Subsidieregeling Onderhoudsfonds groot onderhoud dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2024

Geldend van 12-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Onderhoudsfonds groot onderhoud dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Overwegende dat het gemeentebestuur de leefbaarheid en de sociale cohesie in de gemeente wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 en het door de gemeenteraad op 19 april 2023 vastgestelde dorpshuizenbeleid 2023 gemeente Westerkwartier ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

BESLUIT:

Tot vaststelling van de

Subsidieregeling onderhoudsfonds groot onderhoud dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2024.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  Gemeente: de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: een vereniging of stichting bestaande uit vrijwilligers;

 • d.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 • e.

  Subsidie: een tegemoetkoming in de vorm van een geldelijke bijdrage in de kosten voor groot onderhoud;

 • f.

  EPA-maatwerkadvies: een Energie Prestatie Advies opgesteld via de NTA 8800-methode door een volgens de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500) gecertificeerd bedrijf en adviseur over de energieprestatie van een gebouw en haar fysieke omgeving, de mogelijke bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen met daarbij inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van de maatregelen;

 • g.

  (D)MJOP: een (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld volgens de norm NEN 2767;

 • h.

  Groot onderhoud: zoals opgenomen in bijlage 2 van het dorpshuizenbeleid 2023 gemeente Westerkwartier ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

 • i.

  TVT: Terugverdientijd van de investering;

 • j.

  Dorpshuis/multifunctioneel centrum (MFC): de aangewezen accommodaties in bijlage 1 van het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

 • k.

  Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente Westerkwartier erkent de meerwaarde die dorpshuizen hebben voor de dorpen. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid, bieden onderdak aan het verenigingsleven,

hebben een sociale ontmoetingsfunctie, bieden een plek dicht bij de inwoners en zijn tot slot

een partner in het creëren van algemene voorzieningen binnen het sociaal domein. Doelstelling van deze regeling is om de bestaande dorpshuizen zo veel mogelijk te behouden voor de leefbaarheid in de dorpen.

Op grond van deze regeling kan het college een subsidie verlenen uit het jaarlijks beschikbare onderhoudsfonds aan eigenaren van dorpshuizen voor:

 • a.

  Onderhoudskosten die vallen onder de noemer groot onderhoud, waarbij de toekenning afhankelijk is van de volgende criteria:

  • 1.

   Artikel 3 Voorwaarden;

  • 2.

   Bijlage 2 uit het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

 • b.

  Het toekomstbestendig maken door de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen uit het energieprestatieadvies;

 • c.

  Werkzaamheden die de toegankelijkheid van het gebouw vergroten.

Artikel 3 Voorwaarden

Een subsidie als bedoeld in artikel 2 Doelstelling kan worden verleend aan de eigenaar van een dorpshuis onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  De eigenaar is zonder winstoogmerk werkzaam;

 • b.

  De eigenaar is een vrijwilligersorganisatie. Professionele organisaties zijn uitgesloten van subsidie;

 • c.

  Het dorpshuis staat genoemd in bijlage 1 van het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

 • d.

  De eigenaar overlegt een actueel EPA-maatwerkadvies en een (D)MJOP conform de gestelde criteria in artikel 1 Begripsbepalingen;

 • e.

  De eigenaar overlegt bij de aanvraag meerdere offertes, inclusief een open begroting, ter controle van de marktconformiteit inzake werkzaamheden groot onderhoud;

 • f.

  De toegekende subsidie kan op twee manieren worden verstrekt, dit op verzoek van de aanvrager:

  • 1.

   éénmaal per jaar ontvangt de aanvrager een evenredig deel van de subsidie gedurende de looptijd van de toekenning (4 jaar);

  • 2.

   totale budget voor vier jaar wordt in één keer uitgekeerd;

 • g.

  Het aanvragen van de subsidie kan jaarlijks tot 1 september;

 • h.

  De uitvoering van het groot onderhoud vindt plaats binnen een jaar na datum besluit (beschikking);

 • i.

  Offertes/investeringen moeten verbetervoorstellen betreffen gericht op groot onderhoud (“nagelvast”);

 • j.

  MJOP items met conditieniveau 3 en hoger komen in aanmerking;

 • k.

  Verduurzamingsmaatregelen met een TVT van max. 50 jaar komen in aanmerking;

 • l.

  Geen verplichte cofinanciering.

Artikel 4 Hoogte en verdeling van de subsidie

 • 1. Conform artikel 5 van de Asv heeft de gemeenteraad een jaarlijks subsidieplafond vastgesteld.

 • 2. Het jaarlijks beschikbare subsidiebedrag (plafond) per dorpshuis wordt verdeeld op basis het type dorpshuis

Periode van uitbetaling

Klein dorpshuis

Middelgroot dorpshuis

Groot dorpshuis

Jaarlijkse uitbetaling (max)

€ 8.000

€ 11.000

€ 12.600

Eenmalige uitbetaling voor 4 jaar (max)

€ 32.000

€ 44.000

€ 50.400

Artikel 5 Aanvraag

Een subsidieaanvraag voor het lopende jaar wordt uiterlijk 1 september digitaal ingediend bij het college, met gebruikmaking van een aanvraagformulier op de website van de gemeente Westerkwartier. De aanvraag gaat vergezeld met een actueel EPA-maatwerkadvies en een (D)MJOP. Ook worden bij de aanvraag meerdere offertes gevoegd conform artikel 3 Voorwaarden, lid d en e.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 8 weken. Indien de ingediende verbetervoorstellen vragen oproepen en verder onderzoek behoeft, kan deze termijn worden verlengd met twee keer 4 weken.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • a.

  Subsidies tot en met €5.000 worden direct vastgesteld. Van de aanvrager wordt wel verwacht dat deze achteraf, uiterlijk 13 weken na oplevering van de werkzaamheden, de uitgevoerde werkzaamheden verantwoord middels het opsturen van de factuur/facturen;

 • b.

  Voor subsidie van meer dan €5.000 tot het maximale bedrag van €50.400, geldt het volgende: Van de aanvrager wordt verwacht dat deze achteraf, uiterlijk 13 weken na oplevering van de werkzaamheden, een verzoek tot subsidievaststelling indient. Met dit verzoek wordt de factuur/worden de facturen meegezonden, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde verbetervoorstellen zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan. De subsidie wordt binnen zes weken na ontvangst van het verzoek tot subsidievaststelling vastgesteld.

Artikel 8 Terugvordering, verlaging of intrekking

Terugvordering, verlaging of intrekking van de subsidievergoeding kan plaatsvinden als blijkt dat:

 • a.

  De aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie is verleend;

 • b.

  De juiste vergunning niet is verstrekt;

 • c.

  Er binnen uiterlijk 13 weken na oplevering van de werkzaamheden geen factuur/facturen geleverd is/zijn;

 • d.

  Het groot onderhoud of de verduurzamingsmaatregel niet of niet volgens de aangeleverde plannen/offertes is uitgevoerd.

Artikel 9 Meldingsplicht

De subsidieontvanger stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van beëindiging van het eigendom van het dorpshuis waarvoor de subsidievergoeding wordt verstrekt.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de criteria zoals gesteld in artikel 3 Voorwaarden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze regeling. Dit kan als toepassing van de regeling leidt tot een gevolg die niet de bedoeling van de regeling is. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in de beschikking; brief met besluit over de subsidieaanvraag.

Artikel 12 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling Onderhoudsfonds groot onderhoud dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2024".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Westerkwartier op 2 april 2024.

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris