Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere Regels Subsidiefonds Gelijke Kansen Amstelveense Jeugd 2024-2027

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Nadere Regels Subsidiefonds Gelijke Kansen Amstelveense Jeugd 2024-2027

Zaaknummer:Z23-099805

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op de Perspectiefnota 2024, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2023 (zie Agenda amstelveen - Raadsdebat Raadzaal Perspectiefnota 2024 en Meicirculaire woensdag 5 juli 2023 19:00 - 21:35 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl));

gelet op gelet op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023 (zie Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl));

besluiten vast te stellen de:

Nadere Regels Subsidiefonds Gelijke Kansen Amstelveense Jeugd 2024-2027

Artikel 1 Doelstelling Subsidiefonds

Met dit subsidiefonds wil de gemeente Amstelveen stimuleren en bevorderen dat kinderen en jeugdigen die opgroeien in Amstelveen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De gemeente wil voorkomen dat factoren als afkomst, opleidingsniveau en financiële situatie van ouders/verzorgers een beperkende of bepalende invloed hebben op de kansen van kinderen en jeugdigen. Door creatieve en innovatieve projecten en samenwerkingen gericht op onderwijs en gerelateerde gebieden als welzijn, cultuur, sport of zorg te ondersteunen wil de gemeente mogelijk maken dat in Amstelveen werkende organisaties en inwoners bijdragen aan dit doel.

Met gelijke kansen voor jeugd bedoelt de gemeente:

 • Gelijke toegang tot onderwijs en andere voorzieningen belangrijk voor de ontplooiing, de veiligheid en het welzijn van kinderen en jeugdigen;

 • Gelijke kansen in het onderwijs en op andere plekken, dat wil bijvoorbeeld zeggen (a) bejegend worden zonder vooroordelen en met voldoende kennis van de verschillende context waarin jeugd verkeert of opgroeit, (b) extra ondersteuning waar dat nodig is om gelijkheid te creëren en om financiële barrières weg te halen;

 • Gelijke toegang tot informatie.

Aanvrager motiveert in de aanvraag hoe het voorgestelde project bijdraagt aan de doelstelling.

Artikel 2 Doelgroep

Het subsidiefonds verstrekt een subsidie aan inwoners van de gemeente Amstelveen of aan maatschappelijke organisaties.

Artikel 3 Criteria voor het Subsidiefonds

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het fonds dient de aanvraag (1) bij te dragen aan de doelstelling (artikel 1) en (2) te voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  Het gaat om een project waarvan de inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend is ten opzichte van het huidige aanbod in Amstelveen op het vlak van onderwijs, welzijn en aanpalende sectoren, en

 • b.

  Het project is doelmatig d.w.z. dat de kosten en baten tegen elkaar opwegen, en

 • c.

  Het project is ingebed in de Amstelveense lokale samenleving, d.w.z. is verbonden met bestaande Amstelveense instituties en/of geniet het benodigde draagvlak binnen Amstelveen, en

 • d.

  Het project richt zich hoofdzakelijk op inwoners van Amstelveen, en

 • e.

  Het project kan niet op andere wijze in aanmerking komen voor voldoende financiering, subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen, in welke vorm ook, ofwel er is een reëel dekkingsvraagstuk, en

 • f.

  Het is aannemelijk dat het project na aflopen van de subsidietermijn blijvend impact heeft en/of voort bestaat c.q. wordt ingebed in reguliere activiteiten, en

 • g.

  De duur van het project is maximaal vierentwintig maanden, en

 • h.

  Het project is niet gericht op het maken van financiële winst en het project maakt zo min mogelijk gebruik van commerciële partijen respectievelijk het project kan niet leiden tot onttrekken van arbeidskracht aan het publieke onderwijs, en

 • i.

  Het project richt zich niet op een individu noch op een individueel gezin of een enkele familie en het project sluit geen deelnemers uit, en

 • j.

  Het project ontvangt geen andere incidentele of projectsubsidie van de gemeente, en

 • k.

  In bijzonder houdt het project rekening met (andere) maatschappelijke uitdagingen en voorkomt dat deze door het project groter worden.

Aanvrager gaat in de aanvraag in op al deze punten.

Artikel 4 Duur subsidieperiode

Deze subsidieregeling beslaat de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2027. Gesubsidieerde projecten kunnen derhalve niet langer duren dan tot en met 31 december 2029.

Artikel 5 Subsidieplafond, begrotingsbeding en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor elk kalenderjaar in totaal € 100.000,-. Hiervan is minimaal € 70.000 bestemd voor projecten die, voldoende blijkend uit de aanvraag, betrekking hebben op het onderwijs van kinderen en/of jeugdigen in Amstelveen. Voor projecten die niet het onderwijs betreffen is derhalve jaarlijks maximaal € 30.000 beschikbaar.

 • 2.

  a. Als in het voorafgaande jaar budget resteert, wordt dit toegevoegd aan het budget van het jaar erop en wordt het subsidieplafond van dat jaar hoger. b. Als in een voorafgaand jaar reeds subsidie is verleend vanuit de jaarschijf van het lopende jaar, dan wordt dat bedrag van het subsidieplafond afgetrokken.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond, vermeerderd met de middelen uit het voorgaande jaar, is bereikt, wordt geen subsidie meer verleend.

 • 4.

  Een subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000 per project per twaalf maanden. Echter, de maximale subsidie die een natuurlijk persoon kan aanvragen is € 2.500 per project per twaalf maanden. De maximale subsidie voor een project is, verwijzend naar artikel 2 lid g, derhalve – zie artikel 2 onder g – maximaal € 50.000 resp. € 5.000.

 • 5.

  Ongeacht het elders in deze nadere regels gestelde kan het subsidieplafond vanwege besluitvorming van de gemeenteraad hoger of lager zijn dan uit het voorgaande volgt. In dat geval zal het college hiervan op de gemeentewebsite actief mededeling doen.

 • 6.

  Een aanvrager wier subsidieaanvraag voor het onderhavige fonds is afgewezen omdat het budgetplafond bereikt was, kan zijn – zo nodig aangepaste – aanvraag in een volgend subsidiejaar wederom indienen.

Artikel 6 Co-financiering

De subsidie uit het fonds bedraagt maximaal 70 procent van het totale budget van het project waar de aanvraag zich op richt. Dat betekent dat, blijkend uit de bij de aanvraag gevoegde begroting en dekkingsplan ten minste 30 procent van de projectbegroting op andere wijze wordt gefinancierd.

Artikel 7 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag tot verlening van een subsidie voldoet aan de vereisten gesteld in de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023 t.a.v. projectsubsidies.

 • 2.

  De aanvraag maakt inzichtelijk c.q. motiveert dat en hoe het voorgestelde project voldoet aan en past bij het gestelde in deze nadere regels, in het bijzonder de artikelen 1 tot en met 3.

 • 3.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag voorts een projectvoorstel waarin beschreven wordt:

  • a.

   het project;

  • b.

   de doelgroep;

  • c.

   de beoogde activiteiten;

  • d.

   de gewenste resultaten;

  • e.

   een tijdspad, een begroting en een dekkingsplan, bij een meerjarig project opgesplitst in jaarbegrotingen en dekkingsplannen per jaar;

  • f.

   het verzochte subsidiebedrag.

 • 4.

  Een aanvraag wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend.

 • 5.

  De subsidie wordt gezien als een projectsubsidie met een looptijd van (maximaal) twee jaar. Wanneer een project langer dan twaalf maanden duurt, stuurt de aanvrager een (tussentijdse) evaluatie naar de gemeente na twaalf maanden. De subsidie wordt, tenzij per beschikking anders is bepaald, na afronding van het project verantwoord volgens de regels van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2023.

 • 6.

  Conform de vigerende algemene subsidieverordening (artikel 14 en artikelen 16 en 17) dient een aanvrager na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in tenzij vaststelling al geschiedde (conform artikel 15).

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekken van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze nadere regels, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2024.

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere Regels Subsidiefonds kansengelijkheid jeugd Amstelveen 2024-2027.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2024.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens