Subsidieregeling ondersteuning dorpshuizen met ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling ondersteuning dorpshuizen met ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

overwegende dat het gemeentebestuur de leefbaarheid en de sociale cohesie in de gemeente wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

het door de gemeenteraad op 19 april 2023 vastgestelde dorpshuizenbeleid 2023 gemeente Westerkwartier ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

het door het op 26 mei 2023 college vastgestelde beleidsregel bekostiging ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023;

B E S L U I T:

tot vaststelling van de

Subsidieregeling ondersteuning dorpshuizen met ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  gemeente: de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  vrijwilligersorganisatie: een vereniging of stichting bestaande uit vrijwilligers;

 • d.

  Asv: de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 • e.

  dorpshuizen met ruimte lichamelijke oefening: dorpshuizen die volgens de ‘beleidsregel bekostiging ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023 ’ voor een basisschool bewegingsonderwijs mogelijk maken;

 • f.

  subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente Westerkwartier erkent de meerwaarde die dorpshuizen hebben voor de dorpen. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid, bieden onderdak aan het verenigingsleven, hebben een sociale ontmoetingsfunctie, bieden een plek dichtbij de inwoners en zijn tot slot een partner in het creëren van algemene voorzieningen binnen het sociaal domein. Doelstelling van deze regeling is om de dorpshuizen die we hebben zo veel mogelijk te behouden voor de leefbaarheid in de dorpen.

Op grond van deze regeling kan het college subsidie verlenen aan besturen van dorpshuizen met een ruimte waar lichamelijke oefening wordt gegeven aan basisscholen. Met de subsidie ondersteunen we de exploitatie van een ruimte waar lichamelijke oefening wordt gegeven als onderdeel van een dorpshuis. De subsidie verstrekken we als aanvulling op de beleidsregel bekostiging ruimte lichamelijke oefening.

Artikel 3 Criteria

Een subsidie als bedoeld in artikel 2 verlenen we onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  aanvrager is eigenaar van het dorpshuis die een bijdrage ontvangt op basis van de beleidsregel bekostiging ruimte lichamelijke oefening;

 • b.

  de eigenaar is zonder winstoogmerk werkzaam;

 • c.

  de eigenaar is een vrijwilligersorganisatie. Professionele organisaties zijn uitgesloten van subsidie;

 • d.

  het dorpshuis staat genoemd in bijlage 1 van het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

 • e.

  dorpshuizen die al een andere vorm van exploitatievergoeding van de gemeente krijgen (anders dan vanuit het dorpshuizenbeleid) zijn uitgesloten van subsidie.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan de hierna genoemde dorpshuizen:

Naam dorpshuis

Dorp

MFC Oomkegast

Boerakker

Dorpshuis Het Kompas

Lutjegast

Dorpshuis Het Hörnhuus

Kornhorn

Dorpshuis Op De Welle

De Wilp

Dorpshuis Soltketen

Kommerzijl

MFC De Meeden

Aduard

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

Aanvullend op de ‘beleidsregel bekostiging ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023’ ontvangen dorpshuizen zoals genoemd in artikel 4 een subsidiebedrag op basis van het aantal inwoners van het dorp en de grootte van het lokaal.

 • 1.

  Het basisbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners per dorp geteld op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar.

  Aantal inwoners

  Subsidiebedrag

  Tot 1.000 inwoners

  € 2.500

  1.000 tot 2.000 inwoners

  € 1.500

  2.000 inwoners en meer

  € 1.000

 • 2.

  Het subsidiebedrag vermeerderen we met een bedrag op gebaseerd op de grootte van het lokaal:

  Grootte van het lokaal in m3 

  Subsidiebedrag

  Tot 1250 m3

  € 2.000

  Groter dan 1250 m3

  € 3.000

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier op de website van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

De subsidieaanvraag moet vóór 1 november van het daaropvolgende kalenderjaar zijn ingediend. De eerste aanvraagmogelijkheid is vóór 1 november 2023 voor het kalenderjaar 2024.

Artikel 8 Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 9 Subsidievaststelling

Het college stelt de subsidie tegelijk met de subsidieverlening ambtshalve vast.

Artikel 10 Terugvordering, stopzetting, verlaging of intrekking

Terugvordering, verlaging of intrekking van de subsidievergoeding kan plaatsvinden indien:

 • a.

  de aanvrager geen eigenaar meer is van het dorpshuis of de ruimte lichamelijke oefening;

 • b.

  er geen bijdrage meer wordt ontvangen op basis van de ‘beleidsregel bekostiging ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023’.

Artikel 11 Meldingsplicht

De subsidieontvanger stelt het college zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van beëindiging van de eigendom van het dorpshuis waarvoor de subsidievergoeding wordt verstrekt.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de criteria zoals gesteld in artikel 3 of niet behoort tot de doelgroep zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 14 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling ondersteuning dorpshuizen met ruimte lichamelijke oefening gemeente Westerkwartier 2023”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Westerkwartier op 29 augustus 2023.

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris