Subsidieregeling EPA-maatwerkadvies en DMJOP dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2023

Geldend van 25-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling EPA-maatwerkadvies en DMJOP dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

overwegende dat het gemeentebestuur de leefbaarheid en de sociale cohesie in de gemeente wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 en het door de gemeenteraad op 19 april 2023 vastgestelde dorpshuizenbeleid 2023 gemeente Westerkwartier ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen;

BESLUIT:

tot vaststelling van de

Subsidieregeling EPA-maatwerkadvies en DMJOP dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  gemeente: de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  vrijwilligersorganisatie: een vereniging of stichting bestaande uit vrijwilligers;

 • d.

  Asv: de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 • e.

  subsidie: een tegemoetkoming in de vorm van een geldelijke bijdrage in:

  • de kosten van het opstellen van een EPA-maatwerkadvies;

  • de kosten van het opstellen van een DMJOP;

 • f.

  EPA-maatwerkadvies: een Energie Prestatie Advies opgesteld via de NTA 8800-methode door een volgens de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500) gecertificeerd bedrijf en adviseur over de energieprestatie van een gebouw en haar fysieke omgeving, de mogelijke bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen met daarbij inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van de maatregelen;

 • g.

  DMJOP: een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld volgens de norm NEN 2767;

 • h.

  dorpshuis: de aangewezen accommodaties in bijlage 1 van het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

 • i.

  subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente Westerkwartier erkent de meerwaarde die dorpshuizen hebben voor de dorpen. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid, bieden onderdak aan het verenigingsleven, hebben een sociale ontmoetingsfunctie, bieden een plek dichtbij de inwoners en zijn tot slot een partner in het creëren van algemene voorzieningen binnen het sociaal domein. Doelstelling van deze regeling is om de dorpshuizen die we hebben zo veel mogelijk te behouden voor de leefbaarheid in de dorpen.

Op grond van deze regeling kan het college een subsidie verlenen aan eigenaren van dorpshuizen voor:

 • a.

  het laten opstellen van een EPA-maatwerkadvies;

 • b.

  het laten opstellen van een DMJOP;

met de bedoeling het dorpshuis toekomstbestendig te maken en verduurzaming en toegankelijkheid van het gebouw te stimuleren.

Artikel 3 Criteria

Een subsidie als bedoeld in artikel 2 verlenen we aan de eigenaar van een dorpshuis onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de eigenaar is zonder winstoogmerk werkzaam;

 • b.

  de eigenaar is een vrijwilligersorganisatie. Professionele organisaties zijn uitgesloten van subsidie;

 • c.

  het dorpshuis staat genoemd in bijlage 1 van het dorpshuizenbeleid 2023 ‘Samen bouwen aan leefbare dorpen’;

 • d.

  de eigenaar overlegt bij de aanvraag twee offertes van, conform de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500), gecertificeerde bedrijven en adviseurs;

 • e.

  het EPA-maatwerkadvies en het DMJOP zijn opgesteld volgens de in artikel 1 genoemde normeringen;

 • f.

  [vervallen]

 • g.

  de subsidie op grond van artikel 2 onder a en b wordt slechts eenmaal per vier jaar per gebouw verstrekt (zie ook artikel h);

 • h.

  een DMJOP bestrijkt een periode van 10 jaar, maar het advies is een DMJOP om de 4 jaar te actualiseren;

 • i.

  het verkregen EPA-maatwerkadvies en DMJOP worden aan de gemeente ter inzage verstrekt.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor het laten opstellen van een EPA-maatwerkadvies bedraagt per aanvraag de daadwerkelijk gemaakte advieskosten.

 • 2. De subsidie voor het laten opstellen van een DMJOP bedraagt per aanvraag de daadwerkelijk gemaakte advieskosten.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Conform artikel 5 van de Asv heeft de gemeenteraad een subsidieplafond vastgesteld.

 • a.

  Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • b.

  Als er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij toekenning van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het desbetreffende subsidieplafond wordt, in afwijking van het genoemde onder a, de onderlinge rangorde van die aanvragen door loting vastgesteld.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag om subsidie wordt digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier op de website van de gemeente Westerkwartier.

De aanvraag gaat vergezeld van een kopie van twee offertes, de factuur, het EPA-maatwerk­advies en/of het DMJOP.

Artikel 7 Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 8 Subsidievaststelling

Het college stelt de subsidie tegelijk met de subsidieverlening ambtshalve vast.

Artikel 9 Terugvordering, verlaging of intrekking

Terugvordering, verlaging of intrekking van de subsidievergoeding kan plaatsvinden als blijkt dat:

 • a.

  de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie is verleend;

 • b.

  er binnen een half jaar geen EPA-maatwerkadvies en/of DMJOP opgesteld en geleverd is;

 • c.

  extra diensten, anders dan voor het laten opstellen van een EPA-matwerkadvies en/of DMJOP, zijn geleverd en gefactureerd.

Artikel 10 Meldingsplicht

De subsidieontvanger stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van beëindiging van de eigendom van het dorpshuis waarvoor de subsidievergoeding wordt verstrekt.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de criteria zoals gesteld in artikel 3.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 13 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling EPA-maatwerkadvies en DMJOP dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Westerkwartier op 29 augustus 2023.

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris