Subsydzjeregeling Dakken Fryske Pleatsen 2023

Geldend van 30-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsydzjeregeling Dakken Fryske Pleatsen 2023
Citeertitel Subsydzjeregeling Dakken Fryske Pleatsen 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening (EU) 2022/2472 van de commissie van 14 december 2022 (PbEU, L 327)
  2. Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (PbEU, L187)
  3. artikel 145 van de Provinciewet
  4. artikel 4:23, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  5. Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2023 artikel 5

26-09-2023

prb-2023-11417

GS004017
14-09-2023 30-09-2023 artikel 1

04-09-2023

prb-2023-10670

GS003852
08-06-2023 14-09-2023 nieuwe regeling

30-05-2023

prb-2023-6378

GS003499