Nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht

Geldend van 21-10-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op het door de gemeenteraad vastgestelde Verordening re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet: Werken aan werk.

Overwegende dat:

 • de huidige nadere regel Werkgeverscheque aanpassingen nodig heeft door gewijzigde inzichten.

Besluiten vast te stellen de volgende, aangepaste Nadere regel subsidie Werkgeverscheque gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

 • 1. Deze nadere regel verstaat onder:

  • a.

   De wet: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

  • b.

   Doelgroep: de personen bedoeld in artikel 10 van de Participatiewet, artikel 36 van de IOAW en artikel 36 van de IOAZ.

  • c.

   Uitkering: een uitkering op grond van de wet.

  • d.

   Werkgeverscheque: subsidie die aan een werkgever kan worden verstrekt als hij een kandidaat uit de doelgroep op een reguliere baan plaatst.

 • 2. Alle begrippen die in deze nadere regel worden gebruikt en die niet in lid 1 nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Doel

Werkgevers die arbeidsplaatsen beschikbaar stellen aan leden van de doelgroep krijgen te maken met extra kosten. Deze nadere regel heeft als doel werkgevers te stimuleren om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen aan leden van de doelgroep door (met het oog op een uitstroom uit de uitkering) hen algemeen geaccepteerde arbeid te laten verrichten van minimaal 6 maanden door middel van een subsidie voor de extra kosten op basis van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • 1.

  Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2.

  Een natuurlijk persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct en specifiek verband houden met het in dienst nemen of -houden van, dan wel het aanbieden van een arbeidsplaats aan iemand uit de doelgroep:

  • a.

   De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen en te bewijzen in het werk (bijv. kosten voor training).

  • b.

   Voor de werknemer is aanpassing van de werkplek nodig.

  • c.

   De werknemer heeft extra begeleiding op de werkvloer nodig.

 • 2. Voor de in lid 1 genoemde kosten geldt dat deze kosten niet op een andere manier zijn of kunnen worden vergoed en dat de kosten worden gemaakt na de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De aanvraag van de subsidie wordt door middel van het online aanvraagformulier ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2. De aanvrager heeft vooraf contact gehad met het WSP (Werkgeversservicepunt) waarbij is afgestemd of de verwachte kosten tot de subsidiabele activiteiten behoren. Op het aanvraagformulier wordt de naam van de contactpersoon van WSP vermeld.

 • 3. Bij de aanvraag wordt een kopie van de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst meegestuurd.

 • 4. Aanvragers die voor het eerst subsidie aanvragen of waarvan gegevens zijn gewijzigd of die voor 2020 voor het laatst een subsidieaanvraag hebben ingediend sturen tevens mee:

  • a.

   Een recent uittreksel uit het Handelsregister van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden).

  • b.

   Een kopie bankafschrift of een foto van de bankpas, waarop duidelijk zichtbaar de naam van de organisatie en het IBAN staan;

  • c.

   De statuten van de organisatie (enkel van toepassing bij rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid).

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidie.

 • 2. De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst ingediend.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de duur van het dienstverband:

  • a.

   Voor een fulltime dienstverband met een duur van 12 maanden bedraagt de subsidie maximaal € 5.000,00.

   • i.

    Bij een parttime dienstverband wordt de subsidie evenredig verminderd.

   • ii.

    Heeft de werknemer gedurende deze periode minder maanden gewerkt, dan wordt de subsidie evenredig verminderd.

  • b.

   Voor een fulltime dienstverband met een duur van 6 maanden bedraagt de subsidie maximaal € 3.000,00.

   • i.

    Bij een parttime dienstverband wordt de subsidie evenredig verminderd.

   • ii.

    Heeft de werknemer gedurende deze periode minder maanden gewerkt, dan wordt de subsidie evenredig verminderd.

  • c.

   Indien de aanvrager besluit het fulltime dienstverband van 6 maanden te verlengen met nog eens een fulltime dienstverband van minimaal 6 maanden, dan zal de subsidie met maximaal € 2.000,00 worden verhoogd.

   • i.

    Bij een parttime dienstverband wordt de subsidie evenredig verminderd.

   • ii.

    Heeft de werknemer gedurende deze perioden minder maanden gewerkt, dan wordt de subsidie evenredig verminderd.

 • 2. Voor een fulltime dienstverband worden de volgende bepalingen gehanteerd:

  • a.

   het aantal fulltime contracturen, zoals is vastgesteld in de bedrijfstak-cao van de aanvragende werkgever;

  • b.

   het aantal fulltime contracturen, zoals is vastgesteld in de ondernemings-cao van de aanvragende werkgever indien de bedrijfstak-cao niet algemeen verbindend verklaard is en de aanvragende werkgever geen lid is van de werkgeversorganisatie;

  • c.

   een arbeidsovereenkomst van minimaal 36 uur per week indien de aanvragende werkgever geen bedrijfstak-cao of ondernemings-cao heeft.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledig ingediende aanvragen.

 • 2. Een volledige aanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De arbeidsovereenkomst, of arbeidsinschakeling in het geval van een payroll constructie, is voor de duur van minimaal 6 maanden.

  • b.

   Het dienstverband omvat tenminste 12 uur per week.

  • c.

   De werknemer is woonachtig in Utrecht.

  • d.

   De aanvrager heeft niet voor dezelfde functie een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd ondanks goed functioneren.

 • 3. Als aan één of meer van de voorwaarden genoemd in lid 2 niet wordt voldaan, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1. Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

  • a.

   De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

  • b.

   Bij verlening wordt 80% van het subsidiebedrag uitbetaald.

 • 2. In de verleningsbeschikking worden specifieke verplichtingen opgenomen voor de verhoging van het subsidiebedrag wegens het verlengen van een arbeidsovereenkomst van 6 maanden:

  • a.

   Het besluit tot verlengen van de arbeidsovereenkomst moet uiterlijk op de einddatum van het eerste contract worden gemeld.

  • b.

   Een kopie van de door beide partijen getekende verlengde arbeidsovereenkomst wordt meegestuurd.

 • 3. In de verleningsbeschikking worden specifieke verplichtingen opgenomen voor het indienen van de eindrapportage:

  • a.

   De eindrapportage moet uiterlijk 2 maanden na afloop van het dienstverband worden ingediend.

 • b. De eindrapportage bestaat uit een loonstaat van de werknemer waar de salarisbetalingen per maand en de totaal gewerkte uren per maand op staan.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie Werkgeverscheque wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze subsidieregeling.

Artikel 12 Intrekking

De nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht (gepubliceerd op 10 december 2021) wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsbepalingen

In verband met de intrekking van de eerdere nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht (gepubliceerd op 10 december 2021) gelden de volgende overgangsbepalingen:

 • 1.

  Voor aanvragers die tussen 10 september 2021 en 10 december 2021 met een werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten en waarbij de aanvraag is afgewezen wegens de overschrijding van de termijn van 1 maand na het sluiten van de arbeidsovereenkomst op basis van de nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht (gepubliceerd op 10 december 2021), geldt met terugwerkende kracht dat zij vanaf de datum van contractsluiting in voornoemde periode 3 maanden de tijd hadden hun aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Werkgevers die hebben afgezien van een aanvraag, omdat het indienen van een aanvraag niet meer mogelijk was vanwege de in de per 10 december 2021 geldende indieningstermijn van 1 maand na totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, hebben alsnog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen binnen 1 maand na de datum van inwerkingtreding van deze nadere regel (zie artikel 14). Voorwaarde hierbij is dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met de werknemer die in de periode van 10 september 2021 tot 10 december 2021 tot stand is gekomen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 15 Intrekking

De Nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht, vastgesteld op 7 december 2021, wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze aangepaste nadere regel.

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel Werkgeverscheque gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 18 oktober 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen