Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening Kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022

Geldend van 25-08-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening Kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022

[Zie ook de Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar rond het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel.]

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

gelet op artikel 3 van de Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022,

OVERWEGENDE DAT

 • -

  Op 24 augustus 2022 de “Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022” (hierna: de noodverordening) in werking is getreden;

 • -

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die verordening onder meer zijn belast de door of namens het bevoegd gezag van de gemeente Westerwolde aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders die bevoegd zijn binnen het grondgebied van die gemeente toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving;

 • -

  De praktijk uitwijst dat het wenselijk is ook andere personen met het toezicht op de naleving van de noodverordening te belasting;

 • -

  De voorzitter van de Veiligheidsregio daartoe op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de noodverordening personen kan aanwijzen.

BESLUIT

de volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1 Aanwijzing

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de noodverordening zijn tevens belast:

 • a.

  buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders, die door of namens het bevoegd gezag van de binnen het gebied van de Veiligheidsregio Groningen gelegen gemeenten zijn aangewezen en bevoegd zijn binnen het grondgebied van die gemeente toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving.

Artikel 2 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.overheid.nl en op de website van de Veiligheidsregio Groningen, te weten www.veiligheidsregiogroningen.nl.

 • 2. Dit besluit treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking en werkt terug tot het moment waarop de noodverordening in werking is getreden.

Ondertekening

Groningen, 24 augustus 2022,

Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

K. Schuiling