Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar rond het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel

Geldend van 24-08-2022 t/m heden

Intitulé

Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar rond het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel

[Zie ook het Besluit tot aanwijzing toezichthouders in verband met de uitvoering Noodverordening Kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022.]

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

Gelet op artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 176 van de Gemeentewet,

OVERWEGENDE DAT

 • in het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel (hierna: aanmeldcentrum) sprake is van een bovengemiddelde instroom en een stagnerende uitstroom van asielzoekers, waardoor het aantal asielzoekers dat maximaal op het terrein mag verblijven met gemiddeld honderden per dag wordt overschreden;

 • door de overbezetting iedere dag honderden asielzoekers buiten de hekken op het gras overnachten en dat aantal met de dag toeneemt;

 • er vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers zijn, die al meerdere malen tot conflicten, grote vechtpartijen met steekwapens, gewonden en aanhoudingen hebben geleid;

 • de politie meerdere malen de openbare orde en veiligheid heeft moeten herstellen, onder meer met gebruikmaking van wapenstokken, waarbij de mobiele eenheid paraat stond;

 • de burgemeester van Westerwolde op vrijdag 19 augustus 2022 een veiligheidsrisicogebied heeft aangewezen voor het aanmeldcentrum;

 • na aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied cameratoezicht is ingesteld;

 • aan asielzoekers bij wege van burgerinitiatieven tenten worden uitgedeeld, waardoor het terrein buiten de hekken het karakter van een tentenkamp krijgt;

 • tenten het zicht van de camera’s beperken;

 • de activiteiten die in de tenten plaatsvinden ook anderszins zijn afgeschermd van de buitenwereld, hetgeen leidt tot onoverzichtelijke en onveilige situaties. Zo kunnen in de tenten verboden middelen worden gebruikt en/of bewaard, diefstallen worden gepleegd en wapens worden verstopt;

 • tentharingen als wapen zijn ingezet bij vechtpartijen;

 • meerdere personen in relatief kleine tenten verblijven, waardoor de risico’s op problemen voor de volksgezondheid toenemen;

 • de sociale veiligheid, algemene veiligheid, hygiëne en gezondheid van de asielzoekers door de aanwezigheid van tenten ernstig in het geding komt;

 • de situatie door het toenemende aantal tenten verslechtert, waardoor op dit moment een onhoudbare situatie rondom het aanmeldcentrum is ontstaan;

 • sprake is van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde die noopt tot acuut ingrijpen.

BESLUIT

de volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1 Definities

 • a. Kampeermiddel: camper, caravan, luifel, overkapping, tent, tentwagen of ander onderkomen bedoeld voor tijdelijk (nacht)verblijf.

Artikel 2 Aangewezen gebied

 • 1. Het is een ieder verboden kampeermiddelen te gebruiken of voorhanden te hebben binnen het op de kaart in de bijlage bij deze verordening aangegeven gebied.

 • 2. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van de beige/bruine grote luifels die in juli 2022 door of namens het COA werden geplaatst en die ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening reeds in het in lid 1 bedoelde gebied aanwezig waren.

 • 3. Op eerste vordering van de in artikel 3 bedoelde personen dienen kampeermiddelen onmiddellijk verwijderd te worden van het in deze verordening aangegeven gebied.

Artikel 3 Toezicht

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

  • a.

   ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

  • b.

   door of namens het bevoegd gezag van de gemeente Westerwolde aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders die bevoegd zijn binnen het grondgebied van de gemeente toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving;

  • c.

   andere door de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen aangewezen personen.

 • 2. De in lid 1 bedoelde personen zijn bevoegd al die aanwijzingen en bevelen te geven die zij noodzakelijk achten met het oog op de handhaving van de openbare orde.

Artikel 4 Bekendmaking, inwerkingtreding en kennisgeving

 • 1. Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Groningen, te weten www.veiligheidsregiogroningen.nl, en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 • 2. Deze verordening geldt tot 1 oktober 2022 te 09.00 uur, tenzij de verordening eerder wordt ingetrokken.

 • 3. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de gemeenteraad van Westerwolde, de commissaris van de Koning van de provincie Groningen en het hoofd van het arrondissementsparket.

Artikel 5 Strafbepaling

Overtreding van een of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6 Slotbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening kampeermiddelen aanmeldcentrum Ter Apel 2022.

Ondertekening

Groningen, 24 augustus 2022

Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

K. Schuiling

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling