Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zoetermeer

Geldend van 29-04-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zoetermeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Participatiewet Zoetermeer.

besluit vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zoetermeer.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de Zoetermeer;

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en voor huishoudens in een de Wsnp of minnelijke schuldregeling en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Indien er sprake is van kostendelers, dan komt iedere kostendeler in aanmerking voor het deel van € 800 naar rato van het aantal kostendelers.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als:

  • a.

   het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm; en/of

  • b.

   leden van het huishouden in het bezit zijn van een ZoetermeerPas 2022; en/of

  • c.

   leden van het huishouden zijn aangesloten bij de collectieve zorgverzekering voor minima 2022.

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de aanvraagdatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en geen zelfstandige woonruimte heeft;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en geen zelfstandige woonruimte heeft;

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op 1 januari 2022:

  • a.

   algemene bijstand ontvingen; of

  • b.

   een uitkering ontvingen op grond van de IOAW en IOAZ;

  • c.

   een uitkering BBZ light ontvingen;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 15 mei 2022 mits de raad voor die datum middelen voor de toeslag beschikbaar heeft gesteld en anders binnen één week na een besluit van de raad om hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf de datum waarop de ambtshalve toekenningen zoals bedoeld onder artikel 3 zijn gedaan, een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de gemeentelijke website. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 1 november 2022.

Artikel 5: Inkomen

 • 1. Voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning, geldt als in aanmerking te nemen inkomen, het inkomen over de laatste drie maanden voorafgaande aan de datum van aanvraag.

 • 2. Tot het inkomen bedoeld onder lid 1, worden niet de middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 van de wet gerekend.

 • 3. Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   netto inkomen uit arbeid inclusief vakantietoeslag in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag;

  • b.

   netto inkomen uit een uitkering inclusief vakantietoeslag;

  • c.

   netto inkomsten uit een onderneming;

  • d.

   inkomsten uit verhuur; en

  • e.

   inkomsten uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 6: Vorm van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van een gift.

Artikel 7: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na openbare bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Zoetermeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet.

De beleidsregel formuleert voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. De doelgroep wordt in artikel 2 beschreven.

Met vermogen wordt geen rekening gehouden.

Wie niet aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, kan geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 7 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op 1 januari 2022 een uitkering ontvangt, zoals beschreven in artikel 3.

Huishoudens die in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning zullen de energietoeslag automatisch ontvangen.

Huishoudens die de toeslag niet ambtshalve ontvangen maar wel in aanmerking komen, zullen een aanvraag moeten indienen. De aanvraag gaat digitaal via de website van de gemeente.

De energietoeslag is 800 euro per huishouden, ongeacht de samenstelling van het huishouden. Daar waar er sprake is van kostendelers zal het bedrag worden verstrekt naar rato van het aantal kostendelers.