Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 2 november 2021 (823308FC) houdende regels inzake de subsidiabele kosten bij projectsubsidies

Geldend van 17-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 2 november 2021 (823308FC) houdende regels inzake de subsidiabele kosten bij projectsubsidies
Citeertitel Beleidsregel subsidiabele kosten projectsubsidies
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 158 van de Provinciewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2022 artikel 2.2, 2.3, 2.5

13-12-2022

prb-2022-14973

Onbekend.
01-04-2022 17-12-2022 Nieuwe regeling

02-11-2021

prb-2022-3558

2022-23