Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021

Geldend van 23-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Scheldestromen
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021
Citeertitel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 120 van de Waterschapswet
  2. artikel 122 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2016, vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van 19 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van deze bepaling genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2020 Nieuwe regeling

15-10-2020

wsb-2020-11771

2020033170