Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017

Geldend van 05-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017
Citeertitel Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordeningZuid-Holland 2013, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 maart 2024, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2018 nieuwe regeling

05-12-2017

Prov. Blad 2018, 69

DOS-2016-0003705