Beleidsregels bijdrage kunstgras Bloemendaal 2016

Geldend van 06-09-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels bijdrage kunstgras Bloemendaal 2016

Registratienummer: 2016024009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

overwegende dat in het coalitie-akkoord 2014 – 2018 van de gemeente Bloemendaal is opgenomen dat de gemeente structureel bijdraagt aan investeringen ten behoeve van aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden en incidenteel bijdraagt bij vervangen van grasvelden naar kunstgrasvelden;

overwegende dat het collegeprogramma 2014 – 2018 van de gemeente Bloemendaal regelt dat de gemeente de sportverenigingen ondersteunt door te investeren in de aanleg en onderhoud van duurzame en groene kunstgrasvelden, ook in nauw overleg met de omwonenden;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2014;

besluiten:

vast te stellen de volgende

Beleidsregels bijdrage kunstgras Bloemendaal 2016

Artikel 1 - aanvragers

Sportverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en/of beheerstichtingen die gelieerd zijn aan sportverenigingen (hierna te noemen ‘aanvragers’) die hun sportactiviteiten houden op sportaccommodaties gelegen op grond waarvan het blote eigendom berust bij de gemeente Bloemendaal kunnen aanspraak maken op een subsidie, zoals beschreven in artikel 2 en artikel 3.

Artikel 2 - begrippen

Onder de in deze beleidsregels genoemde begrippen wordt het volgende verstaan:

1. Onderlaag:

de fundering van een kunstgrasveld bestaande uit drainage en zand en de sporttechnische laag.

2. Toplaag:

de kunstgrasmat.

3. Sluitend bedrijfsplan:

een financieel overzicht waaruit blijkt dat de kosten van de gepleegde investering als bedoeld in artikel 3 en 4 volledig is gefinancierd met financieringsmiddelen zoals eigen vermogen, subsidies en/of geldleningen.

Artikel 3 - subsidie onderlaag

Aanvragers kunnen aanspraak maken op een eenmalige subsidie voor de onderlaag bij het omvormen van natuurgras naar kunstgras. De eenmalige subsidie bedraagt € 140.000 (prijspeil 2014) per voetbalveld met een afmeting van 105 x 69 meter inclusief uitloopstroken en € 100.000 per hockeyveld met een afmeting van 91,40 x 55 meter inclusief uitloopstroken. Indien een veld wordt aangelegd met een kleinere afmeting wordt de subsidie naar rato berekend. Het subsidieplafond is bepaald op € 400.000. Nadat het subsidieplafond is bereikt, wordt dit artikel buiten werking gesteld.

Artikel 4 - subsidie toplaag

Aanvragers kunnen aanspraak maken op een structurele subsidie bij de aanleg of vervanging van de toplaag van hockey- en voetbalkunstgrasvelden en (buiten-)tenniskunstgrasvelden. Uitgangspunt is dat de hoogte van de subsidie berekend wordt over in dit artikel genoemde gefixeerde investeringsbedragen en niet afhankelijk is van de werkelijke investering. Op het investeringsbedrag wordt afgeschreven over een periode van 10 jaar, zodat er sprake is van een jaarlijks dalend bedrag aan rentesubsidie. Voor de berekening van de rentesubsidie wordt gebruik gemaakt van een gefixeerd rentepercentage van 5. De in dit artikel genoemde investeringsbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De hoogte van de subsidie wordt berekend volgens de volgende formule:

Jaar 1: Investeringsbedrag x 5% rente x 50%

Jaar 2: (Investeringsbedrag minus afschrijving jaar 1) x 5% rente x 50%

Jaar 3: (Investeringsbedrag minus afschrijving jaar 1 en 2) x 5% rente x 50%

Enzovoort.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort kunstgras dat wordt aangelegd en wordt berekend over de hieronder genoemde investeringsbedragen (prijspeil 2014):

• Toplaag kunstgras voetbalveld, afmeting 105 x 69 meter

€ 161.500

• Toplaag kunstgras hockeyveld, zand-ingestrooid

€ 92.500

• Toplaag kunstgras hockeyveld, semi-waterveld

€ 109.500

• Toplaag kunstgras hockeyveld, waterveld

€ 121.500

• Toplaag kunstgras tennisveld, zand-ingestrooid

€ 11.000

• Toplaag kunstgras tennisveld, zandkunstgras rood

€ 17.000

Bovengenoemde investeringsbedragen hebben betrekking op de reguliere afmetingen van voetbal-, hockey- en tennisvelden, inclusief uitloopstroken. Indien een toplaag wordt aangebracht met een kleinere afmeting wordt de subsidie naar rato berekend.

Het subsidieplafond is bepaald op € 100.000 structureel per jaar.

Artikel 5 - indiening

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  In afwijking van artikel 6, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2014 kunnen aanvragen zoals bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregels gedurende het gehele jaar worden ingediend;

 • 2.

  De aanvraag wordt in ieder geval schriftelijk, bij voorkeur digitaal ingediend;

 • 3.

  De aanvraag heeft betrekking op 1 veld;

 • 4.

  Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 1 van deze beleidsregels wordt de aanvraag ingediend door óf de sportvereniging óf de beheerstichting die gelieerd is aan die sportvereniging;

 • 5.

  Binnen een periode van 10 jaar na de subsidietoekenning voor een veld wordt geen volgende subsidie voor datzelfde veld toegekend;

 • 6.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitend bedrijfsplan, waaruit blijkt dat er sprake is van een dekkende financiering.

Artikel 6 - weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • 1.

  De aanvrager niet voldoet aan het bepaalde in artikel 1 van deze beleidsregels.

 • 2.

  Er geen sprake is van een sluitende (dekkende) financiering.

 • 3.

  De toplaag van het nieuw aan te leggen kunstgrasveld voor hockey en voetbal niet is uitgevoerd in de kleur groen. De toplaag van kunstgrastennisbanen niet worden uitgevoerd in de kleur groen of gravelkleur.

 • 4.

  De noodzakelijke vergunningen of ontheffingen die benodigd zijn voor de aanleg van kunstgrasvelden of voor de vervanging van de toplaag van een kunstgrasveld, niet worden verleend.

Artikel 7 - beslistermijn

In afwijking van artikel 14, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2014 besluit het college over de aanvraag uiterlijk na acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8 - betaling en bevoorschotting

In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 van de Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2014 vindt de eerste betaling van de structurele subsidie als bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregels plaats in het jaar waarin de werkzaamheden m.b.t. de aanleg of vervanging van een kunstgrasveld plaatsvindt.

Artikel 9 - btw

Met uitzondering van de in artikel 3 en 4 genoemde subsidieplafonds worden de genoemde bedragen verhoogd met het dan geldende BTW-percentage, indien aanvragers geen mogelijkheid hebben de BTW als voorbelasting te verrekenen met de Rijksbelastingdienst.

Artikel 10 - indexatie

Met uitzondering het in artikel 3 en 4 genoemde subsidieplafond worden de in artikel 3 en 4 genoemde bedragen jaarlijks geïndexeerd met de cpi-prijsindex (alle huishoudens, 2015 = 100), voor het eerst in januari 2016. Basis is het prijsindexcijfer van de maand oktober van elk jaar. De volgende formule wordt gehateerd: index oktober jaar x + 1 gedeeld door index oktober jaar x.

Artikel 11 titel

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als beleidsregels bijdrage kunstgras Bloemendaal 2016;

 • 2.

  Deze regeling vervangt de beleidsregels bijdrage kunstgras Bloemendaal 2015;

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op

23 augustus 2016.

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

burgemeester

secretaris