Regeling vervallen per 01-07-2024

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende regels subsidie Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

Geldend van 03-07-2018 t/m 30-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende regels subsidie Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013
Citeertitel Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies 2017 (M&O-beleid)

Subsidieregeling Dutch Dairy Centre Fryslân 2018

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016

Subsidieregeling International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname 2018-2019

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Subsidieregeling Jorritsma-Boschmafonds

Subsidieregeling Kansenfonds Fryslân

Subsidieregeling Mei-inoar foar it Frysk

Subsidieregeling Natuur en Landelijk Gebied Fryslân

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân 2014

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020

Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân

Subsidieregeling Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân

Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân

Subsidieregeling Vliegende euro’s Fryslân

Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân 2015 (SAB)

Subsidieregeling beëindiging visserijactiviteiten plangebied vismigratierivier

Subsidieregeling circulaire economie Fryslân 2017-2018

Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân

Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân

Subsidieregeling soort-specifieke ganzenfoerageergebieden Fryslân 2017 – 2020

Subsidieregeling gebiedsbudget Fryslân

Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân

Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018

Subsidieregeling kavelruil Fryslân 2015

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân 2017

Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2016

Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2016

Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Fryslân 2016

Subsidieregeling plattelân Fryslân

Subsidieregeling risico’s inkomsten uit ticketverkoop podiumproducties hoofdprogramma Leeuwarden-Fryslân 2018

Subsidieregeling ruimte Fryslân

Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân

Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 2018-2019

Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer

Voucherregeling MKB Fryslân

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2018 01-07-2024 artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.14, 2.18, 3.1, 3.7, 3.7a, 3.7f, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, toelichting

20-06-2018

prb-2018-4895

01524616
16-12-2016 03-07-2018 artikel 1.1, 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.15, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.7a, 3.7e, toelichting

23-11-2016

prb-2016-6697

01351783
02-10-2015 15-12-2016 Artt. 1.1, 1.2, 1.10, 1.12, 2.2, 2.4, 2.9, 3.7, 3.7a, 3.7c, 3.7b, 3.7d, 3.7e

23-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 6516

1223970 (H12)
10-02-2015 10-02-2015 art. 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 2.1, 2.2, 2.12, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.7a, 3.7b, 3.7c, 3.7d, 3.7e, 3.8, 5.3

21-01-2015

Provinciaal Blad, 2015, 689

1164866 (H09)
01-07-2014 10-02-2015 art. 1.12

18-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 956

Statenvoorstel, 6.06B