Regeling vervallen per 13-06-2008

Peilbesluit Gerverscop

Geldend van 01-07-1995 t/m 12-06-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Peilbesluit Gerverscop
Citeertitel Peilbesluit Gerverscop
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagen exb-2017-60230

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Interim-verordening waterhuishouding Woerden, artikel 14

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt het peilbesluit van het waterschap Gerverscop zoals dat is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht op 12 december 1973, het peilbesluit van het waterschap Breudijk zoals dat is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht op 17 juni 1975, en het peilbesluit van het waterschap Klein-Houtdijk zoals dat is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht op 31 oktober 1960. Gedeputeerde staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 13 juni 1995, nr. 95440044. De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage. Dit peilbesluit is vervangen door het peilbesluit Gerverscop 2007 bij besluit van 5 juni 2008, onder nummer 2008INT224244. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-12-1994 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: R&G 24-6-1995; UN 24-6-1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-1995 13-06-2008 nieuwe regeling

20-12-1994

R&G 24-6-1995; UN 24-6-1995

-