Regeling vervallen per 13-06-2008

Peilbesluit Gerverscop

Geldend van 01-07-1995 t/m 12-06-2008

Intitulé

Peilbesluit Gerverscop

De verenigde vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

gezien het voorstel van dijkgraaf een hoogheemraden, d.d. 05 - 12 - 1994, en de bij het ontwerp-besluit behorende toelichting;

["een" moet zijn "en"]

overwegende, dat de peilbesluiten in het bemalingsgebied

Gerverscop

volgens artikel 22 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden ten minste eenmaal in de tien jaren dienen te worden herzien.

in aanmerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften, van 17 oktober 1994 tot 19 november 1994, op de daartoe aangewezen plaatsen voor [een] ieder ter inzage heeft gelegen;

gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden;

Inhoud

BESLUIT:

I. vast te stellen het navolgende peilbesluit voor het bemalingsgebied Gerverscop, gelegen in de gemeente Harmelen en de gemeente Woerden.

De in het gebied na te streven waterstanden zijn:

na te streven waterstanden

Nr.

Peilgebied

Ligging

Polderpeil in mNAP 

Zomerpeil

Winterpeil

10-A

10-B

10-C

10-D

10-E

10-F

10-G

10-H

10-I

10-J

10-K

10-L

10-M

10-N

10-O

10-P

10-Q

10-R

10-S

10-U

Gerverscop

Klein-Houtdijk

Klein-Houtdijk

Klein-Houtdijk

Klein-Houtdijk

Klein-Houtdijk

Klein-Houtdijk

Klein-Houtdijk

Klein-Houtdijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Breudijk

Klein-Houtdijk

   -1.81

   -1.81

   -1.30

   -1.00

   -1.15

   -1.30

   -0.47

   -0.80

   -0.47

   -1.63

   -1.25

   -0.60

   -0.80

   -1.50

   -0.80

   -1.40

   -0.70

   -1.00

   -1.40

   -0.65

   -1.91

   -1.91

   -1.30

   -1.00

   -1.15

   -1.30

   -0.47

   -0.80

   -0.47

   -1.73

   -1.25

   -0.60

   -0.80

   -1.50

   -0.80

   -1.40

   -0.70

   -1.00

   -1.40

   -0.65

Genoemde gebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden zijn af te lezen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzicht van het Normaal Amsterdamse Peil (N.A.P.).

Artikel 2

De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september, oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april, mei.

Artikel 3

Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

- in droge en zeer droge perioden met 0.05 m te verhogen; en

- in natte en zeer natte perioden met 0.05 m te verlagen.

II. Het onder I genoemde treedt in werking, op de zevende dag nadat de bekendmaking heeft plaatsgevonden, bedoeld in artikel 21 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden.

Aldus vastgesteld in de op 20 december 1994 te Woerden gehouden openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering voornoemd.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden,

C. Datema, de dijkgraaf

A. Vervoorn, de secretaris

Kaart peilbesluit Gerverscop.pdf