Gemeente Middelburg – Vaststellingsbesluit grenzen verkeerskundige bebouwde kommen gemeente Middelburg

Geldend van 12-04-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg – Vaststellingsbesluit grenzen verkeerskundige bebouwde kommen gemeente Middelburg

Zaaknummer 438942

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten:

 • 1.

  de grenzen van de verkeerskundige bebouwde kom van Sint Laurens op de volgende locaties te wijzigen:

  • a.

   de locatie op de Wilgenhoekweg, ongeveer 347 meter ten noorden van de aansluiting met de Van ‘t Hoffweg, wordt 58 meter in noordoostelijke richting verplaatst;

  • b.

   de locatie op de Leliëndaalseweg, ongeveer 105 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Noordweg, wordt 162 meter in zuidwestelijke richting verplaatst;

 • 2.

  hiervoor de grenzen van de verkeerskundige bebouwde kommen van de gemeente Middelburg gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de in bijlage 1 genoemde locatiebeschrijvingen, onder intrekking van het vaststellingsbesluit van 22 maart 2022 met zaaknummer 286605.

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

(Verkeers)bord: verkeersbord als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Uitbreiding St. Laurens, fase 1 is op 11 maart 2021 vastgesteld en op 25 mei 2022 onherroepelijk geworden. Het plangebied is verdeeld in vier deelgebieden (zie figuur 1):

Uitbreiding Noord (6 woningen). Dit deelgebied (1) ligt aan de noordzijde van de kern Sint Laurens. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Noorddorpsweg, aan de oostzijde door de Wilgenhoekweg, aan de zuid- en westzijde vooralsnog door agrarische gronden (in de toekomst verdere uitbreiding woongebied).

Uitbreiding Zuid-West (48 woningen). Dit deelgebied (2) ligt aan de zuidwestzijde van de kern Sint Laurens. Aan de noordzijde wordt dit deelgebied begrensd door de achtertuinen van de woningen aan de Van Serooskerkelaan, aan de oostzijde deels door de achtertuinen van woningen aan de Noordweg, de begraafplaats en sportpark 'de Brigge', aan de zuidzijde door de Leliëndaalseweg en aan de westzijde vooralsnog door agrarische gronden (in de toekomst ook verdere uitbreiding van het woongebied).

Wilgenhoekweg 38, 40 en 42. Dit deelgebied (3) wordt aan de noordzijde begrensd door agrarische gronden, aan de oostzijde door de Wilgenhoekweg, en aan de zuid- en westzijde door agrarische gronden.

Uitbreiding van tuinen aan de oostzijde van de woningen Noordweg 492 tot en met 506. Dit deelgebied (4) wordt aan de westzijde begrensd door de tuinen van genoemde percelen, aan de noord-, oost- en zuidzijde door agrarische gronden.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 1

De plancapaciteit van Uitbreiding St. Laurens fase 1 voorziet in maximaal 6 woningen en/of appartementen in deelgebied 1, en 48 in deelgebied 2. Deelgebied 1 krijgt een hoofdaansluiting op de Wilgenhoekweg, deelgebied 2 krijgt een aansluiting op de Noordweg. De aansluiting op de Wilgenhoekweg ligt ongeveer 202 meter ten zuiden van de aansluiting met de Noorddorpsweg. De aansluiting op de Noordweg ligt ongeveer 350 meter ten noorden van de aansluiting met de Pronkenburgseweg.

Begin mei 2023 starten de bouwwerkzaamheden aan de Wilgenhoekweg, eind 2023 die aan de Leliëndaalseweg. Daarmee ontstaan nieuwe delen van de woonkern en onstaat een nieuwe ruimtelijke bebouwde kom.

Het gedeelte van de Wilgenhoekweg buiten de bebouwde kom is in eigendom en beheer bij het waterschap en heeft een snelheidsregime van 80 km/u. Op het gedeelte van de Wilgenhoekweg tussen de Noorddorpsweg en de nieuwe bebouwdekomgrens wil het waterschap uiterlijk juli 2023 de maximumsnelheid van 80 km/u wijzigen in 60 km/u. Tussen de nieuwe komgrens en het huidige begin van de 30 km/u zone is de weg niet ingericht voor 30 km/u, daaarom wordt de maximumsnelheid daar 50 km/u zoals standaard geldt binnen een bebouwde kom.

Doel

De grenzen van de verkeerskundige bebouwde kom zijn bedoeld om de snelheid van het verkeer te regelen en daarmee de veiligheid op de weg te verzekeren (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994).

Argumenten

De nieuwe locaties zijn gekozen op basis van de criteria voor toepassing van bebouwdekomgrenzen.

In artikel 156a van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat burgemeester en wethouders op kosten van de gemeente de grenzen van de bebouwde kom of kommen aanduiden voor zover en op de wijze als bij ministeriële regeling bepaald. De ministeriële regeling betreft de toepassings- en plaatsingsvoorschriften voor de borden H1 en H2 (bebouwde kom respectievelijk einde bebouwde kom) in hoofdstuk II, paragraaf 4, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

Voor de toepassing van de bebouwdekomgrenzen is bepaald dat de grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een zodanige wijziging van de wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor en na het bord H1 of H2 aldaar zoveel mogelijk benadrukt wordt.

Voor de plaatsing van de bebouwdekomborden is bepaald dat bord H2 links of rechts van de weg of rijbaan kan worden geplaatst en dat beide borden kunnen worden weggelaten langs voetpaden, onverplichte fietspaden en ruiterpaden.

Op basis van de uitvoeringsvoorschriften heeft het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte CROW in publicatie 135 aanbevelingen opgesteld voor de locatie en inrichting van de bebouwdekomgrenzen. In paragraaf 4.1 van de CROW-publicatie wordt het begrip komgrens gedefinieerd als een (verkeers)technische inrichting op de weg, bedoeld om weggebruikers duidelijk te maken dat een aangepast (snelheids)gedrag noodzakelijk is vanwege het binnengaan of verlaten van de bebouwde omgeving.

Aan de hand van deze criteria zijn de nieuwe locaties van de komgrenzen bepaald:

 • 1.

  locatie S1 op de Wilgenhoekweg, ongeveer 30 meter ten noorden van de aansluiting met de Jacoba van Beierenlaan;

 • 2.

  locatie S5 op de Leliëndaalseweg, ongeveer 20 meter ten zuidwesten van de aansluiting met de Zuidhoflaan.

Tussen de huidige en de nieuwe komgrenzen worden aanvullende maatregelen genomen om de komgrens en de daarbij behorende maximumsnelheid te benadrukken:

 • Op de kruising van de Wilgenhoekweg met de Jacoba van Beijerenlaan (de zijweg richting de bebouwing met Tiny Houses) wordt een verkeersplateau aangelegd. Die zijweg wordt later vervangen door een ontsluitingsweg van de nieuwe wijk.

 • Op de kruising van de Leliëndaalseweg met de Zuidhoflaan (de nieuwe ontsluiting naar de nieuwbouwwijk) wordt een plateau aangelegd om de gelijkwaardige kruising te benadrukken en de snelheid te verlagen. Daarnaast wordt de rijbaan van de Leliëndaalseweg tussen de huidige en de nieuwe komgrens versmald tot 5,50 meter en worden de bermen voorzien van blokhagen. Door die blokhagen ontstaat zomer en winter een visuele versmalling van de rijbaan om het 30km-karakter van dit weggedeelte te benadrukken.

Deze maatregelen aan de noord- en aan de zuidzijde van de kern, in combinatie met de nieuwbouw en de lintbebouwing, zorgen ervoor dat er sprake is van een duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving met een buiten de bebouwde kom gelegen weg.

Uitvoering

De verkeersborden H1 (bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom) op de Wilgenhoekweg ten zuidoosten en van de aansluiting met de Van ‘t Hoffweg worden in noordwestelijke richting verplaatst tot ongeveer 30 meter ten noorden van de aansluiting met de Jacoba van Beierenweg.

De verkeersborden H1 (bebouwde kom) en H2 (einde bebouwde kom) op de Leliëndaalseweg ten noordwesten van de aansluiting met de Zuidhoflaan worden in zuidwestelijke richting verplaatst tot ongeveer 20 meter ten zuidwesten van de kruising met de Zuidhoflaan.

Tussen de huidige en de nieuwe komgrenzen worden aanvullende maatregelen genomen om de komgrens en de daarbij behorende maximumsnelheid te benadrukken, te weten een versmalling van de rijbaan en begroeide bermen van de Leliëndaalseweg, een verkeersplateau bij beide komgrenzen

Handhaving

Over dit besluit hebben wij advies gevraagd aan de korpschef. De gemandateerde van de korpschef heeft aangegeven dat de politie onderzoek heeft verricht, dat de politie geen feiten of omstandigheden kent die het nemen van het besluit in de weg staan en dat de maatregel handhaafbaar is.

Wettelijke basis en bevoegdheid

Volgens artikel 20a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden de bebouwdekomgrenzen vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in artikel 7 van het Delegatiebesluit gemeente Middelburg 2007 deze bevoegdheid overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

in hun vergadering van 4 april 2023.

de secretaris,                                   de burgemeester,

mr. A. van den Brink                       mr. H.M. Bergmann

Mededelingen

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Een belanghebbende die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt, kan geen beroep instellen bij de rechtbank (artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht).

Belanghebbende

U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop een besluit betrekking heeft. Bij een willekeurige verkeersdeelnemer is dat onderscheid onvoldoende aanwezig.

Online bezwaar maken

Uw bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen. U vindt het webformulier via de link www.middelburg.nl/bezwaar.

Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u uw inlogcode van DigiD nodig.

Voorlopige voorziening

Vereisen uw belangen met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 184 voor particulieren en € 365 voor organisaties.

Ondertekening