Verordening Subsidieregeling Eurowoningen Toekomstbestendig

Geldend van 08-10-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Subsidieregeling Eurowoningen Toekomstbestendig

Preambule

In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is door het rijk een specifieke uitkering toegekend aan de gemeente Leusden voor het plan Eurowoningen Toekomstbestendig, om de wijk Rozendaal aardgasvrij en toekomstbestendig te maken. In de aanvraag is een bedrag opgenomen om de bewoners te ondersteunen bij de benodigde investeringen, omdat de overschakeling naar een aardgasvrije situatie zich niet volledig terugbetaalt uit lagere energielasten.

Deze verordening regelt hoe de woningeigenaren ten behoeve van investeringen in het aardgasvrij maken van de eigen woning aanspraak op deze investeringsbijdrage kunnen maken.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  (de wijk) Rozendaal: Het gebied in de bebouwde kom van Leusden dat begrensd wordt door de Asschatterweg, de Middenweg, de Noorderinslag en de Torenakkerweg.

 • 2.

  Eurowoning: een woning in de wijk Rozendaal in Leusden.

 • 3.

  Kopwoning: een Eurowoning die slechts aan één kant direct aan een andere Eurowoning grenst.

 • 4.

  Maatregel 1: HR++ glas of triple glas, al dan niet in combinatie met vervanging kozijnen

 • 5.

  Maatregel 2: dakisolatie

 • 6.

  Maatregel 3: all-electric warmtepomp

 • 7.

  Aardgasvrije aansluiting: de situatie waarin er geen gaslevering meer plaats vindt naar de woning en de gasaansluiting door de netbeheerder beëindigd is.

 • 8.

  Subsidie: De door een eigenaar van een Eurowoning aan te vragen en door de gemeente vanuit het hiervoor beschikbare subsidiebudget toe te wijzen bijdrage in de kosten voor Maatregel 1, Maatregel 2, Maatregel 3 en de eindbijdrage voor een Aardgasvrije aansluiting.

 • 9.

  Eigenaar: de eigenaar van een Eurowoning, zoals geregistreerd door het Kadaster.

 • 10.

  Subsidiebudget: het deel van de door het rijk in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken aan de gemeente Leusden toegekende bijdrage, dat was aangevraagd als bijdrage aan de investering door de eigenaren.

 • 11.

  Aardgasvrij: situatie dat er geen aardgas meer gebruikt wordt om te koken, warm water te maken en te verwarmen en de gasaansluiting door de netbeheerder is afgesloten of verwijderd.

 • 12.

  Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig: bewonersgroep uit de wijk Rozendaal die als partner optreedt voor de gemeente in het project Eurowoningen Toekomstbestendig.

 • 13.

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze verordening is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidie door de gemeente Leusden aan eigenaren van een Eurowoning in de wijk Rozendaal, voor het nemen van maatregelen om te komen tot een aardgasvrije en toekomstbestendige Eurowoning, zoals beschreven in artikel 8, subsidiabele activiteiten en voor zover het past binnen het gestelde in de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEUSDEN 2017.

Artikel 3 Doel

Met deze verordening legt de gemeente Leusden vast hoe een deel van de aan de gemeente toegekende specifieke uitkering van het rijk voor het aardgasvrij maken van de wijk Rozendaal, beschikbaar wordt gesteld aan de eigenaren.

Artikel 4 Doelgroep

Eigenaren van een Eurowoning.

Artikel 5 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en budget

 • 1. Voor de eigenaren is in totaal maximaal € 3.448.612 subsidie beschikbaar voor de stappen om een Eurowoning aardgasvrij te maken. Per eigenaar van een Eurowoning is maximaal € 7.187 beschikbaar.

 • 2. Subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   Maatregel 1: € 2.500

  • b.

   Maatregel 2: € 1.000

  • c.

   Maatregel 3: € 1.250

  • d.

   Aardgasvrije aansluiting: € 2.437

  • e.

   Onderzoek en isolatie kopgevels, gezamenlijk voor alle kopwoningen samen: € 27.600

 • 3. Na toekenning van subsidie voor een Aardgasvrije aansluiting conform lid 2d, vervalt het recht op nog niet toegekende bedragen voor Maatregel 1, Maatregel 2 en Maatregel 3. Het eventueel niet uitgekeerde deel van de subsidie voor de betreffende woning valt daarmee vrij voor besteding aan andere onderdelen van de wijkaanpak in Rozendaal.

 • 4. Het college besluit over de besteding van de som van de conform lid 3 vrijgevallen bedragen. Deze vrijgevallen bedragen worden besteed conform de vereisten die het rijk stelt aan de besteding van de specifieke uitkering, zoals opgenomen in de “Beschikking aanvraag proeftuin met een aardgasvrije wijk” dd 30 maart 2022. Het Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig zal hierover geconsulteerd worden door het college.

Artikel 6 Openstellingsperiode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd van 1-11 2022 tot en met 30-6 2030.

 • 2. Aanvragen voorafgaand en na afloop van de in lid 1 genoemde periode worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het laten uitvoeren van Maatregel 1, 2 en 3 en de realisatie van een Aardgasvrije aansluiting, door eigenaren van een Eurowoning.

 • 2. Onderzoek naar de mogelijkheden voor buitenzijde isolatie van de kopgevels en realisatie buitenzijde isolatie van de kopgevels, ter beoordeling door de gemeentelijke projectleider in afstemming met Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig.

Artikel 8 Voorwaarden voor het aanvragen en toekennen van subsidie

 • 1. Subsidie voor de eigenaren kan worden aangevraagd via een online formulier op de website van de gemeente Leusden. Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 • 2. Subsidie voor maatregel 1, 2 en 3 kan na het nemen van de betreffende maatregel worden aangevraagd door eigenaren van een Eurowoning. De maatregel dient genomen te zijn na 1-1 2020. Voor maatregelen genomen tussen 1-1 2020 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening, dient de aanvraag uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van deze verordening te zijn ontvangen. Voor maatregelen gerealiseerd na de datum inwerkingtreding van deze verordening, dient de aanvraag binnen 6 maanden na realisatie te zijn ontvangen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een offerte waaruit blijkt dat de maatregel conform de in deze verordening gestelde eisen wordt uitgevoerd, facturen waaruit blijkt dat het werk is uitgevoerd en een betaalbewijs in de vorm van bankafschriften of een verklaring van de aannemer dat de kosten voldaan zijn.

 • 3. Subsidie voor de realisatie van een Aardgasvrije aansluiting kan na het beëindigen van de aardgasaansluiting worden aangevraagd door eigenaren van een Eurowoning. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een periodeafrekening van de energieleverancier, waaruit de permanent beëindigde gaslevering blijkt of een document van de netbeheerder waaruit de beëindiging van de gasaansluiting blijkt. De datum beëindiging gaslevering ligt na 1-1 2020. Voor realisatie Aardgasvrije aansluiting tussen 1-1 2020 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening, dient de aanvraag uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van deze verordening te zijn ontvangen. Voor realisatie Aardgasvrije aansluiting gerealiseerd na de datum inwerkingtreding van deze verordening, dient de aanvraag binnen 6 maanden na realisatie te zijn ontvangen.

 • 4. De aanvrager dient op het moment van aanvraag eigenaar te zijn van een Eurowoning. De aanvrager kan alleen subsidie aanvragen over door hemzelf genomen maatregelen en de door hemzelf gerealiseerde aardgasvrije aansluiting. Aanvrager dient dus zowel op het moment van het realiseren van de maatregel als op het moment van aanvragen eigenaar van de woning te zijn.

 • 5. Aan maatregel 1 worden de volgende eisen gesteld:

  • a.

   Minimaal glasoppervlakte 15 m2

  • b.

   U-waarde 1,2 of lager

 • 6. Aan maatregel 2 worden de volgende eisen gesteld:

  • a.

   Dakisolatie van het volledige dakoppervlak

  • b.

   Rc-waarde 4,5 of hoger

 • 7. Aan maatregel 3 worden de volgende eisen gesteld:

  • a.

   All-electric warmtepomp voor ruimteverwarming en tapwater bereiding, zonder backup- of piekvoorziening op aardgas.

  • b.

   Het betreft een apparaat waarvoor op het moment van aanvragen ook de rijkssubsidie ISDE kan worden verkregen.

 • 8. Aan de realisatie van een aardgasvrije aansluiting worden de volgende eisen gesteld:

  • a.

   De gasaansluiting is door de netbeheerder permanent afgesloten of verwijderd.

 • 9. Subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheden voor buitenzijde isolatie van de kopgevels en realisatie buitenzijde isolatie van de kopgevels, kan worden aangevraagd door een door de gemeentelijke projectleider aan te wijzen onderzoeker of aannemer, voor een door de gemeentelijke projectleider aan te geven bedrag, met inachtneming van artikel 5.2 lid e en artikel 8.2.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1. De maatregelen worden uitgevoerd conform geldende veiligheidseisen en bouwvoorschriften.

Artikel 10 Indiening subsidieaanvraag en besluitvorming

 • 1. Er kan per woning per onderdeel maximaal één keer subsidie worden aangevraagd.

 • 2. Subsidieaanvragen worden binnen 6 weken na indiening beoordeeld.

 • 3. Bij positieve beoordeling van de aanvraag wordt de subsidie binnen 4 weken na beoordeling uitbetaald.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. De subsidieaanvrager werkt mee aan controles die bedoeld zijn om vast te stellen dat de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd, onder andere door op verzoek:

  • a.

   inzicht te geven in aan de maatregel gerelateerde stukken zoals offertes, betaalbewijzen, opleverrapporten e.d.;

  • b.

   toegang tot de woning te geven aan een door de gemeente aangewezen inspecteur, zodat kan worden vastgesteld dat de bouw of installatiewerkzaamheden daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

 • 2. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd op het moment dat blijkt dat de aanvrager niet kan of wil meewerken aan een controle zoals gesteld in het vorige lid of als uit de controle blijkt dat de maatregelen niet conform de aanvraag of de regels van deze subsidieregeling hebben plaatsgevonden.

Artikel 12 Aanpassing van de verordening en opstellen uitvoeringsregels

 • 1. Het college kan indien nieuwe technieken daar aanleiding toe geven, maatregel 3 zo herformuleren dat daar ook andere aardgasvrije oplossingen onder vallen.

 • 2. Op dit moment brengt netbeheerder Stedin geen kosten bij de woningeigenaar in rekening voor het verwijderen van de gasaansluiting. Indien dit verandert, wordt met de netbeheerder een oplossing gezocht waardoor de rekening voor deze kosten niet door de eigenaren wordt betaald. Als zich geen andere oplossing aandient, kan het college besluiten dat de gemeente deze kosten betaalt en in mindering brengt op het subsidiebedrag in artikel 5 lid 2d voor een aardgasvrije aansluiting, voor de betreffende woningen.

 • 3. Het College kan zo nodig nadere uitvoeringsregels voor de uitvoering van deze verordening vast stellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

 • 3. Bij beslissingen over toepassing van deze hardheidsclausule consulteert het college het Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig.

Artikel 14 Inwerkintreding

Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie in het gemeenteblad.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Eurowoningen Toekomstbestendig

Ondertekening