Legesverordening provincie Utrecht 2018

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening provincie Utrecht 2018

Provinciale Staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 september 2017, afdeling Services, nummer 81B8C8C0;

Gelet op de artikelen 143, 145, 220, 220a, 223 en 225 van de Provinciewet;

Overwegende dat het wenselijk is de Legesverordening provincie Utrecht 2018 vast te stellen teneinde een betere grondslag te vormen voor het heffen van leges;

Besluiten de volgende verordening vast te stellen:

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten. De leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de tarieventabel bij deze verordening, ongeacht of de aanvraag leidt tot een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Belastingplicht

Leges worden geheven van de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verstrekt.

Artikel 3 Heffingsmaatstaven en tarieven

 • 1. Leges worden geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Geen leges zijn verschuldigd met betrekking tot diensten die krachtens enig wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt.

 • 2. Gedeputeerde Staten kunnen algemene regels stellen voor het kosteloos verstrekken van diensten.

 • 3. Geen leges zijn verschuldigd voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen of andere vormen van dienstverlening die door of namens de provincie Utrecht zijn aangevraagd.

Artikel 5 Wijze van heffing

Leges worden geheven bij wege van een mondelinge, schriftelijke dan wel digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur. Een schriftelijke of digitale kennisgeving is gedagtekend.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald:

 • a.

  bij een mondelinge kennisgeving: op het moment dat zij wordt gedaan;

 • b.

  bij een schriftelijke kennisgeving welke wordt uitgereikt: op het moment dat zij wordt uitgereikt;

 • c.

  bij een schriftelijke kennisgeving welke wordt verzonden: binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Betaling in termijnen

Indien de leges meer bedragen dan € 200,- kunnen Gedeputeerde Staten betaling in termijnen toestaan. Het aantal termijnen is maximaal vijf en de periode tussen de vervaldagen van de afzonderlijke termijnen is maximaal acht weken.

Artikel 8 Verrekening

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om aan een belastingschuldige uit te betalen bedragen ter zake van leges aan te wenden ter verrekening van nog van deze belastingschuldige te innen bedragen ter zake van leges. De belastingschuldige wordt middels een schriftelijke kennisgeving van de verrekening op de hoogte gesteld.

Artikel 9 Uitstel van betaling

Gedeputeerde Staten kunnen onder door hen te stellen voorwaarden bij beschikking uitstel van betaling verlenen. Zij kunnen het uitstel, ook al is dit voor een bepaalde termijn verleend, te allen tijde door opzegging middels een beschikking onmiddellijk doen eindigen.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Vermindering van leges vindt plaats als de aanvraag om een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in de tarieventabel behorend bij deze verordening:

  • a.

   wordt ingetrokken voordat daarop is beslist;

  • b.

   gedeeltelijk wordt ingetrokken voordat daarop is beslist;

  • c.

   wordt geweigerd of afgewezen;

  • d.

   gedeeltelijk wordt geweigerd of afgewezen;

  • e.

   met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten.

 • 2. De hoogte van de vermindering bedoeld in het eerste lid onder a bedraagt:

  • a.

   100% van de leges indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met de behandeling van de aanvraag is begonnen;

  • b.

   50% van de leges indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met de behandeling is begonnen en voordat daarop is beslist;

  • c.

   100% van de leges indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van Gedeputeerde Staten.

 • 3. De hoogte van de vermindering als bedoeld in het eerste lid, onder c en e, bedraagt 50% van de leges.

 • 4. De hoogte van de vermindering bedoeld in het eerste lid, onder b en d, bedraagt 25% van de leges.

 • 5. De in lid 1 bedoelde vermindering vindt niet plaats indien:

  • a.

   het de kosten van een aan de aanvraag gerelateerde publicatie betreft die reeds zijn gemaakt;

  • b.

   het aan de aanvraag gerelateerde kosten betreft die de provincie aan derden verschuldigd is, zoals advieskosten en kadastrale rechten.

 • 6. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges als bedoeld in artikel 3.8.34 van de tarieventabel behorend bij deze verordening ambtshalve worden teruggegeven.

 • 7. In afwijking van het eerste, tweede en vijfde lid vindt geen vermindering of teruggaaf plaats:

  • a.

   als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 15.53 van de Omgevingswet wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden;

  • b.

   als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 15.53 van de Omgevingswet wordt afgewezen of geweigerd.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Dwanginvordering en invorderingsrente

Artikel 13 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze belastingverordening mochten voordoen.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2. Op de in lid 1 genoemde datum wordt de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012, oorspronkelijk vastgesteld op 31 oktober 2011 en laatstelijk aangepast per 13 maart 2017, ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2018 hebben voorgedaan.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening provincie Utrecht 2018’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 6 november 2017, nummer 81B8C8C0

Provinciale Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Griffier,

Tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, van de Legesverordening provincie Utrecht 2018

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Paragraaf 1.1 Algemeen bestuur

1.1.1

Als bij het behandelen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, ontheffing of gedoogbeschikking als bedoeld in deze tarieventabel publicatie van het (ontwerp)besluit moet plaatsvinden, kan het aldaar genoemde tarief per publicatie worden verhoogd met:

€ 55,40

1.1.2

Een beschikking van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag om een vergunning, verklaring van geen bezwaar, toestemming, ontheffing, vrijstelling, maatwerkvoorschrift of een andere beschikking krachtens een provinciale verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds is genoemd

€ 35,80

1.1.3

Wijziging of verlenging van een vergunning, verklaring van geen bezwaar, toestemming, ontheffing, vrijstelling, maatwerkvoorschrift of beschikking krachtens een provinciale verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift bedoeld in artikel 1.1.2 van deze tarieventabel

50% van het tarief dat geldt voor artikel 1.1.2

1.1.4

Een aanvraag om een gedoogbeschikking krachtens een provinciale verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift

Nihil

HOOFDSTUK 2 VERKEER EN VERVOER

Paragraaf 2.1 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

2.1.1

Een ontheffing of een wijziging krach­tens 148 WVW 1994 van het in artikel 10, eer­ste lid WVW 1994 genoemde verbod

€ 69,80

2.1.2

Indien voor de onder 2.1.1. bedoelde ontheffing ook een ontheffing in het kader van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 nodig is voor wat betreft verboden ex artikel 5 lid 1 en artikel 42 lid 2 en artikel 62 voor wat betreft de borden C9, C12, ­C15, G11 en G12

€ 27,90

2.1.3

Een ontheffing ingevolge artikel 149 WVW 1994 voor het langzaam verkeer (afdeling 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 Regeling voertuigen)

€ 35,80

2.1.4

Een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 86,70

2.1.5

Een ontheffing ingevolge artikel 87 en artikel 6 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor een speedpedelec en voor wat betreft de borden G11 en G12

Nihil

HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSRECHT

Paragraaf 3.1 Provinciale wegen

3.1.1

Een vergunning voor het hebben of maken van een uitweg naar een provinciale weg, het maken van wijzigingen aan een bestaande uitweg naar een provinciale weg, het veranderen van gebruik van een bestaande uitweg naar de provinciale weg van particulier naar bedrijfsmatig gebruik of het intensiveren van het gebruik van een bedrijfsmatige uitweg in het Beperkingengebied beheer provinciale weg als bedoeld in artikel 4.14 lid 1 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 638,10

3.1.2.1

Een vergunning voor het hebben, plaatsen of wijzigen van borden, spandoeken, vlaggenmasten, handelsreclame, kunstuitingen, licht- of geluidgevende voorzieningen of vergelijkbare objecten in het Beperkingengebied beheer provinciale weg als bedoeld in artikel 4.29 lid 1 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 190,10

3.1.2.2

Een vergunning voor het hebben, oprichten, aanleggen, wijzigen of verwijderen van kabels, leidingen, duikers, goten, buizen, afrasteringen en andere werken in het Beperkingengebied beheer provinciale weg als bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 379,90

3.1.3.1

Een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats voor handel of bedrijf in het Beperkingengebied beheer provinciale weg als bedoeld in artikel 4.35 onder a van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 212,70

3.1.3.2

Een vergunning voor het inrichten of hebben van een verkooppunt voor het leveren van energie aan voertuigen of andere goederen in het Beperkingengebied beheer provinciale weg als bedoeld in artikel 4.35 onder b van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 2.315,00

3.1.4

De wijziging van een vergunning van het gestelde in artikel 4.35 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 voor:

N.v.t.

3.1.4

 • een standplaats voor handel of bedrijf

€ 110,50

3.1.4

 • een verkooppunt voor het leveren van energie aan voertuigen of andere goederen

€ 442,10

3.1.5

Een vergunning voor het houden van een evenement in het Beperkingengebied beheer provinciale weg als bedoeld in artikel 4.39 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Nihil

Paragraaf 3.2 Lokale spoorwegen

3.2.1

Een vergunning voor het bouwen of in stand houden van bouwwerken, het aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen van werken die geen bouwwerken zijn en het plaatsen of in stand houden van andere objecten in de Beschermingszone lokale spoorweg zoals bedoeld in artikel 4.50 onder a en b van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Nihil

3.2.2

Een vergunning voor het verrichten van werkzaamheden in de Beschermingszone lokale spoorweg als bedoeld in artikel 4.50 onder c tot en met g van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Nihil

Paragraaf 3.3 Vaarwegen

3.3.1

Een vergunning voor:

 • a.

  het uitvoeren van een gestuurde boring als bedoeld in artikel 4.59 lid 1 onder b van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 79,00

3.3.1

 • b.

  het aanbrengen, hebben, veranderen of verwijderen van werken of objecten in het Beperkingengebied vaarweg als bedoeld in artikel 4.59 lid 1 onder b van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 197,70

3.3.1

 • c.

  het aanbrengen, hebben of veranderen van een ligplaats of afmeervoorziening in het Beperkingengebied vaarweg als bedoeld in artikel 4.59 lid 1 onder c van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 461,30

3.3.1

Een wijziging van de onder c. vermelde vergunning (niet ten gevolge van een andere tenaamstelling)

50% van € 461,30

Paragraaf 3.4 Waterhuishouding

3.4.1

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub a van de Waterwet of artikel 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving voor zover deze betreft grondwateronttrekking en/of -infiltratie ten behoeve van industriële toepassing (wateractiviteit) bij een hoeveelheid te onttrekken of te infiltreren water (naar boven afgerond op 1.000 m³)

N.v.t.

3.4.1

van 150.001 t/m 250.000 m³ per jaar

€ 8.291,90 alsmede

€ 49,90 per 1.000 m³ boven 150.000 m³

3.4.1

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

€ 13.295,90 alsmede

€ 33,30 per 1.000 m³ boven 250.000 m³

3.4.1

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

€ 21.602,10 alsmede

€ 17,50 per 1.000 m³ boven 500.000 m³

3.4.1

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

€ 30.339,30 alsmede

€ 8,70 per 1.000 m³ boven 1.000.000 m³

3.4.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van de Waterwet of artikel 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving voor zover deze betreft een grondwateronttrekking en/of –infiltratie (wateractiviteit) ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening bij een hoeveelheid te onttrekken of te infiltreren water (naar boven afgerond op 1.000 m³)

N.v.t.

3.4.2

van 1 t/m 10.000 m³ per jaar

€ 247,50

3.4.2

van 10.001 t/m 50.000 m³ per jaar

€ 247,50 alsmede

€ 65,00 per 1.000 m³ boven 10.000 m³

3.4.2

van 50.001 t/m 100.000 m³ per jaar

€ 2.891,50 alsmede

€ 57,90 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

3.4.2

van 100.001 t/m 250.000 m³ per jaar

€ 5.825,40 alsmede

€ 49,90 per 1.000 m³ boven 100.000 m³

3.4.2

van 250.001 t/m 500.000 m³ per jaar

€ 13.295,90 alsmede

€ 33,30 per 1.000 m³ boven 250.000 m³

3.4.2

van 500.001 t/m 1.000.000 m³ per jaar

€ 21.602,10 alsmede

€ 17,50 per 1.000 m³ boven 500.000 m³

3.4.2

van 1.000.001 m³ en meer per jaar

€ 30.339,30 alsmede € 8,70 per 1.000 m³ boven 1.000.000 m³

3.4.3

Een vergunning als bedoeld in artikel 6.4, lid 1 sub b van de Waterwet of in artikel 3.19, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving voor zover deze betreft het onttrekken en terugbrengen van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem (milieubelastende activiteit)

Nihil

3.4.4

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.4.1 en 3.4.2 bedoeld indien deze leidt tot vergroting van de hoeveelheid te onttrekken of te infiltreren water

een bedrag gelijk aan het verschil tussen het bedrag dat verschuldigd is voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag

3.4.5

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.4.1 en 3.4.2 bedoeld anders dan in het onder 3.4.4 genoemde geval

€ 123,50

3.4.6

Indien aan een aanvraag de beoordeling van een

milieueffectrapportage ten grondslag ligt, worden de rechten onder 3.4.1 tot en met 3.4.3 of voor het wijzigen van een vergunning als bedoeld onder 3.4.4 verhoogd met

€ 9.536,60

3.4.7

Een vergunning voor het beneden de geldende dieptegrens hebben van een boorput in Boringsvrije zone voor het onttrekken van grondwater voor industriële winningen ten behoeve van menselijke consumptie als bedoeld in artikel 3.56 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

€ 1.250,00

Paragraaf 3.5 Bouwen

3.5.1

Een omgevingsvergunning voor een project

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

3.5.2

Bouwkosten

Onder ‘bouwkosten’ wordt in deze paragraaf verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

N.v.t.

3.5.3

Schetsplan

10% van het tarief dat zou voortvloeien uit artikel 3.5.4.1 en 3.5.4.2 van deze tarieventabel, indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.5.4.1 en 3.5.4.2 van deze tarieventabel

3.5.4.1

Omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk (ruimtelijk deel)

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor een omgevingsplanactiviteit die alleen betrekking heeft op een bouwwerk

€ 200,00

3.5.4.2

Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel of combinatie)

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor een bouwactiviteit óf een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk gecombineerd met een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor een bouwactiviteit:

N.v.t.

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of minder

€ 200,00 vast tarief plus 2,50% over de bouwkosten

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten meer dan € 20.000 bedragen, doch niet meer dan € 50.000

€ 700,00 vast tarief plus 2,25% van de bouwkosten boven de € 20.000

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten meer dan € 50.000 bedragen, doch niet meer dan € 100.000

€ 1.450,00 vast tarief plus 2,00% van de bouwkosten boven de € 50.000

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen, doch niet meer dan € 400.000

€ 2.450,00 vast tarief plus 1,90% van de bouwkosten boven de € 100.000

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten meer dan € 400.000 bedragen, doch niet meer dan € 1.000.000

€ 8.150,00 vast tarief plus 1,80% van de bouwkosten boven de € 400.000

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, doch niet meer dan € 5.000.000

€ 18.950,00 vast tarief plus 1,70% van de bouwkosten boven de € 1.000.000

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 bedragen, doch niet meer dan € 25.000.000

€ 88.950,00 vast tarief plus 0,25% van de bouwkosten boven de € 5.000.000

3.5.4.2

 • Indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 bedragen

€ 138.950,00 vast tarief

3.5.5

Indien een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.5.4.1 en 3.5.4.2 van deze tarieventabel voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in artikel 3.5.3 van deze tarieventabel verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 3.5.4.1 en 3.5.4.2 van deze tarieventabel

N.v.t.

3.5.6

Gebruik van gronden en bouwwerken

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet tot het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met

 

3.5.6

 • a.

  een omgevingsplan als bedoeld in artikel 5.21, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 8.0a, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving

€ 350,00

3.5.6

 • b.

  een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.14 van de Omgevingswet

€ 350,00

3.5.6

 • c.

  een omgevingsplan indien de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn als bedoeld in de artikelen 5.36 en 5.36a van de Omgevingswet

€ 350,00

3.5.6

 • d.

  de regels, bedoeld in artikel 4.15, tweede lid, van de Omgevingswet, gesteld bij de in het eerste lid van dat artikel genoemde omgevingsverordening

€ 350,00

3.5.7

Slopen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een omgevingsplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel voor het slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 een omgevingsvergunning is vereist

€ 250,00

3.5.8

Kappen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor het vellen of doen vellen van een houtopstand

Nihil

3.5.9

Handelsreclame

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor:

N.v.t.

3.5.9

 • a.

  het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

€ 100,00

3.5.9

 • b.

  het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

€ 100,00

Paragraaf 3.6 Ontgrondingen

3.6.1

Een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Omgevingswet:

 • 1.

  bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 2.000 m³

€ 320,70

3.6.1

 • 2.

  bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving van:

 • 2.001 t/m 5.000 m³

€ 637,60

3.6.1

 • -

  5.001 t/m 10.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

€ 637,60

alsmede

€ 91,70

per 1.000 m³ boven

5.000 m³

3.6.1

 • -

  10.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 1.098,40

alsmede

€ 123,90

per 1.000 m³ boven 10.000 m³

3.6.1

 • 50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 6.075,20

alsmede

€ 224,60

per 1.000 m³ boven 50.000 m³

3.6.1

 • 100.001 t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

€ 17.323,80

alsmede

€ 1.348,70

per 20.000 m³ boven 100.000 m³

3.6.1

 • 1.000.001 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

€ 78.005,40

alsmede

€ 6.742,80

per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

3.6.2

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.6.1 bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving.

Een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met toepassing van het bepaalde onder 3.6.1 verschuldigde bedrag voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag

3.6.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.6.1 bedoeld, anders dan in het onder 3.6.2 genoemde geval.

€ 320,70

Paragraaf 3.7 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 3.7.1 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen

3.7.1

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen

(afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten genoemd in afdeling 3.2, met uitzondering van paragraaf 3.2.6, van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

N.v.t.

3.7.1

 • a.

  voor één milieubelastende activiteit

€ 3.445,50

3.7.1

 • b.

  voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.871,25

3.7.1

 • c.

  voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.297,00

Paragraaf 3.7.2 Complexe milieubelastende activiteiten

3.7.2

Seveso-inrichting

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het basistarief, voor het exploiteren van een Seveso-inrichting

€ 22.480,00

3.7.2

 • a.

  vermeerderd met een toeslag voor een hoge drempelinrichting, als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving van

€ 5.620,00

3.7.2

 • b.

  vermeerderd met een toeslag voor een combinatie van een activiteit vallend onder de aanhef of onderdeel a met een ippc-installatie die niet in afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving genoemd van

€ 5.620,00

3.7.3

Grootschalige energieopwekking

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het stoken, bedoeld in categorie 1.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

N.v.t.

3.7.3

 • a.

  bij een nominaal thermisch vermogen van minder dan 300MW

€ 17.595,00

3.7.3

 • b.

  bij een nominaal thermisch vermogen van 300 MW of meer

€ 41.055,00

3.7.4

Raffinaderij

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.3 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het raffineren van aardolie en gas, bedoeld in categorie 1.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

N.v.t.

3.7.4

 • a.

  bij een verwerkingscapaciteit van minder dan 2 miljoen ton per jaar

€ 29.325,00

3.7.4

 • b.

  bij een verwerkingscapaciteit van 2 miljoen ton per jaar of meer

€ 35.190,00

3.7.5

Maken van cokes

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cokes, bedoeld in categorie 1.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.6

Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.6

 • a.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen, bedoeld in categorie 1.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 35.190,00

3.7.6

 • b.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

€ 29.325,00

3.7.6

 • c.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het briketteren of walsen van steenkool of bruinkool

€ 23.460,00

3.7.6

 • d.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van steenkoolproducten of vaste rookvrije brandstof

€ 23.460,00

3.7.7

Basismetaal

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.7

 • a.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het roosten of sinteren van ertsen, bedoeld in categorie 2.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 41.055,00

3.7.7

 • b.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van ijzer of staal, bedoeld in categorie 2.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 41.055,00

3.7.7

 • c.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van ijzer of staal

€ 29.325,00

3.7.7

 • d.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, bedoeld in categorie 2.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.7

 • e.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen, bedoeld in categorie 2.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.7

 • f.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten of gieten van ferrometalen

€ 23.460,00

3.7.7

 • g.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen, het smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non-ferrometalen, bedoeld in categorie 2.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.8

Complexe minerale industrie

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.8

 • a.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide, bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 35.190,00

3.7.8

 • b.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk of magnesiumoxide

€ 29.325,00

3.7.8

 • c.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het winnen van asbest of het maken van asbestproducten, bedoeld in categorie 3.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 35.190,00

3.7.8

 • d.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels, bedoeld in categorie 3.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 35.190,00

3.7.8

 • e.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van glas, met inbegrip van het maken van glasvezels

€ 29.325,00

3.7.8

 • f.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles, bedoeld in categorie 3.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 35.190,00

3.7.8

 • g.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles

€ 29.325,00

3.7.8

 • h.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering, bedoeld in categorie 6.8 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 35.190,00

3.7.9

Basischemie

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.9

 • a.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van organisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 33.720,00

3.7.9

 • b.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van anorganisch-chemische producten, bedoeld in categorie 4.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 33.720,00

3.7.9

 • c.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, bedoeld in categorie 4.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 33.720,00

3.7.9

 • d.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van producten voor gewasbescherming of van biociden, bedoeld in categorie 4.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 33.720,00

3.7.9

 • e.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van farmaceutische producten, bedoeld in categorie 4.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 33.720,00

3.7.9

 • f.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van explosieven, bedoeld in categorie 4.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 33.720,00

3.7.10

Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.10

 • a.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het maken van papierpulp, papier, karton, of oriented strand board, spaanplaat of vezelplaat van hout, bedoeld in categorie 6.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.10

 • b.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het voorbehandelen of het verven van textielvezels of textiel, bedoeld in categorie 6.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 41.055,00

3.7.11

Afvalbeheer ippc-installaties

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.10 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.11

 • a.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 35.190,00

3.7.11

 • b.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen en/of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.11

 • c.

  1 ° - voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.11

 • c.

  2 ° - indien de in dit artikel bedoelde activiteit onder c 1 ° is gecombineerd met de milieubelastende activiteit milieustraat, bedoeld in paragraaf 3.5.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving

€ 17.595,00

3.7.11

 • d.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het ondergronds opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.12

Kadavers of dierlijk afval

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.11 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor de destructie of het verwerken van kadavers of dierlijk afval, bedoeld in categorie 6.5 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 29.325,00

3.7.13

Stortplaats of winningsafvalvoorziening

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.12 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.13

 • a.

  voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het storten van afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.4 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 23.460,00

3.7.13

 • b.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een stortplaats

€ 17.595,00

3.7.13

 • c.

  voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen in een winningsafvalvoorziening

€ 17.595,00

3.7.14

Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.13 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of het nuttig toepassen van afvalstoffen in een afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in categorie 5.2 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies

€ 41.055,00

3.7.15

Grootschalige mestverwerking

(afdeling 3.3 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten in de categorie complexe bedrijven als bedoeld in paragraaf 3.3.14 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, voor het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het behandelen van meer dan 25.000 m3 dierlijke meststoffen per jaar op een andere locatie dan de locatie van productie

€ 23.460,00

Paragraaf 3.7.3 Nutssector en industrie

3.7.16

Nutssector en industrie

(afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten genoemd in afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.16

 • a.

  voor één milieubelastende activiteit

€ 3.519,00

3.7.16

 • b.

  voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.932,50

3.7.16

 • c.

  voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.346,00

Paragraaf 3.7.4 Afvalbeheer

3.7.17

Afvalbeheer

(afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten genoemd in afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.17

 • a.

  voor één milieubelastende activiteit

€ 3.519,00

3.7.17

 • b.

  voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.932,50

3.7.17

 • c.

  voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.346,00

Paragraaf 3.7.5 Agrarische sector

3.7.18

Agrarische sector

(afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten genoemd in afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.18

 • a.

  voor één milieubelastende activiteit

€ 3.519,00

3.7.18

 • b.

  voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.932,50

3.7.18

 • c.

  voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.346,00

Paragraaf 3.7.6 Dienstverlening, onderwijs en zorg

3.7.19

Dienstverlening, onderwijs en zorg

(afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten genoemd in afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit

€ 3.519,00

Paragraaf 3.7.7 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan

3.7.20

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan

(afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit activiteiten genoemd in afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.20

 • a.

  voor één milieubelastende activiteit

€ 3.519,00

3.7.20

 • b.

  voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.932,50

3.7.20

 • c.

  voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit

€ 2.346,00

Paragraaf 3.7.8 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

3.7.21

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijk deel van he omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 2.297,00

Paragraaf 3.7.9 Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

3.7.22.1

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift krachtens artikel 4.5 van de Omgevingswet bedraagt het tarief

N.v.t.

3.7.22.1

 • a.

  voor één maatwerkvoorschrift of één vergunningvoorschrift

€ 2.297,00

3.7.22.1

 • b.

  voor twee of meer maatwerkvoorschriften of twee of meer vergunningvoorschriften, de som van het tarief onder a en per extra maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift

€ 1.148,50

3.7.22.2

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om een vergunningvoorschrift is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift of het vergunningvoorschrift betrekking heeft onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning

N.v.t.

3.7.23

Wijziging maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet

€ 2.297,00

Paragraaf 3.7.10 Gelijkwaardige maatregel bij milieubelastende activiteiten

3.7.24.1

Een aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet indien deze betrekking heeft op een milieubelastende activiteit

€ 2.297,00

3.7.24.2

Het tarief behorend bij een aanvraag om een toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop de gelijkwaardige maatregel betrekking heeft onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

N.v.t.

Paragraaf 3.7.11 Eén of meerdere (complexe) milieubelastende activiteiten

3.7.25

Omgevingsvergunning die betrekking heeft op de cumulatie van complexe milieubelastende activiteiten en de combinatie van complexe met overige milieubelastende activiteiten

 • 1.

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meerdere complexe milieubelastende activiteiten uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt het tarief opgebouwd uit de complexe milieubelastende activiteit met het hoogste tarief vermeerderd met 15% van het tarief dat verschuldigd is op grond van de andere complexe milieubelastende activiteiten uit paragraaf 3.7.2 van deze tarieventabel.

 • 2.

  In afwijking van het eerste onderdeel worden er geen leges geheven over milieubelastende activiteiten als bedoeld in de paragrafen 3.7.1 en 3.7.3 tot en met 3.7.8, indien deze gelijktijdig met één of meerdere complexe milieubelastende activiteiten als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden aangevraagd.

N.v.t.

Paragraaf 3.7.12 Uitgebreide voorbereidingsprocedure bij milieubelastende activiteiten

3.7.26

Bij een aanvraag waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van het besluit van toepassing is wordt het tarief van een milieubelastende activiteit als bedoeld in de paragrafen 3.7.1, 3.7.3 tot en met 3.7.8 van deze tarieventabel vermeerderd met een toeslag van:

€ 2.871,25

Paragraaf 3.7.13 Wijzigen omgevingsvergunning bij milieubelastende activiteiten

3.7.27

Wijzigen omgevingsvergunning met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bij complexe milieubelastende activiteiten

 • 1.

  Bij een aanvraag om wijziging van één vergunde complexe milieubelastende activiteit, uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is 60% van het tarief verschuldigd, voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit, waarop de wijziging betrekking heeft.

 • 2.

  Bij een aanvraag om wijziging van meerdere vergunde complexe milieubelastende activiteiten, uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het tarief berekend op basis van artikel 3.7.25, eerste onderdeel, van deze tarieventabel en is 60% verschuldigd over de uitkomst daarvan.

N.v.t.

3.7.28

Wijzigen omgevingsvergunning met de reguliere voorbereidingsprocedure bij complexe milieubelastende activiteiten

 • 1.

  Bij een aanvraag om wijziging van één vergunde complexe milieubelastende activiteit, uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, is 30% van het tarief verschuldigd, voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit, waarop de wijziging betrekking heeft.

 • 2.

  Bij een aanvraag om wijziging van meerdere vergunde complexe milieubelastende activiteiten, uit afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het tarief berekend op basis van artikel 3.7.25, eerste onderdeel, van deze tarieventabel en is 30% verschuldigd over de uitkomst daarvan.

N.v.t.

3.7.29

Wijzigen omgevingsvergunning bij niet complexe milieubelastende activiteiten

Bij een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning van een niet complexe milieubelastende activiteit gelden de tarieven, genoemd in paragraaf 3.7 voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

N.v.t.

3.7.30

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, niet zijnde een vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet

€ 2.297,00

Paragraaf 3.7.14 Milieueffectrapportage

3.7.31

Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld, voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER)

€ 9.188,00

3.7.32

Advies Commissie voor de milieueffectrapportage

Onverminderd het bepaalde in de artikelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet, voor een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage

het bedrag dat deze commissie in rekening brengt op grond van de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde tariefstelling

Paragraaf 3.8 Natuur

Paragraaf 3.8.1 Natuur en landschap

3.8.1

Een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 en een wijziging van zo’n omgevingsvergunning (behalve in de tenaamstelling), met betrekking tot een verbod, bedoeld in artikel 2.30 (woonschepen), artikel 2.37 (andere vaartuigen), artikel 2.41 (aanlegplaatsen), artikel 2.48 (dempen) en artikel 3.91 (grondverzet)

€ 679,60

3.8.2

Een verlenging van de onder 3.8.1 bedoelde omgevingsvergunning met betrekking tot een verbod, bedoeld in artikel 2.30 (woonschepen) van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022, bij een ongewijzigde situatie ten opzichte van de laatste verleende omgevingsvergunning of een overschrijving (wijziging tenaamstelling) bij het wisselen van eigenaar van het woonschip

€ 292,90

3.8.3

Een verlenging van de onder 3.8.1 bedoelde omgevingsvergunning met betrekking tot een verbod bedoeld in artikel 2.37 (andere vaartuigen), artikel 2.41 (aanlegplaatsen), artikel 2.48 (dempen) en artikel 3.91 (grondverzet) van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022, bij een ongewijzigde situatie ten opzichte van de laatst verleende omgevingsvergunning of een overschrijving (wijziging tenaamstelling)

50% van het bij die onderdelen genoemde bedrag

3.8.4

Indien in één aanvraag een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 wordt aangevraagd, gewijzigd of verlengd waarbij deze betrekking heeft op meerdere in artikel 3.8.1 tot en met 3.8.3 van deze tarieventabel genoemde activiteiten, dan wordt in die gevallen waarbij het totaal aan leges onevenredig is aan de aard van de uitgevoerde werkzaamheden op het tarief voor de tweede en volgende activiteit een korting toegepast van

25% van het bij die activiteiten genoemde bedrag

Paragraaf 3.8.2 Natuurbescherming

Natura 2000-activiteit

3.8.5

Een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet, waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is

€ 3.070,80

3.8.6

Omzetten voormalige PAS-melding naar een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet (legalisering PAS-melding)

Nihil

3.8.7

Een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet gelet op de toenmalige vrijstelling PAS (stikstofuitstoot < 0,05 mol/h/jaar)

Nihil

3.8.8

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet welke wordt verleend voor in het kader van beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden

Nihil

3.8.9

Een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet in combinatie met een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet

€ 3.070,80

3.8.10

Een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, niet zijnde een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, in combinatie met een omgevingsvergunning voor een Natura 2000- activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet

€ 3.070,80

3.8.11

Een wijziging van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, niet zijnde een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, in combinatie met een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet

€ 3.070,80

3.8.12

Het zowel positief als negatief weigeren van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet, omdat geen sprake is van een vergunningplicht

€ 3.070,80

Flora- en fauna-activiteit

3.8.13

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet ten behoeve van:

 • schadebestrijding, overlastbestrijding en populatiebeheer;

 • natuurbelang of biodiversiteit gediend;

 • dierenopvang;

 • gebiedsgericht beleid voor particuliere verduurzaming, niet zijnde een regulier Soortenmanagementplan.

Nihil

3.8.14

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet ten behoeve van onderzoek en onderwijs

€ 3.070,80

3.8.15

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet ten behoeve van het realiseren of wijzigen van infrastructurele werken, het realiseren of wijzigen van windmolens of ruimtelijke ontwikkeling waarbij meer dan 50 woningen worden gesloopt, gerealiseerd of gerenoveerd

€ 3.070,80

3.8.16

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in artikel 3.8.13 en 3.8.15 van deze tarieventabel, die niet aansluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager

€ 3.070,80

3.8.17

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.8.15 van deze tarieventabel, die uitsluitend ziet op het belang van één particuliere aanvrager

€ 497,40

3.8.18

Een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet in combinatie met een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet

€ 3.070,80

3.8.19

Een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, niet zijnde een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, in combinatie met een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet

€ 3.070,80

3.8.20

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet ten behoeve van een jachtgeweeractiviteit

Nihil

3.8.21

Een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet ten behoeve van een valkeniersactiviteit. Voor wat betreft leges wordt onderscheid gemaakt in:

N.v.t.

3.8.21

 • schadebestrijding, overlastbestrijding en populatiebeheer

Nihil

3.8.21

 • onderzoek en onderwijs (inclusief demonstraties)

€ 873,10

Houtopstanden – herplantplicht

3.8.22

Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet ten behoeve van herbeplanting op andere grond (compensatie herplantplicht)

€ 850,00

3.8.23

Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet ten behoeve van de in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde plicht tot herbeplanting

€ 850,00

3.8.24

Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.8.23 van deze tarieventabel, die uitsluitend betrekking heeft op uitstel van de herplanttermijn, bedoeld in artikel 11.129, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving (maatwerkvoorschrift herplanttermijn)

€ 280,00

3.8.25

Een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het afwijken van het in artikel 11.126, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde verbod om een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit ten minste vier weken voor het begin daarvan te melden (maatwerkvoorschrift wachttijd)

€ 280,00

3.8.26

Een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het afwijken van het in artikel 11.126, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving genoemde verbod om een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit niet eerder dan één jaar voor het begin daarvan te melden (maatwerkvoorschrift vellingstermijn)

€ 280,00

3.8.27

Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 6.20 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022, voor herbeplanting op andere grond ingevolge artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving

€ 850,00

Diverse omgevingsvergunningen natuurbescherming

3.8.28

Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 6.27 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022, voor beschermd klein landschapselement in relatie tot artikel 11.119, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving

€ 280,00

3.8.29

Een omgevingsvergunning, toestemming of andere beschikking, als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet en voor zover deze in paragraaf 3.8 van deze tarieventabel niet uitdrukkelijk is genoemd

€ 3.070,80

3.8.30

Het weigeren van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet, omdat geen sprake is van een vergunningplicht (positieve weigering)

€ 873,10

3.8.31

Beoordelen van maatwerkplannen en overige niet nader genoemde plannen

€ 1.544,00

3.8.32

Een kleine wijziging, (gedeeltelijke) intrekking of verlenging van de onder de artikelen 3.8.5 tot en met 3.8.31 van deze tarieventabel bedoelde omgevingsvergunningen waarbij grotendeels geen inhoudelijke beoordeling plaatsvindt

25% van de bij die onderdelen genoemde bedragen

3.8.33

Een wijziging, (gedeeltelijke) intrekking of verlenging van de onder de artikelen 3.8.5 tot en met 3.8.31 van deze tarieventabel bedoelde omgevingsvergunningen waarbij grotendeels een inhoudelijke beoordeling plaatsvindt

75% van de bij die onderdelen genoemde bedragen

Tegemoetkomen geleden schade

3.8.34

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 15.53 van de Omgevingswet

€ 300,00

Paragraaf 3.9 Zwemmen en baden

3.9.1

Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 15.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving

€ 174,20

3.9.2

Een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 15.3, onder c, van het Besluit activiteiten leefomgeving

€ 174,20

Paragraaf 3.10 Stiltegebied

3.10.1

Een omgevingsvergunning voor activiteiten in Stiltegebied als bedoeld in artikel 9.32 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Nihil

Paragraaf 3.11 Bodem- en grondwatersanering

3.11.1

Een beschikking over ernst en spoedeisendheid van een geval als bedoeld in artikel 37 jo artikel 29 Wet bodembescherming

Nihil

3.11.2

Een beschikking inzake de beoordeling van een saneringsplan

Nihil

3.11.3

Een beschikking inzake de beoordeling van een evaluatierapport

Nihil

3.11.4

Een beslissing inzake de beoordeling van een monitoringsrapportage in verband met een sanering

Nihil

3.11.5

Een beschikking inzake de beoordeling van een nazorgplan

Nihil

3.11.6

Een beslissing inzake de beoordeling van een nieuw geval bodemverontreiniging

Nihil

3.11.7

Een omgevingsvergunning voor grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.68 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Nihil

3.11.8

Een maatwerkvoorschrift voor een activiteit grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.76 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Nihil

3.11.9

Een maatwerkvoorschrift maatregelen grondwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 3.83 van de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Nihil

Paragraaf 3.12 Andere activiteiten of overige omgevingsvergunningen

3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit behoort tot een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen categorie activiteiten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

€ 689,10

3.12.2

Een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 689,10

Paragraaf 3.13 Instemming

3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan, als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn

HOOFDSTUK 4 LUCHTVAART

Paragraaf 4.1 Wet luchtvaart

4.1.1

Een ontheffing, luchthavenregeling of luchthavenbesluit in het kader van de Wet luchtvaart

Nihil

HOOFDSTUK 5 VUURWERK

Paragraaf 5.1 Vuurwerkbesluit

5.1.1

Een vergunning, toestemming of ontheffing voor ontbranding van vuurwerk in het kader van het Vuurwerkbesluit

Nihil