Beleidsregels Terrassen Heerlen

Geldend van 01-01-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Beleidsregels Terrassen Heerlen

“Beleidsregels Terrassen Heerlen “

bevoegdheid burgemeester

Inleiding

Op grond van artikel 2.3.1.6a van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen (hierna: APV) bestaat een vergunningplicht voor terrassen behorende bij een horecabedrijf.

De burgemeester stelt, met betrekking tot de hem toekomende bevoegdheid, in dit verband deze beleidsregels vast.

Deze beleidsregels hebben ten doel:

 • a)

  de openbare orde en veiligheid in de breedste zin van het woord te waarborgen omtrent terrassen;

 • b)

  nadere regels te geven voor de uitvoering van het vergunningstelsel.

Deze beleidsregels zijn per 01 januari 2009 van kracht en gelden voor alle terrassen binnen de gemeente Heerlen.

ARTIKEL 1 - Aanvragen

1.a. Aanvraagverplichting

Het indienen van een aanvraag ter verkrijging van een terrasvergunning is noodzakelijk indien:

 • -

  het een (geheel) nieuw terras betreft;

 • -

  van een bestaand terras de situering en/of afmetingen gewijzigd worden;

 • -

  er sprake is van een nieuwe exploitant (lees ook: vergunninghouder).

1.b. Toetsing aanvragen

Aanvragen worden getoetst aan tenminste de navolgende criteria:

 • -

  de gronden die dienen te leiden tot weigering (art. 2.3.1.6a lid 2 APV);

 • -

  is de aanvrager bevoegd en in het bezit van de vereiste horecavergunningen;

 • -

  is de verkeersveiligheid gewaarborgd;

 • -

  is de doorgang voor de hulpdiensten gewaarborgd.

1.c. Leges

Het indienen van een aanvraag leidt tot de oplegging van leges zoals vastgelegd in de Leges-verordening voor de gemeente Heerlen.

artikel 2 -Categorieën vergunningen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal categorieën:

 • 1)

  Gemeentegrond

  • a)

   alcoholhoudende en -vrije dranken en eetwaren

  • b)

   alcoholvrije dranken en eetwaren

 • 2)

  Eigen grond

  • a)

   alcoholhoudende en -vrije dranken en eetwaren

  • b)

   alcoholvrije dranken en eetwaren

Eventueel in te richten ‘eilandterrassen’ op de pleinen in het centrum vallen binnen categorie 1.

artikel 3 - Geldigheidsduur

De vergunningen worden in beginsel voor onbepaalde tijd verleend en gelden het gehele jaar (01 januari tot en met 31 december).

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan een vergunning voor bepaalde tijd worden verleend.

artikel 4 - Maximum/minimum aantal vergunningen

Er wordt geen maximum of minimum aantal terrasvergunningen vastgesteld.

artikel 5 - Gewaarmerkte tekening

Bij iedere vergunning behoort een gewaarmerkte tekening waarop duidelijk is aangegeven hoe het terras gesitueerd is en de afmetingen daarvan. De tekening wordt door de gemeente gemaakt aan de hand van de door de vergunninghouder aangereikte schets waaruit duidelijk blijkt welke afmetingen en situering is gewenst. Het is mogelijk dat ten aanzien van de uiteindelijke tekening wordt afgeweken van deze wensen.

artikel 6 - Handhaving

Het regulier bestuursrecht wordt toegepast bij de handhaving van het vergunningstelsel.

artikel 7 - Voorschriften

Op grond van artikel 1.4 APV worden voorschriften verbonden aan de te verlenen vergunningen:

Categorie 1 – Gemeentegrond:

 • 1.

  de vergunning geldt uitsluitend op de navolgende dagen en tijdstippen:

  • a.

   maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 02.00 uur;

  • b.

   vrijdag tot en met zondag van 08.00 uur en tot 03.00 uur.

 • 2.

  buiten de onder 1 genoemde tijden dient het terrasmeubilair op een deugdelijke en veilige wijze te worden opgeslagen en zoveel als mogelijk inpandig;

 • 3.

  op het terras mogen enkel geplaatst worden: terrasstoelen, tafeltjes, parasols, kleine bloembakken, buffettafels, kleine menuborden en als afscherming terrasschotten.

  Niet toegestaan zijn onder andere sta-tafels, barkrukken, barbecues, partytenten en dergelijke;

 • 4.

  het is verboden op het terras alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen die géén gebruik maken van de op het terras aanwezige zitplaatsen;

 • 5.

  gedurende evenementen, die in de nabijheid van de inrichting plaatsvinden, kan worden opgelegd dat het enkel toegestaan is dranken te verstrekken in plastic bekers en/of plastic flesjes;

 • 6.

  om geluidsoverlast te voorkomen is het verboden op het terras mechanische versterkte muziek ten gehore te (laten) brengen;

 • 7.

  u dient als vergunninghouder zorg te dragen dat het terras (inclusief meubilair) in een schone en zindelijke staat wordt gehouden en de directe omgeving (weg- en transportgedeelte) niet wordt verontreinigd;

 • 8.

  aanwijzingen en/of aanzeggingen door politieambtenaren, medewerkers van de brandweer en/of daartoe aangewezen ambtenaren dienen terstond te worden opgevolgd;

 • 9.

  u dient als vergunninghouder alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden;

 • 10.

  de bereikbaarheid van elektriciteitskasten, brandkranen, afsluiters e.d. dient te allen tijde gewaarborgd te zijn;

 • 11.

  verankering van terrasonderdelen en het plaatsen van vlonders is niet toegestaan; overtreding van dit voorschrift kan leiden tot intrekking van de vergunning en tot civielrechtelijke, bestuurs-rechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid;

 • 12.

  er mag niets bevestigd worden aan bomen op gemeentegrond;

 • 13.

  gedurende werkzaamheden aan de openbare weg ter plaatse van uw terras kan én mag geen terras worden ingericht, alvorens toestemming is verkregen van de afdeling beheer en onderhoud;

 • 14.

  gedurende markten, evenementen en kermissen (alsmede gedurende de opbouw en afbraak daarvan) mag geen terras worden ingericht zonder toestemming van het bevoegd orgaan;

 • 15.

  er vindt geen verrekening van de precariobelasting plaats voor die tijd dat het niet mogelijk is een terras te plaatsen gedurende markten, kermissen en/of evenementen;

 • 16.

  de verstrekking van alcohol dient vanuit de inrichting plaats te vinden. Tappunten op het terras zijn niet toegestaan met uitzondering op de momenten waarvoor een ontheffing is verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Categorie 2 – Eigen grond

Voorschriften 1, 2 en 4 tot en met 10.

Aanvullende en/of afwijkende voorschriften

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen aan een te verlenen vergunning aanvullende en/of afwijkende voorschriften worden verbonden. Aan reeds verleende vergunningen kunnen aanvullende en/of afwijkende voorschriften worden verbonden als de omstandigheden dit vereisen.

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Heerlen op 6 juli 2009

burgemeester,