Regeling vervallen per 06-01-2014

Privacyreglement BRP gemeente Tubbergen

Geldend van 11-05-2011 t/m 05-01-2014

Intitulé

Privacyreglement BRP gemeente Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de artikelen 5 en 6 van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen;

besluit:

vast te stellen het navolgende

Privacyreglement BRP gemeente Tubbergen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

aangehaakt gegeven:

in de basisregistratie persoonsgegevens over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie persoonsgegevens opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

basisadministratie:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Tubbergen als bedoeld in artikel 2 van de wet;

basisregistratie persoonsgegevens:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Tubbergen;

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie persoonsgegevens en het beheer van het autorisatiebesluit;

besluit:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

bewerker:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

binnengemeentelijke afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Tubbergen en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie persoonsgegevens;

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA, in de basisadministratie is opgenomen;

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie persoonsgegevens en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

verordening:

de Verordening gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens;

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Wet:

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens

 • 1. Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens is het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

 • 2. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie persoonsgegevens.

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie persoonsgegevens en de GBA-V

 • 1. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie persoonsgegevens hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van het cluster Klant Contact Centrum;

  • b.

   de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

  • c.

   voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2. De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de basisregistratie persoonsgegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3. Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers, rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 4. Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1. Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2. De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in bijlage 4 bij dit reglement aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie persoonsgegevens, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2. De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3. De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

 • 4. In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1. Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder.

 • 2. De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Recht op correctie

 • 1. Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

 • 2. De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 • 3. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie persoonsgegevens verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen 3 maanden na dit besluit.

Artikel 14 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 15 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement BRP gemeente Tubbergen”.

 • 2.

  Het treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking.

Ondertekening

Tubbergen, 26 april 2011
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris, de burgemeester,
drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit. De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de GBA-V, blijkt uit het feit dat in de kolom Gegevensset GBA-V de benodigde gegevens zijn aangekruist.

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Basisregistratie

Gegevensset

GBA-V

Afd. Publiekszaken

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen, Toekennen van onderscheidingen, en signalering van huwelijksjubilarissen, Wet 29/09/1815 Instelling van de, Orde van de Nederlandse Leeuw, Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het, Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw, Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Wet waardering onroerende zaken, Meldingen openbare ruimte.

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Alle gegevens op PL en

verwijsgegevens

Afd. Brandweer

Het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afd. Middelen

Het verzenden /overbrengen van, gelukswensen voor jubilea (40, 50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken en, personen die in het lopende jaar 100 jaar worden, Uit uitvoeren van personele regelingen, Wachtgeldregelingen, pensioenen wethouders en ex-wethouders. WW-uitkeringen, Het waarborgen van een juiste werking, van de computer, het netwerk en de, applicaties,

Persoonsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens, Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens,

Concernstaf

Het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens, huwelijksgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens,

verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

Afd. Openbare Ruimte

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wet milieubeheer, Wet verontreiniging, Oppervlaktewater, Woningwet, Meldingen openbare ruimte.

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens, huwelijksgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Economie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wet milieubeheer, Wet verontreiniging, Oppervlaktewater, Woningwet, Meldingen openbare ruimte.

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens, huwelijksgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

Gemeente Almelo, de afdeling belast met het krachtens mandaat uitvoeren van sociale wetgeving namens het college van Tubbergen

Algemene bijstandswet, Wet werk en bijstand, artikel 19 van de Leerplichtwet en artikel 3 van de, Leerplichtregeling 1995, Bureau Opvang Nieuwkomers, Wet maatschappeijke ondersteuning en Verordening maatschappelijke ondersteuning.

Persoonsgegevens, oudergegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, nationaliteitsgegevens, verblijfplaatsgegevens, verblijfstitelgegevens, reisdocumentgegevens, verwijsgegevens, en gerelateerden.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie persoonsgegevens

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Afd. Samenleving, Cluster WIZ/WMO

Uitvoering sociale wetten, uitvoering, Wet inburgering nieuwkomers

Mutatiegegevens: binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden en vestigingen vreemdelingen.

Afd. Publiekszaken, taakveld Belastingen

Uitvoering belastingwetgeving, vastgoedadministratie.

Mutatiegegevens: vestigingen, immigraties, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden.

Afd. Samenleving, cluster Welzijn, Onderwijs en Sport

Uitvoering van de leerplichtadministratie

Mutatiegegevens (personen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar): naamswijzigingen, wijzigingen in, oudergegevens, vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

Cluster Werk, Inkomen en Zorg

Uitvoering sociale wetten.

Rechtstreekse koppeling met Cipers: persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, overlijdensgegevens, verblijfstitelgegevens en, verwijsgegevens.

Taakveld Belastingen

Uitvoering belastingwetgeving

Rechtstreekse koppeling met Cipers: persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, overlijdensgegevens, verblijfstitelgegevens en, verwijsgegevens.

Taakveld Informatievoorziening m.b.v. Corsa

Uitvoering alle administratieve handelingen met persoonsgegevens voor de gehele organisatie

persoonsgegevens, burgerlijke staat, gegevens, nationaliteitsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, de indicatie, geheimhouding van gegevens, adresgegevens, verblijfstitelgegevens en, verwijsgegevens.

BIJLAGE 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt.

Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP)

www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

Advies: toestemming burger vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Art. 76 WBP

Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Culturele organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Fondsverwervende organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemene/geestelijke gezondheidszorg

-Kinderopvang

-Jeugdwelzijnswerk

-Ouderenzorg

-Gehandicaptenzorg

-Werkvoorziening

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Juridisch loket (Indien de vraag komt van een advocaat van het Juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure = verplichte berde)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kerken

(niet zijnde de SILA)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Inburgeringbureaus

(niet gemeentelijk)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Migrantenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Onderwijsinstellingen

(zie onderstaande tekst bij ‘Scholen’)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ouderenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafdenzorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Sportorganisaties en

-verenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vakorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vrouwenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

BIJLAGE 5

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

Organisatieonderdeel

Gegevens

Toelichting op het privacyreglement BRP van de gemeente Tubbergen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. De verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding. De raad heeft de nadere regeling van verantwoordelijkheid, beheer en gegevensverwerking opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders in hun rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie persoonsgegevens. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikel 1.

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Het reglement betreft de basisregistratie personen. Dat is een combinatie van de basisadministratie, waarin persoonsgegevens van personen die in gemeente Tubbergen woonachtig zijn en de registratie van gegevens van niet-inwoners. Om over de gegevens van niet-inwoners te kunnen beschikken is een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken nodig, het onder g in dit artikel genoemde autorisatiebesluit.

De basisregistratie bevat naast gegevens van inwoners en niet-inwoners de zogenaamde aangehaakte gegevens. Dat zijn gegevens van voormalige inwoners van Tubbergen, die nog in gebruik zijn, maar die strikt formeel geredeneerd niet tot de basisadministratie worden gerekend.

Artikel 2.

Het beheer van de basisregistratie persoonsgegevens is belegd bij het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

Artikel 3. Doel van de basisregistratie persoonsgegevens

In het doel van de basisregistratie persoonsgegevens komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie persoonsgegevens en de GBA-V

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een "online verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Lid 1, sub a regelt de toegang van de beheerder en de medewerkers bij de afdelingen die uitvoering geven aan de Wet GBA. Lid 1, sub b heeft betrekking op de toegang door een bewerker.

Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals belastingen of Sociale Zaken, kan het regionale politiekorps op dezelfde wijze toegang hebben tot de GBA. Dit is geregeld in artikel 96, tweede lid van de Wet GBA.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie systematisch gegevens worden verstrekt zonder dat hun rechtstreekse toegang tot de basisregistratie persoonsgegevens is gegeven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties.

Artikel 6. Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie persoonsgegevens aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht in artikel 96 tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de integratie van de basisadministratie in de basisregistratie. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

Artikel 8. Overige verstrekkingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van artikel 100 van de Wet GBA bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan zogenaamde vrije derden.

Voorwaarde is dat het gemeentelijk verstrekkingenbeleid is vastgelegd bij of krachtens een gemeentelijke verordening. Met de wijziging van artikel 100 van de wet GBA per 1 september 2001 heeft de wetgever de categorie van personen en instellingen die de gemeente van gegevens kan voorzien aanzienlijk beperkt.

Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de GBA en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking op grond van artikel 100 aan commerciële instellingen en bedrijven volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking.

Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt, is verder afgebakend. Over het algemeen mogen alleen de in artikel 100, tweede lid Wet GBA vermelde gegevens worden verstrekt. Ingevolge artikel 102 van de Wet GBA heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval wordt de gevraagde informatie niet verstrekt.

Onder artikel 100 Wet GBA is gegevensverstrekking alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang zoals in verband met een reünie of opsporing van een familielid. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard. Daarnaast moeten informatieverstrekkingen die plaatsvinden op basis van artikel 100 worden geprotocolleerd (artikel 9).

Artikel 9.

Dit artikel regelt de verplichting van bestuursorganen om bij gerede twijfel aan de juistheid van de authentieke gegevens terug te melden aan de beheerder van de basisadministratie. Gegevensuitwisselingen beperken zich in het algemeen niet uitsluitend tot de authentieke gegevens. Ook in de niet-authentieke gegevens kunnen eventuele fouten voorkomen, die door daartoe door het college aan te wijzen afnemers teruggemeld moeten kunnen worden.

Op grond van artikel 62, vierde lid, van de wet GBA is het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om:

 • -

  nadere regels te stellen omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de basisadministratie;

 • -

  nadere regels te stellen omtrent de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding;

 • -

  binnengemeentelijke afnemers aan te wijzen die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft.

De ‘terugmelding aan de basisadministratie’ houdt zowel terugmelding in aan de eigen basisadministratie van de gemeente Tubbergen als ook aan de basisadministraties van de andere gemeenten.

Artikelen 10 tot en met 13.

De wet GBA regelt uitputtend de rechten van de burger met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van diens gegevens in de basisadministratie. Op het deel van de basisregistratie dat niet als basisadministratie wordt aangemerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechten die de burger op grond van die wet heeft, zijn overgenomen in dit reglement.

Artikel 14. Beveiliging

De GBA stelt een aantal eisen op het gebied van beveiliging:

Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde is uit te splitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • -

  Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • -

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • -

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

In gemeente Tubbergen zijn er maatregelen getroffen op deze terreinen. De maatregelen zullen worden opgenomen in een beveiligingsplan.