Regeling vervallen per 29-06-2012

Verordening VROM starterslening gemeente Bronckhorst

Geldend van 10-12-2008 t/m 28-06-2012

Intitulé

Verordening VROM starterslening gemeente Bronckhorst

Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 081127/22

De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 21 oktober 2008; gelet op de bespreking van de raadscommissie Evaluatie en controle van 12 november 2008;

besluit: I. in te trekken de VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE BRONCKHORST, VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT VAN 25 SEPTEMBER 2008 II. vast te stellen de volgende verordening.

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE BRONCKHORST

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het

 • c.

  gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • d.

  Starterslening: een lening met als doel om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • e.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • g.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten, afhankelijk van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • h.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding voeren dan wel zullen gaan voeren in de te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • i.

  Te Woon: de wooncorporaties, actief in de gemeente Bronckhorst, bieden haar bewoners of kandidaat bewoners ten minste drie contractsvormen aan bestaande uit één huurvorm en twee koopvormen, waarvan één marktconforme- en één

 • j.

  betaalbare vorm. Corporaties streven naar een extra huurvorm. De aan te bieden contractsvormen gelden voor één en dezelfde woning. Dit betekent niet dat alle woningen in het bezit van de corporaties Te Woon worden aangewezen.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1.

  De gemeente Bronckhorst heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht voor de verstrekking van VROM startersleningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 

De als bijlage opgenomen ‘Uitvoeringsregels VROM Starterslening gemeente Bronckhorst’ en de ‘Productspecificaties VROM Starterslening gemeente Bronckhorst’ maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4

1.VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is. 2.Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 3.Aanvragen die op grond van het eerste en tweede lid niet worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 5

 • 1 VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is.

 • 2 Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3 Aanvragen die op grond van het eerste en tweede lid niet worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor het verwerven van een koopwoning in de gemeente Bronckhorst, waarvan de verwervingskosten niet hoger zijn dan € 183.600,- voor een nieuwe woning en € 190.400 voor een bestaande woning, inclusief meerwerk- en verbeterkosten.

 • 2 Het college is bevoegd het in het eerste lid genoemde bedrag aan te passen.

 • 3 De aanvrager mag niet eerder eigenaar van een woning zijn geweest.

 • 4 De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf (gaan) bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

In deze verordening wordt verstaan onder: SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • a.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • b.

  Starterslening: een lening met als doel om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVninformatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • c.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • d.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • e.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten, afhankelijk van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • f.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding voeren dan wel zullen gaan voeren in de te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • g.

  Te Woon: de wooncorporaties, actief in de gemeente Bronckhorst, bieden haar bewoners of kandidaat bewoners ten minste drie contractsvormen aan bestaande uit één huurvorm en twee koopvormen, waarvan één marktconforme- en één betaalbare vorm. Corporaties streven naar een extra huurvorm. De aan te bieden contractsvormen gelden voor één en dezelfde woning. Dit betekent niet dat alle woningen in het bezit van de corporaties Te Woon worden aangewezen.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8

 • 1 Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2 Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en  toekomstige rentevoordeel geheel terug.

 • 3 Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager  verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of  gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1 Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2 Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3 Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing  gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening gemeente Bronckhorst".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 november 2008,
de plv. griffier,       de voorzitter, G.J. Mugge            H.A.J. Aalderink

Bijlage 1 Uitvoeringsregels VROM Starterslening

Uitvoeringsregels VROM starterslening

Bijlage 2 Productspecificaties VROM Starterslening

Productspecificaties VROM Starterslening