Regeling vervallen per 18-03-2011

Paraplunota ruimtelijke ordening

Geldend van 03-07-2008 t/m 31-05-2010 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

gelezen Brabant in Ontwikkeling. Interimstructuurvisie Noord-Brabant;

gelet op artikel 3.8, leden 1 en 6, artikel 3.11, lid 2 en artikel 4.2 Wet ruimtelijke ordening, artikel 158, lid 1, Provinciewet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

besluiten de volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1 Toepassingsbereik van de beleidsregel

 • 1 Deze beleidsregel heeft betrekking op de toepassing van onze bevoegdheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening c.q. algemene bestuursbevoegdheden ten behoeve van een goede provinciale ruimtelijke ordening.

 • 2 Deze beleidsregel heeft mede betrekking op de toepassing van onze bevoegdheden op grond van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening zolang op grond van het overgangsrecht toezicht van gemeentelijke planologische maatregelen (goedkeuring dan wel verklaring van geen bezwaar) van ons college vereist is.

Artikel 2 Inhoud van de beleidsregel

 • 1 Wij nemen Brabant in Ontwikkeling. Interimstructuurvisie Noord-Brabant, zoals vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 27 juni 2008, aan als kaderstellend uitgangspunt voor de inhoud van de beleidsregel.

 • 2 De inhoud van de beleidsregel wordt in beginsel bepaald door onze uitwerking van het provinciaal beleid in:

  • a.

   de Algemene beleidslijnen ruimtelijke ordening, zoals opgenomen in Deel I bij deze beleidsregel;

  • b.

   de Uitwerking beleidslijnen ruimtelijke ordening, zoals opgenomen in Deel II bij deze beleidsregel.

 • 3 Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 zijn wij in voorkomende gevallen bevoegd om onze uitwerking van het provinciaal beleid aan te vullen c.q. daarvan af te wijken.

Artikel 3 Algemene interpretatieregels

 • 1 De in Deel I opgenomen tekst en de in Deel II genoemde documenten dienen voor zover nodig gelezen te worden naar de bedoeling en de werking van de Wet ruimtelijke ordening;

 • 2 De in Deel I opgenomen tekst en de in Deel II genoemde documenten dienen gelezen te worden als een uitwerking van de in de Brabant in Ontwikkeling. Interimstructuurvisie Noord-Brabant opgenomen hoofdzaken van het provinciaal beleid, in het bijzonder wat betreft de in daarin opgenomen provinciale belangen, doelen en principes;

 • 3 Waar in de in Deel II genoemde documenten verwezen wordt naar het Streekplan Noord-Brabant 2002, hoofdstuk 3, wordt geacht te zijn verwezen naar de vergelijkbare tekst zoals opgenomen in Deel I c.q. in Brabant in Ontwikkeling. Interimstructuurvisie Noord-Brabant.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2008.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Paraplunota ruimtelijke ordening.

Ondertekening

s-Hertogenbosch, 1 juli 2008

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten