Regeling vervallen per 06-03-2013

Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2011

Geldend van 01-04-2011 t/m 05-03-2013

Intitulé

Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2011

Raadsbesluit

Behorende bij het raadsvoorstel met nummer: 110324/16

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 15 februari 2011;

gelet op de bespreking van de raadscommissie beleidsontwikkeling van 10 maart 2011;

gelet op:

 • °

  Het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van Provinciale Staten van de provincie Gelderland bij de beleidsbegroting, amendement A77 (PS2010-699);

 • °

  artikel 147 van de Gemeentewet;

 • °

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht .

Overwegende:

 • °

  dat de provincie Gelderland bij besluit van 1 maart 2011 ingestemd heeft met de op 7 januari 2011 aldaar binngengekomen subsidieaanvraag - klimaat (zaaknummer provincie 2011-000386);

 • °

  dat de gemeente Bronckhorst een subsidieaanvraag heeft ingevuld met de titel 'Klimaataanpak eigen woningen voor 2011 ten behoeve van minimaal 300 woningen' (subsidie-aanvraag heeft nr. UIT1-49997);

 • °

  dat deze beleidsregel valt onder de beleidsregel van de provincie Gelderland; Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 van 21 december 2011 met nr. 2011-021100;

 • °

  dat de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen van particulieren in de gemeente Bronckhorst te verbeteren,

 • °

  dat de verordening een vervolg is iop de subsidie regeling 'De Achterhoek Bespaart 2009 en 2010';

 • °

  dat een onderdeel in het projectplan een subsidieregeling is voor energienmaatregelen voor particulieren woningbezitters is.

Besluit:

De 'Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2011' vast te stellen.

 

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  provincie: Provincie Gelderland;

 • b.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland;

 • c.

  Provinciale Staten: Provinciale Staten van Gelderland;

 • d.

  Burgemeester en wethouders: Burgemeester en wethouders van Bronckhorst;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

 • f.

  aanvraag: een schriftelijk of digitaal verzoek om subsidie;

 • g.

  bouwbesluit: het vigerende bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

 • h.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m² K/W.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3. Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energie besparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond. De raad streeft naar energetische aanpassingen in minimaal 300 woningen.

Artikel 4. Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5. Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 33 1/3% van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,-- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  De woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980.

 • 2.

  De woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,-.

 • 3.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 4.

  Iemand moet eigenaar bewoner zijn van een huis. Een persoon of huishouden mag maximaal voor één huis subsidie aanvragen. Per huishouden kan maximaal € 500,- subsidie uitgekeerd worden in het kader van deze regeling.

 • 5.

  Er moet minimaal 1 maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst

 • 6.

  De woning bevindt zich in de gemeente Bronckhorst.

 • 7.

  De regeling geldt niet voor woningen met een recreatieve bestemming.

 • 8.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 9.

  Het aanvraag- en uitbetalingsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

 • 10.

  De maatregel moet worden uitgevoerd en het uitbetalingsformulier moet zijn ingediend in de periode 1 januari 2011 tot en met 1 mei 2012 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Het uitbetalingsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 mei 2012 bij de gemeente binnen zijn.

 • 11.

  De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 februari 2012. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gemeente en indien het uitbetalingsformulier uiterlijk 1 mei 2012 bij de gemeente is.

 • 12.

  Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het uitbetalingsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 13.

  Uit de meegestuurde kopieen van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

 • a. dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt, b. dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

 • 14.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1.500,- te bedragen. Indien minder dan € 1.500.- kosten worden gemaakt wordt 33 1/3% van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 15.

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters dat geïsoleerd wordt.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen;

Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het

- aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rc-waarde);

- aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is

Artikel 6. Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 7. Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  In het geval de investeringen voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen minder dan € 1.500,- bedragen is de subsidie maximaal 33 1/3% van deze investering.

 • 4.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de minimale investering bij zelfwerkzaamheid voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen € 1.500,- te bedragen.

 • 5.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 8. Subsidieplafond van de regeling 

 • 1.

  Het subsidieplanfond bedraagt € 150.000,--.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 9 Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1. Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. De woningeigenaar kan subsidie aanvragen door: (a. en b.)

  • a.

   het onder artikel 9 lid 1 bedoelde subsidieaanvraagformulier naar de gemeente Bronckhorst te sturen, en

  • b.

   een offerte van de uit te voeren maatregelen met uitleg. Uit de offerte moet blijken welke materialen er gebruikt worden, wat de isolatiewaarde hiervan is en wat de geschatte energiebesparing in Joule dan wel KWh of m3 gas per jaar bedraagt. (of a. en c.)

  • c.

   of bij het zelf uitvoeren van maatregelen een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid en de kostenbegroting te worden aangegeven.

 • 3. De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag van de subsidie een ontvangstbevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

 • 4. De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 5. In het geval het onder artikel 9 lid 4 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen vier maanden na het vaststellen van het besluit tot subsidieverlening en dient het subsidie-uitkeringsformulier in bij de gemeente Bronckhorst. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd.

 • 6. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

 • 7. Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen.

 • 8. De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 • 9. Met het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar dat hij een door het college aangestelde inspecteur, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 • 10. Met het ontvangen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

 • 11. De gemeente kan een subsidieverzoek afwijzen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 10. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 11. Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2011’ en treedt in werking op 1 april 2011.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 24 maart 2011,

de griffier,                    de voorzitter,

G.J. Mugge                   H.A.J. Aalderink