Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant 1996

Geldend van 08-11-2013 t/m heden

Intitulé

Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant 1996

Provinciale Staten van Noord-Brabant stellen de Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant vast.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  archiefbescheiden: bescheiden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de wet;

 • b.

  archiefbewaarplaats: bewaarplaats als bedoeld in artikel 1, onder f, van de wet;

 • c.

  archiefruimte: ruimte als bedoeld in artikel 1, onder e, van de wet;

 • d.

  archivaris: provinciearchivaris als bedoeld in artikel 29 van de wet, alsmede degenen die een machtiging hebben gekregen hem te vervangen;

 • e.

  beheerder: degene die belast is met het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale organen en de lichamen ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan welke door een of meer provincies wordt deelgenomen;

 • f.

  beheereenheid: door Gedeputeerde Staten als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

 • g.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, beheerd, geordend en geraadpleegd;

 • h.

  provinciale organen: overheidsorganen als bedoeld in artikel 1, onder b, eerste onderdeel van de wet, voor zover genoemd in de Provinciewet, met uitzondering van de commissaris van de Koning voor zover het betreft de archiefbescheiden, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet voor welke hij zorgdraagt;

 • i.

  wet: Archiefwet 1995.

Hoofdstuk II De zorg van Gedeputeerde Staten voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Gedeputeerde Staten dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats en voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Gedeputeerde Staten dragen zorg voor het aanwijzen van:

 • a.

  beheereenheden;

 • b.

  een beheerder per beheereenheid of beheereenheden.

Artikel 4

Gedeputeerde Staten dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden van de Provinciale organen.

Artikel 5

 • 1 Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de vervaardigen, verwerken, ontvangen, bewerken, ontsluiten en bewaren van archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2 Ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op bescheiden waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dat overheidsorgaan of die belanghebbende als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten bevorderen, dat jaarlijks op de Provinciale begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Gedeputeerde Staten stellen voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden van de Provinciale organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Artikel 8

 • 1 Gedeputeerde Staten brengen eenmaal per jaar verslag uit aan provinciale staten omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 27 van de wet.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, worden de verslagen overgelegd die door de archivaris aan Gedeputeerde Staten zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en de uitoefening van het hem bij of krachtens de wet opgedragen toezicht.

Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 9

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij of krachtens artikel 29, tweede lid, artikel 33, eerste lid en artikel 38, eerste lid, van de wet opgedragen toezicht, onderscheidenlijk taken verband houdende met het toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren, die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 10

Gedeputeerde Staten stellen vast binnen welke tijdvakken de archivaris tenminste éénmaal de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze worden bewaard, inspecteert.

Artikel 11

De archivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan Gedeputeerde Staten betreffende de bij de beheerders uitgevoerde inspecties.

Artikel 12

Vervallen.

Artikel 13

 • 1 De beheerders verstrekken aan de archivaris alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een goede vervulling van zijn taak en verlenen de benodigde medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en de toegankelijkheid van archiefbescheiden en in de opzet en de werking van de systemen waarin deze archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2 De archivaris heeft, met inachtneming van de voorschriften en besluiten ten aanzien van vertrouwelijk of geheime archiefbescheiden, toegang tot alle archiefbescheiden van provinciale organen, de ruimten en de informatiesystemen waarin deze zijn bewaard en opgenomen.

Artikel 14

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerders alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan Gedeputeerde Staten. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 15

De beheerders doen aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een provinciaal orgaan of beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een ander overheidsorgaan of een rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte inclusief de ruimten voor technisch beheer van de informatiesystemen;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • e.

  vervanging van archiefbescheiden door reprodukties;

 • f.

  vervreemding van archiefbescheiden;

 • g.

  uitlening van archiefbescheiden aan een andere zorgdrager.

Hoofdstuk V Toezicht op de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeenten, de waterschappen, de lichamen of organen ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan welke het rijk niet deelneemt en de politie

Artikel 16

Vervallen.

Artikel 17

Vervallen.

Artikel 18

Vervallen.

Artikel 19

Vervallen.

Artikel 20

Vervallen.

Artikel 21

Vervallen.

Hoofdstuk VI Overige bepalingen

Artikel 22

Vervallen.

Artikel 23

Vervallen.

Hoofdstuk VII Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24

Dit besluit treedt in werking de dag na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

Artikel 25

Deze verordening kan worden aangehaald als de Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant 1996.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 6 september 1996