Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007 (beleid reserve parkeergelegenheden)

Geldend van 24-03-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007 (beleid reserve parkeergelegenheden)

Beleidsregels met betrekking tot het verlenen van ontheffing, als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007

Burgemeester en wethouders van Kampen,

gelezen het collegevoorstel van 15 december 2009 betreffende de evaluatie van het parkeerfonds;

besluiten

de volgende beleidsregels vast te stellen:

Artikel 1. Algemeen

 • 1. De gemeente Kampen kent een reserve “reserve parkeergelegenheden”;

 • 2. De reserve beoogt de realisatie van voldoende parkeerplaatsen ook als dit binnen een bouwplan niet past. Bij elk gebouw wanneer de omvang en bestemming van dat gebouw daartoe aanleiding geven moet op eigen erf voldoende parkeerruimte aanwezig zijn.

  Deze verplichting geldt voor initiatiefnemers bij

  • ·

   nieuwbouw;

  • ·

   splitsing van een woning in meerdere woningen c.q. wooneenheden;

  • ·

   verbouwing van een pand met een bestemmingswijziging of vrijstelling waarbij de nieuwe bestemming een meer verkeersaantrekkende werking heeft;

  • ·

   vergroting van een pand waarbij de vergroting zal leiden tot verhoogde activiteiten voor wat betreft het parkeren.

 • 3 Van de verplichting bedoeld onder het 2e lid kan ontheffing worden verleend.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. De regeling is van toepassing op het gebied van de binnenstad en de binnenstad plus. Het gebied binnenstad wordt begrensd door de Burgel en de rivier de IJssel, inclusief de Vloeddijk. Het gebied binnenstad plus wordt begrensd door achterzijde Vloeddijk, het Groene Hart, Bovenhavenstraat en Bolwerk.

Artikel 3. Hoogte bijdrage aan de reserve parkeergelegenheden

 • 1. Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in de reserve verschuldigd is, zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan noodzakelijke, te realiseren aantal parkeerplaatsen, voortvloeiende uit de gehanteerde norm;

 • 2. Er wordt rekening gehouden met het aantal parkeerplaatsen dat op een bepaald terrein al aanwezig had moeten zijn (historische aftrek);

 • 3. Voor het bepalen van het noodzakelijk aan te leggen aantal parkeerplaatsen worden de parkeerkencijfers van het CROW, publicatie 182 gehanteerd. De gemeente bepaalt voor het perceel de toe te passen parkeernorm;

 • 4. Voor de storting in de reserve kan vrijstelling worden verleend indien het belang van de realisatie van het bouwplan zwaarder weegt dan het voldoen van de storting in de reserve;

 • 5. De afkoopsom bedraagt voor de binnenstad € 7.464,85 per parkeerplaats en voor de binnenstad plus € 5.589,92 per parkeerplaats;

 • 6. De bedragen van de afkoopsom worden tweejaarlijks geïndexeerd (CPI, alle huishouden). Voor het eerst op 1 januari 2010.

Artikel 4. Verplichtingen

 • 1. De gemeente Kampen verplicht zich om binnen de periode van 10 jaar na ontvangst van het volledige bedrag het uit artikel 3, lid 1 voortvloeiende aantal parkeerplaatsen aan te leggen binnen straal van 1000 meter vanuit het middelpunt van het betreffende bouwinitiatief;

 • 2. Indien de gemeente Kampen niet binnen 10 jaar aan de verplichting als bedoeld in lid 1 heeft voldaan heeft de particulier, de natuurlijke persoon of rechtspersoon recht op restitutie van het gestorte bedrag inclusief de wettelijke rente.

Artikel 5 Inwerkingtreding.

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2009

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris

J.F. Goedegebure

de burgemeester

drs. mr. B. Koelewijn