Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, en artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ de volgende gemeenteambtenaar:

Hoofd van de afdeling Financiën

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar vastgesteld bij B&W besluitvan 23 januari 2003 wordt ingetrokken met ingang van de hieronder genoemde datum.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris-directeur, de burgemeester,

Ondertekening

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest