Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen

Geldend van 15-10-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen

Inhoud

 Artikel 1

1.     Er is een Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Hoogeveen.

2.     De CRO bestaat uit een voorzitter en de volgende leden:

-      1 lid namens de gemeente Hoogeveen, op voordracht van burgemeester en wethouders;

-      1 lid namens de exploitant van de luchthaven;

-      1 lid namens de verlener van luchtverkeersdienstverlening, voor zover op de luchthaven van toepassing;

-      ten minste 1 lid en ten hoogste 2 leden namens de organisatie(s) van omwonenden;

-      1 lid namens de gebruikersorganisaties;

-      1 lid namens de milieuorganisaties.

3.     De voorzitter draagt er zorg voor dat het orgaan of de organisatie wordt uitgenodigd om een voordracht te doen voor een lid bij de vorming van de CRO en vervolgens bij het ontstaan van een vacature.

Artikel 2

1.     De CRO heeft tot taak een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Tot deze taak behoort ten minste:

-      het uitwisselen van informatie tussen de leden over het feitelijke en voorziene gebruik van de luchthaven;

-      het verzorgen van informatie over het gebruik van de luchthaven aan de bevolking in de omgeving van de luchthaven;

-      het in ontvangst nemen, registreren en analyseren van klachten over het gebruik van de luchthaven;

-      het geven van advies aan betrokken partijen over het voorkomen van en omgaan met klachten over het gebruik van de luchthaven;

-      het geven van advies aan het bevoegd gezag over het (ontwerp-)

Luchthavenbesluit respectievelijk de (ontwerp-)Luchthavenregeling;

-      het geven van advies aan het bevoegd gezag, gevraagd of ongevraagd, over wijziging van het Luchthavenbesluit respectievelijk de Luchthavenregeling;

-      het geven van advies aan het bevoegd gezag over de wijze van uitoefening van toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit respectievelijk de Luchthavenregeling.

2.     De CRO voert haar taak zodanig uit dat zoveel mogelijk overeenstemming tussen de leden wordt bereikt. Indien de CRO een advies geeft, kan de CRO een verdeeld advies of een advies met een meerderheidsstandpunt en minderheidsstandpunten geven.

3.     De CRO treedt niet in de bevoegdheden en rechten van de in haar vertegenwoordigde organen en organisaties.

Artikel 3

1.     De CRO kan commissies instellen en daaraan bepaalde onderdelen van de taak van de CRO opdragen.

2.     De CRO kan werkgroepen instellen die voorbereidend of uitvoerend werk voor de CRO doen.

3.     Bij een besluit tot instelling van een commissie of werkgroep bepaalt de CRO de opdracht, de samenstelling van de commissie of werkgroep, de tijdsduur waarvoor de commissie of werkgroep is ingesteld en de wijze waarop de commissie of werkgroep over haar werkzaamheden aan de CRO rapporteert.

Artikel 4

1.     De CRO stelt jaarlijks voor 15 november een werkplan en begroting voor het komende kalenderjaar vast en zendt deze stukken naar gedeputeerde staten.

2.     Op basis van de in het vorige lid bedoelde stukken stellen gedeputeerde staten de vergoeding voor de CRO vast.

Artikel 5

De CRO stelt jaarlijks voor 1 april een verslag vast over de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar. In het verslag geeft de CRO ten minste aan in hoeverre het werkplan tot uitvoering is gekomen, wat de samenstelling van de CRO was (en eventuele wijzigingen daarin) en in hoeverre eventuele bijzondere voorvallen of omstandigheden voor haar werkzaamheden van belang zijn geweest. In het verslag wordt de besteding van de financiële middelen verantwoord. De CRO zendt deze stukken naar gedeputeerde staten.

Artikel 6

1.     De CRO vergadert ten minste 2 keer per jaar, op een door haar te bepalen locatie.

2.     Indien ten minste een derde van de zitting hebbende leden van de CRO de wens tot een vergadering aan de voorzitter kenbaar maakt, schrijft de voorzitter binnen 4 weken een vergadering uit.

3.     De voorzitter bepaalt, na raadpleging van de leden, de datum en het tijdstip van de vergaderingen.

4.     De secretaris draagt zorg voor de oproeping van de leden voor de vergadering. De oproeping vermeldt datum, plaats en tijd van de vergadering en wordt ten minste 3 weken vóór de datum van de vergadering aan de leden toegezonden. Bij de oproeping worden de onderwerpen vermeld die in de vergadering besproken zullen worden en worden de benodigde stukken toegezonden. De secretaris draagt er zorg voor dat belangstellenden op de hoogte kunnen zijn van de vergadering.

Artikel 7

De CRO en eventuele commissies en werkgroepen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Artikel 8

1.     De vergaderingen van de CRO zijn openbaar.

2.     De deuren worden gesloten wanneer ten minste een derde van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de indiener van een agendapunt daarom vraagt, dan wel wanneer de voorzitter het nodig oordeelt. De CRO beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

3.     Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de commissie anders beslist.

Artikel 9

1.     De voorzitter van de CRO wordt door gedeputeerde staten benoemd voor een periode van 4 jaar en is 1 keer herbenoembaar.

2.     De voorzitter heeft tot taak:

-      het leiden van de vergaderingen van de CRO;

-      het formuleren van de conclusies uit de beraadslagingen in de CRO;

-      het bewaken van de uitvoering van het werkplan;

-      het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de CRO, op voordracht van de daartoe aangewezen organen en organisaties;

-      het fungeren als functioneel leidinggevende voor de secretaris van de CRO;

-      het naar buiten vertegenwoordigen van de CRO, met inachtneming van de posities en opvattingen van de leden van de CRO

3.     De CRO wijst uit haar midden een lid aan dat bij afwezigheid van de voorzitter, voor zover noodzakelijk, diens taken waarneemt.

4.     De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 2.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

5.     De voorzitter en de leden ontvangen reis- en verblijfskostenvergoeding overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 10

1.     De voorzitter benoemt een lid overeenkomstig de voordracht, tenzij dringende redenen hem aanleiding geven het voordragende orgaan of de voordragende organisatie te verzoeken de voordracht te heroverwegen. In dat geval doet het voordragende orgaan of de voordragende organisatie een andere voordracht.

2.     Een lid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, behoudens de situatie dat de grond voor het lidmaatschap komt te vervallen. In het benoemingsbesluit worden begin- en einddatum van de zittingsperiode opgenomen.

3.     Herbenoeming van een lid is mogelijk na het doorlopen van de vaste procedure van uitnodiging en voordracht.

4.     Het lidmaatschap van de CRO eindigt van rechtswege met ingang van de dag dat de grond voor het lidmaatschap komt te vervallen. Het lid en het voordragende orgaan of de voordragende organisaties informeren onverwijld de voorzitter over het vervallen van de grond voor het lidmaatschap.

5.     Het lidmaatschap van de CRO eindigt voorts door de opzegging door het lid.

6.     Een voordragend orgaan of voordragende organisatie kan de voorzitter, met redenen omkleed, verzoeken het door dit orgaan of deze organisatie voorgedragen lid te ontslaan.

7.     De voorzitter ontslaat een lid op grond van disfunctioneren indien voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet kan worden gevergd. De voorzitter kan een lid schorsen voor een bepaalde termijn, indien naar zijn oordeel grond voor het overwegen van ontslag aanwezig is.

8.     Besluiten als bedoeld in het voorgaande lid zijn met voldoende waarborgen omkleed en worden niet genomen dan nadat hoor en wederhoor is toegepast.

Artikel 11

1.     De provincie stelt aan de CRO een budget beschikbaar ten behoeve van het secretariaat van de CRO.

2.     De secretaris heeft tot taak:

-      het zorg dragen voor een goede inhoudelijke en logistieke voorbereiding van vergaderingen van de CRO;

-      het zorg dragen voor de uitvoering van de beslissingen van de CRO, waaronder het opstellen van adviezen en correspondentie.

Artikel 12

1.     Klachten over de CRO, haar voorzitter, secretaris of leden kunnen worden ingediend bij gedeputeerde staten.

2.     Gedeputeerde staten behandelen klachten volgens de Verordening rechtsbescherming.

Artikel 13

1.     Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen.

2.     Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal blad.

TOELICHTING OP DE VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN

Artikel 2, eerste lid, en artikel 1, tweede lid

De taak van de CRO is een wezenlijk andere dan die van de Commissies Milieuhygiëne Luchtvaartterreinen, zoals die onder de Luchtvaartwet functioneerden. Hoewel de Wet luchtvaart (in artikel 8.58, derde lid) een vertegenwoordiging van milieuorganisaties in een CRO facultatief stelt, vindt de provincie Drenthe het uit een oogpunt van duurzaamheid van belang dat milieuorganisaties in een CRO vertegenwoordigd zijn.

Artikel 2, derde lid

Dit artikellid is opgenomen om te benadrukken dat de CRO een platform- en adviesfunctie heeft. Voor de bevoegdheden, rechten en plichten inzake het gebruik van de luchthaven zijn onder andere de gebruiksvergunning en het luchthavenbesluit bepalend.

Artikel 9, vijfde lid

De leden van de CRO ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering, met dien verstande dat leden die uit hoofde van hun functie lid zijn van een adviescommissie, of daar primair als belangenbehartiger in zitten, geen recht hebben op een vergoeding per vergadering.