Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels subsidies buurt- en speeltuinverenigingen gemeente Meppel

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent Nadere regels subsidies buurt- en speeltuinverenigingen gemeente Meppel

Nr. 2011-710. Nadere regels subsidies buurt- en speeltuinverenigingen gemeente Meppel Burgemeester en wethouders van Meppel;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te geven voor de subsidiëring van buurt- en speeltuinwerk in de gemeente Meppel;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 6, 8, 9 en 20 van de Algemene subsidieverordening Meppel;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Nadere regels subsidies buurt- en speeltuinverenigingen gemeente Meppel

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Voor de subsidiëring komen in aanmerking activiteiten met een buurt- of wijkgebonden karakter die worden georganiseerd voor de leden om de sociale samenhang in de buurt of wijk te versterken.

Artikel 2 Doel(groep) subsidie

1. Door financiële ondersteuning de inzet van vrijwilligers bij buurt- en speeltuinverenigingen waarderen en stimuleren.

2. Buurtverenigingen in de gemeente Meppel met een buurt- of wijkgebonden karakter die voor haar leden activiteiten organiseren.

3. Speeltuinverenigingen in de gemeente Meppel met een buurt- of wijkgebonden karakter die voor haar leden activiteiten organiseren en die het beheer hebben over een speeltuin

Artikel 3 Algemene criteria en berekeningsgrondslag subsidie

1. Aan buurt- en speeltuinverenigingen kan een subsidie worden verleend, indien:

a. de vereniging minimaal 25 contributie betalende leden heeft;

b. minstens 80% van de leden woonachtig is in de gemeente Meppel;

c. minimaal 25 % van de begrote kosten uit eigen komsten verworven wordt, niet zijnde de gemeentelijke subsidie.

2. Het subsidie bedraagt een basisbedrag van € 241,54 per vereniging.

3. Het basisbedrag wordt verhoogd met:

a. € 483,08 als de vereniging een eigen clubgebouw exploiteert;

b. € 676,31 als de vereniging een speeltuin beheert.

Artikel 4 Aanvragen subsidie

1. De aanvraag om een jaarlijkse subsidie moet voor 15 november voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend.

2. De aanvrager maakt gebruik van een door de gemeente voorgeschreven (digitaal) subsidieaanvraagformulier.

3. Een subsidieaanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde aanvraagtermijn wordt ontvangen, wordt buiten behandeling gelaten.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen beargumenteerd afwijken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking acht dagen na bekendmaking en zijn voor het eerst van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2012.

Met de inwerkingtreding vervalt de werking van de beleidsregels voor buurt- en speeltuinverenigingen, vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2009. Deze beleidsregels blijven van toepassing op de voor 2011 verleende, vast te stellen en vastgestelde subsidies.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van
burgemeester en wethouders op 25 januari 2011,
de secretaris, de burgemeester,