Nadere regels voor het aanwenden en beheer van reclamegelden waren- en zaterdagmarkt gemeente Middelburg

Geldend van 20-01-2011 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het aanwenden en beheer van reclamegelden waren- en zaterdagmarkt gemeente Middelburg

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

gelet op artikel 9 en tarieventabel behorende bij de verordening Marktgelden gemeente Middelburg 2010;

b e s l u i t e n :

nadere regels vast te stellen voor het aanwenden en beheer van reclamegelden waren- en zaterdagmarkt gemeente Middelburg.

Artikel 1 Doel

De gelden mogen uitsluitend worden aangewend voor reclame doeleinden, de Middelburgse waren-en zaterdagmarkt ten goede komen.

Artikel 2 Reclamecommissie

De reclamecommissie bestaat uit een of meerdere personen die beschikken over een vaste standplaatsvergunning voor de waren- of zaterdagmarkt, welke gehouden wordt in de gemeente Middelburg en of zitting hebben in de marktcommissie.

Artikel 3 Aanwending en beheer

  • a. De marktkooplieden dienen zelf hun markt te promoten middels deze gelden.

  • b. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van deze gelden door een reclamecommissie welke bestaat uit alleen maar marktkooplieden die staan op de waren- en zaterdagmarkt in de gemeente Middelburg en of zitting hebben in de marktcommissie.

  • c. Vooraf dient afstemming plaats te vinden en toestemming te worden verkregen van de marktmeester over de hoogte en de aan te wenden doelen.

  • d. Uiterlijk 1 maand na de afrekening dient de marktmeester door de reclamecommissie schriftelijk te worden medegedeeld voor welk bedrag er welke activiteiten zijn uitgevoerd. Een afschrift van de mededeling dient te worden verstrekt aan de secretaris van de Marktcommissie.

  • e. De reclamecommissie brengt mondeling verslag uit van de gehouden acties en totale kosten in de marktcommissie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de 8e dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Ondertekening

Middelburg, 21 december 2010
Burgemeester en wethouders van Middelburg
De secretaris de burgemeester
Mr. A. van den Brink mr. J.M. Schouwenaar