Regeling vervallen per 16-07-2008

Lotingsregelement particuliere bouwkavels woningbouw Gemeente Bronckhorst 2007

Geldend van 11-07-2007 t/m 15-07-2008

Intitulé

Lotingsregelement particuliere bouwkavels woningbouw Gemeente Bronckhorst 2007

Lotingsreglement particuliere bouwkavels Gemeente Bronckhorst 2007

Dit reglement met bijlagen is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst bij besluit van 26 juni 2007, registratienr. bw 2178. Dit reglement treedt in werking op 27 juni 2007.

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een individuele woning voor eigen bewoning met bijbehorende aanhorigheden;college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;gegadigde: degene die is geïnteresseerd in het verkrijgen van een bouwkavel inde gemeente Bronckhorst;gemeente: de gemeente Bronckhorst;gronduitgifte: optie-/reserverings- en verkoopprocedure van kavels voor individuele woningbouw in een bepaald plangebied conform de optie-/reserverings- en verkoopprocedure;plangebied: het op tekening nader aangeduide gebied waarbinnen de gronduitgifte plaatsvindt en waarop dit reglement van toepassing is verklaard.Maatschappelijke Binding: Maatschappelijk gebondenen zijn personen met een binding aan de gemeente of een bepaalde woonkern binnen de gemeente. De maatschappelijke binding is daarin gelegen dat die personen een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang hebben zich in de gemeente of de woonkern te vestigen. Dit geldt ter beoordeling van het college, maar met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van personen die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente of de woonkern zijn, dan wel gedurende de voorgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van de gemeente of de woonkern.Economische binding: Economisch gebondenen zijn personen die aantoonbaar en regulier voor minimaal 50 % van de gebruikelijke wekelijkse werktijd in de gemeente of in een bepaalde woonkern binnen de gemeente zelfstandig werkzaam zijn, of werkzaam zijn bij een bedrijf dat gevestigd is in de gemeente of de woonkern. Notaris: De door de gemeente gekozen notaris.Optie: De situatie waarin de gemeente een bepaalde kavel gedurende een aangegeven periode onherroepelijk voor een bepaalde gegadigde reserveert,Partners: Personen die al dan niet vanwege een huwelijk of relatiecontract van zins zijn samen te gaan wonen in de op een kavel te bouwen woning.

Artikel 2 Overgangsbepaling

Voorafgaand aan de loting krijgen personen die op één van de hierna genoemde wachtlijsten van de gemeente voor de uitgifte van bouwkavels voor het betreffende plangebied staan, op volgorde van inschrijving, dé mogelijkheid om een optie op een bouwkavel te nemen. Indien de gegadigde die staat vermeld op de hierna genoemde wachtlijsten geen optie wil nemen op een bouwkavel, heeft deze gegadigde conform artikel 11 sub c de mogelijkheid als reservegegadigde aangemerkt te worden voor een reeds geopteerde bouwkavel. De reserve gegadigden komen bij vrijkomen van de optie in volgorde van plaatsing op de oorspronkelijke wachtlijst voor de betrokken kavel in aanmerking.De plangebieden zijn: De Kwekerij (Hengelo), Soerlant III, Soerlant IV (Zelhem), Abbinkskamp (Zelhem-Halle) en Tuinderij Baak (Steenderen-Baak). Vanaf 29 augustus 2006 is het niet meer mogelijk om zich op een wachtlijst te plaatsen. Deze overgangsbepaling zal van toepassing zijn tot het moment dat de kaveluitgifte voor deze projecten voltooid is.

Artikel 3 Doel en toepassingsbereik

Het doel van dit reglement is om iedere gegadigde middels een vaste systematiek van loting een gelijke kans te bieden om een optie te nemen op een bouwkavel in de plangebieden waarin dit reglement van toepassing is verklaard. Dit reglement is van toepassing op de loting voor individuele kavels, maar kan tevens worden gebruikt voor loting van andersoortige kavels of objecten.

Artikel 4 Kennisgeving van gronduitgifte en wijze van inschrijving

 • 1 De gemeente geeft op de volgende wijze kennis van het voornemen tot gronduitgifte en de wijze van inschrijving:

 • a De mogelijkheid om zich in te schrijven als gegadigde voor de loting wordt bekend gemaakt middels een kennisgeving in een binnen de gehele gemeente gratis te verspreiden huis aan huis blad en/of een regionaal blad alsmede op de website van de gemeente Bronckhorst; in het blad en op de website staat de wijze van inschrijving en de uiterste datum daarvoor vermeld; de eventuele criteria voor inschrijving en toewijzing van de bouwkavels worden daarbij vermeld. De kennisgeving in het blad zal éénmaal plaatsvinden.

 • b De uiterste datum van inschrijving ligt tenminste twee weken na de datum van de kennisgeving.

 • c Aan de publieksbalie van het gemeentehuis, het gemeentekantoor, alsmede op telefonisch verzoek, is een inschrijfformulier voor de loting met een brochure van de betrokken bouwkavels en nadere gegevens verkrijgbaar. De gegadigde moet voor een van tevoren vastgestelde datum voorafgaande aan de datum waarop de loting plaatsvindt, het inschrijfgeld van € 100,00 op het bankrekeningnummer van degemeente overmaken. Niet volledig ingevulde formulieren komen niet in aanmerking voor inschrijving. Het inschrijfformulier zal niet in behandeling worden genomen als dit inschrijfformulier en/of het inschrijfgeld niet voor de hiervoor bedoelde data zijn ontvangen.

 • d Indien bij inloten géén optie op een bouwkavel wordt genomen, dan zal € 50,00 van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Bij niet inloten zal het gehele bedrag worden gerestitueerd. Bij het nemen van een optie zal het volledige inschrijfgeld worden verrekend met de totale koopsom van de bouwkavel.

 • e Na ontvangst van een inschrijfformulier en van het inschrijfgeld wordt de gegadigde op een lijst genoteerd onder vermelding van een volgnummer. Deze gegevens staan tevens op het inschrijfformulier vermeld.

Artikel 5 Bindingseisen

 • 1 De gemeente hanteert bindingseisen bij kaveluitgifte.De volgende bindingseis wordt gehanteerd bij grote woonkernen binnen de gemeente (Hengelo, Zelhem,Vorden, Steenderen)1. voorrang wordt verleend aan maatschappelijk en/of economisch aan de gemeente gebonden gegadigden.2. De volgende bindingseisen worden gehanteerd bij de overige woonkernen binnen de gemeente:

 • a Voorrang wordt verleend aan maatschappelijk en/of economisch aan de woonkern gebonden gegadigden;

 • b indien er geen gegadigden als hiervoor sub 2.a bedoeld meer zijn, wordt vervolgens voorrang verleend aan maatschappelijk en/of economisch aan de gemeente gebonden gegadigden.

 • c Indien er geen gegadigden als hiervoor sub 2.b bedoeld meer zijn, komen pas andere gegadigden voor een optie in aanmerking

Artikel 6 Op de optie toepasselijke voorwaarden

Het nemen van een optie op een bouwkavel door gegadigden zal geschieden overeenkomstig de voorwaarden als vermeld in dit reglement en de bepalingen die staan vermeld op het inschrijfformulier. Gedurende de optie kan de gegadigde aangeven de bouwkavel te willen kopen in welk geval de gemeente een koopovereenkomst ter ondertekening aanbiedt. Een model van de koopovereenkomst en de gemeentelijke algemene uitgiftevoorwaarden zal bij het vastleggen van de optie worden verstrekt.

Artikel 7 Kavelprijzen

 • a Voor elke gronduitgifte wordt vooraf door het college op een lijst per bouwkavel de kavelprijs en de oppervlakte vastgesteld. De betrokken lijst wordt op verzoek gratisaan een ieder ter beschikking gesteld die voor deelname als gegadigde aan de loting in aanmerking wenst te komen.

 • b Alle genoemde prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en gelden tot de datum zoals op de sub a genoemde lijst vermeld, tenzij anders staat vermeld.

Artikel 8 Onvoorwaardelijke inschrijving

Alleen volledig en onvoorwaardelijk ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren worden geaccepteerd.

Artikel 9 Verplichting optie door natuurlijke personen

Het nemen van een optie op een bouwkavel kan uitsluitend plaatsvinden door natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn van het opteren en reserveren uitgesloten, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van het college is verkregen.

Artikel 10 Inlevering inschrijfformulier, ontvangst inschrijfgeld

Uiterlijk op de data, als bedoeld in artikel 4 sub b en c, moet het inschrijfformulier, voorzien van een handtekening, en het inschrijfgeld door de gemeente zijn ontvangen.

Artikel 11 Loting en keuze van een bouwkavel

 • a Op basis van de ingeleverde inschrijfformulieren wordt een lijst samengesteld, waarbij iedere gegadigde een volgnummer krijgt toegewezen. Een gegadigde moet een minimumleeftijd van 18 jaar hebben op het moment dat de inschrijftermijn voor een concreet plangebied start. Partners zijn verplicht om zich samen in te schrijven. Indien partners zich afzonderlijk inschrijven kunnen zij uitgesloten worden van de loting en kan hen de mogelijkheid tot het nemen van een optie op een bouwkavel en de reservering van een bouwkavel ontnomen worden.

 • b Door de notaris zal de loting worden verricht. De loting is openbaar. Bij de loting wordt een lijst van de volgnummers van de afzonderlijke gegadigden ingeloot waarmee de optiegesprekken zullen worden gehouden. De volgorde op de lijst wordt mede bepaald aan de hand van de bindingseisen die zijn opgenomen in artikel 5. De ingelote gegadigden worden voorzien van een markering a, b of c overeenkomstig sub a, b en c van artikel 5 lid 2. Vervolgens worden allereerst de ingelote personen met markering a, dan die met markering b en vervolgens die met markering c in volgorde van inloten op de lijst geplaatst. Waar partners gezamenlijk inschrijven wordt uitgegaan van de partner met de eerstkomende binding.

 • c Tijdens het optiegesprek kan een bouwkavel door de gegadigde in optie worden genomen, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de bouwkavels die op dat moment nog beschikbaar zijn, De optie geldt voor de periode die is aangegeven in de optie-overeenkomst.

 • d Indien de gegadigde tijdens het optiegesprek als bedoeld in lid b geen bouwkavel in optie wenst te nemen, heeft de gegadigde de mogelijkheid om zich achter maximaal twee bouwkavels die reeds in optie zijn uitgegeven als (eerste of tweede) reserve telaten noteren. Per bouwkavel zijn twee reserveplaatsen mogelijk. Indien geen bouwkavel in optie wordt genomen of indien de gegadigde zich niet als reserve laat noteren op 1 of 2 reeds door een andere gegadigde in optie genomen bouwkavels, vervallen voor de gegadigde alle verdere rechten uit de betreffende lotingsprocedure.

 • e Tijdens het optiegesprek wordt, indien de gegadigde een optie wenst te nemen, het optieformulier ingevuld en door de gegadigde en de bevoegde ambtenaar van de gemeente getekend. Een model van het optieformulier is aan dit lotingsreglement gehecht. Door ondertekening van het optieformulier verklaart de gegadigde de gekozen bouwkavel in optie te willen nemen onder de van toepassing verklaarde voorwaarden.

Artikel 12 Niet verkochte bouwkavels

Indien na de optiegesprekken nog bouwkavels beschikbaar zijn kan het college besluiten deze op andere wijze ter beschikking te stellen voor een ieder die daarvoor in aanmerking wil komen. De overgebleven kavels kunnen dan ter vrije gronduitgifte worden aangeboden.

Artikel 13 Inschrijving voor twee onder één kap woningen

 • a Het is niet mogelijk om als gezamenlijke medebouwers te opteren voor twee kavels van een blok van twee woningen. Twee ingelote gegadigden voor een kavel bestemd voor een half blok van twee woningen kunnen echter het college verzoeken om van kavel te mogen ruilen in het kader van hun voorkeur voor een medebouwer of in het kader van hun bebouwingsvoorkeur. Het college kan een dergelijk verzoek echter, mits duidelijk gemotiveerd afwijzen indien het algemeen belang dat vereist.

 • b Het college kan in afwijking van lid a in een plan waarin relatief veel blokken van twee woningen worden gebouwd een beperkt aantal kavels aanwijzen waarop wel door twee medebouwers gezamenlijk kan worden ingeschreven. In dat geval wordt bij de loting voor deze kavels eerst onder de paargewijs genoteerde gegadigden geloot. Indien er zich niet voldoende gegadigden paargewijs hebben aangediend worden de kavels voor de halve blokken op de normale wijze afzonderlijk in de loting betrokken.

 • c Artikel 11 lid b is van overeenkomstige toepassing op de paargewijze loting. Waar medebouwers gezamenlijk inschrijven wordt uitgegaan van de medebouwer met de eerstkomende binding.

 • d Noch gegadigden die zich in geval van lid b paargewijs hebben ingeschreven, noch hun partners kunnen zich bij dezelfde loting ook voor een afzonderlijke kavel inschrijven. Artikel 11 lid a is op inschrijvingen door partners van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college.

Artikel 15 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Lotingsreglement particuliere bouwkavels woningbouw gemeente Bronckhorst 2007".

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 26 juni 2007.

 

 

Toelichting: Veelgestelde vragen

Lotingsreglement particuliere bouwkavels - toelichting/veelgestelde vragen