Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Middelburg

Geldend van 20-01-2011 t/m heden

Intitulé

Marktreglement gemeente Middelburg 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 7 van de Marktverordening gemeente Middelburg 2010, de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markten;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Middelburg.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Middelburg 2010 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 2. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • g.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • h.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  • i.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

 • 3. Naast de veiligheidsaspecten in voorschriften van een standplaatsvergunning zijn ook de maatregelen en voorschriften van de Handreiking “Veiligheid op de Markt” van toepassing. Het betreffen de maatregelen en voorschriften met betrekking tot:

  • -

   de veiligheid van goederen, verpakking, vervoersmiddelen en aanhangers

  • -

   de veiligheid van toestellen en installaties

  • -

   veilig gebruik van toestellen en installaties en

  • -

   overige maatregelen in verband met de veiligheid.

Artikel 3. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 4. Inschrijving op de wachtlijst

 • 1. Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 10 van de Marktverordening gemeente Middelburg 2010 gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen, wegens het ontbreken van plaatsingsruimte of wegens het bereiken van het maximaal aantal toe te wijzen standplaatsen in de gevoerde branche.

 • 2. Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  • b.

   de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  • c.

   de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3. Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4. De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd.

Artikel 5. Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

 • a.

  indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;

 • b.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • c.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • d.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

 • e.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 10 Marktverordening gemeente Middelburg 2010 wordt voldaan.

Artikel 6. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

 • a.

  de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

 • b.

  degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven. Waarbij eerst wordt gekozen voor de branche die het meest gewenst is (minimaal aanwezig is ten aanzien van de gewenste aantallen zoals in de branchelijst worden genoemd).

Daarna is bepalend de volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

Artikel 7. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1. In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder(ster), of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgeno(o)t(te), de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een (klein)kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor de vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 3. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 4. Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8 Toewijzing dagplaats

 • 1. Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door de marktmeester op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2. De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf een half uur (8.30 uur) vóór de aanvang van de markt aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 9 Toewijzing standwerkersplaats

De marktmeester wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

Hoofdstuk 3 BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS

Artikel 10 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in.

  Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 11 Aantal keren innemen standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats is gehouden zijn standplaats wekelijks in te nemen.

Artikel 12 Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1. De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit aan de marktmeester mede. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt, doch maximaal zes weken op een jaar, waarvan maximaal drie weken aaneensluitend.

 • 2. De mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan.

  Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

 • 3. Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte gedurende meer dan 4 weken (achtereenvolgens) overlegt de vergunninghouder als bewijs van ziekte iedere drie maanden een geneeskundige verklaring aan het college, tenzij het college hiervan vrijstelling verleent met een maximum van twee jaar.

Artikel 13 Ontheffing en vervanging

 • 1. In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 11.

 • 2. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

 • 3. In de gevallen, zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, alsmede bedoeld in artikel 11 of 12 kan het college de houder van een vaste standplaats toestemming verlenen zich te laten vervangen voor een maximaal periode van 2 jaar.

Artikel 14 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1. Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 15 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang en meer dan anderhalf uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats van aanvangstijd tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk een half uur na aanvang van de markt heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 • 4. Het is verboden voor vergunninghouders na aanvang van de markt nog met rij- en voertuigen of andere middelen, niet zijnde verkoopwagens op het marktterrein aanwezig te zijn. Tenzij de marktmeester daar in bijzondere omstandigheden per geval toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 16 Dagplaatsen

De vaste plaats, welke niet is ingenomen een half uur na de aanvangstijd genoemd in artikel 21 wordt voor de verdere duur van de marktdag aangemerkt als dagplaats, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 17

 • 1. Dagplaatsen waaronder ook standwerkersplaatsen worden begrepen, worden per marktdag door de marktmeester toegewezen.

 • 2. Degene aan wie een dagplaats wordt toegewezen dient zijn voertuig uiterlijk een uur na aanvang van de markt van het marktterrein te hebben verwijderd.

 • 3. Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen met betrekking tot de toegang van voertuigen op de Markt en het innemen van een dagplaats en of een standwerkersplaats.

Hoofdstuk 4 OVERIGE MAATREGELEN VAN ORDE

Artikel 18

Als de standplaatshouder geen grondplaats is toegewezen en hij ook geen toestemming heeft gekregen om een verkoopwagen te plaatsen moet hij gebruik maken van de kraam die door de door het college aangewezen kramenverhuurder ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 19

Het college kan, indien hun dit in het belang van de orde of de volksgezondheid op de markt noodzakelijk voorkomt, de handel in bepaalde artikelen gedurende een bepaalde termijn verbieden.

Artikel 20

Het is verboden op een markt zonder toestemming van het college voor de verlichting van een standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting alsmede elektriciteit te betrekken van een ander dan degene, die door het college voor het leveren van elektriciteit is aangewezen, dan wel hierin zelf te voorzien.

Artikel 21

 • 1. De warenmarkt in Middelburg vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur, uitgezonderd in de maanden juni, juli en augustus waarin zij eindigt om 16.30 uur.

 • 2. De zaterdagmarkt vangt aan om 07.30 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • 3. De warenmarkt in Arnemuiden vangt aan op 12.00 en eindigt om 17.00 uur.

 • 4. De warenmarkt in Nieuw- en Sint Joosland vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

 • 5. Het college kan op grond van bijzondere omstandigheden andere tijden van toepassing verklaren.

Artikel 22

Het is de standplaatshouder en zijn plaatsvervanger op een markt verboden:

 • a.

  zich behoudens toestemming van de marktmeester langer dan dertig minuten van zijn uitstalling te verwijderen. Gedurende deze tijd mag hij zijn standplaats niet onbeheerd achterlaten;

 • b.

  zijn kraam of andere verkoopinrichting tijdens een markt af te breken of te verplaatsen;

 • c.

  de doorgang in de wandelpaden op en langs een marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren.

Artikel 23

De standplaatshouder dan wel zijn plaatsvervanger is verplicht:

 • a.

  er zorg voor te dragen, dat zijn standplaats en de zich daarop bevindende verkoopinrichting, zulks ter beoordeling van het college steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • b.

  tijdens een markt zijn afval, verpakkingsmaterialen e.d. zelf in te zamelen;

 • c.

  alvorens hij een marktterrein verlaat, zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en zelf zorg te dragen voor afvoer van afval afkomstig van de exploitatie van zijn standplaats.

Artikel 24

 • 1. Het is verboden tijdens een markt op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van de in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen, onder door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 25

 • 1. Het is de standplaatshouder of zijn plaatsvervanger verboden op een markt verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te gebruiken.

 • 2. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hen te stellen voorschriften.

Artikel 26

De standplaatshouder of zijn plaatsvervanger, die het is toegestaan op zijn standplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken, dient aan de voorzijde van zijn verkoopinrichting een tweetal bakken of soortgelijke voorwerpen aanwezig te hebben, waarin etensresten, verpakkingsmateriaal en ander afval kunnen worden gedeponeerd. Hij moet voor de tijdige lediging van de bakken zorgdragen.

Artikel 27

 • Het is verboden op een marktterrein tijdens de duur van een markt met goederen of waren ten verkoop rond te lopen of te rijden, daaronder begrepen het aanbieden van reclame en/of propagandamateriaal.

 • 2. Van het bepaalde in het eerste lid kan door het college ontheffing worden verleend, voor zover betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de standplaatshouders.

Artikel 28 Overgangsbepalingen

Toewijzingen, vergunningen en ontheffingen hoe ook genaamd verleend op grond van de Verordening Marktwezen Middelburg en de daarop gebaseerde nadere regeling blijven indien en voor zover het gebod of verbod waarop die toewijzing, vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat in dit reglement en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken na de inwerkingtreding van dit reglement van kracht.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 29 Intrekken oude regeling

De “nadere regels” gebaseerd op de Verordening Marktwezen gemeente Middelburg als bedoeld in artikel 17 van de Marktverordening Middelburg 2010, worden ingetrokken.

Artikel 30 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de 8e dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 31 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Middelburg 2010.

Ondertekening

Middelburg, 21 december 2010
Burgemeester en Wethouders van Middelburg,
secretaris, burgemeester,
mr. A. van den Brink mr. J.M. Schouwenaar