Regeling telefoonkostenvergoeding

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Intitulé

Regeling telefoonkostenvergoeding

Regeling telefoonkostenvergoeding

Artikel 1 Begripsomschrijving

Lid 1

Aan de ambtenaar die, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, uit hoofde van de vervulling van zijn functie c.q. taak in de gemeentelijke organisatie telefoonkosten moet maken, wordt door het college een telefoonkostenvergoeding uit hoofde van deze regeling toegekend.

Lid 2

De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden door het college van burgemeester en wethouders aangewezen.

Artikel 2 Declarabel

Lid 1

Ingevolge deze regeling komen de navolgende kosten voor vergoeding in aanmerking:

 • -

  de gesprekskosten van lokale en interlokale gesprekken;

 • -

  de abonnementskosten ten behoeve van één aansluiting;

 • -

  de kosten verbonden aan een extra vermelding in de telefoongids;

 • -

  de extra kosten van een gerubriceerde telefoonnota met gespecificeerde bijlage.

Lid 2

De in het eerste lid voor vergoeding in aanmerking komende kosten worden verhoogd met de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 3 Niet declarabel

Lid 1

Ingevolge deze regeling komen niet voor vergoeding in aanmerking:

 • -

  de gesprekskosten van buitenlandse gesprekken;

 • -

  de gesprekskosten van koop- en tariefnummers;

 • -

  de kosten van faciliteiten voor telefoneren;

 • -

  de kosten van een telefoonaansluiting;

 • -

  de heraansluitkosten;

 • -

  de kosten verbonden aan het tijdelijk afsluiten op verzoek;

 • -

  de kosten verbonden aan een nummerwijziging op verzoek;

 • -

  het entreegeld;

 • -

  de kosten verbonden aan een kostenindicatie (eenmalig dan wel per maand).

Lid 2

De over de in het eerste lid genoemde kosten verschuldigde omzetbelasting komt eveneens niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4 Wijze van declareren

Lid 1

De ambtenaar dient de telefoonnota binnen één maand na ontvangst hiervan bij burgemeester en wethouders in te dienen;

Lid 2

Binnen één maand na indiening van de telefoonnota wordt door of namens het college bezien of, en zo ja, tot welk bedrag een vergoeding van de gemaakte telefoonkosten op basis van deze regeling aan de ambtenaar dient plaats te vinden.

Lid 3

De uiteindelijke vergoeding wordt, indien mogelijk, tegelijkertijd voldaan met de uitbetaling van de bezoldiging van de ambtenaar.

Artikel 5 Langdurige afwezigheid

Ingeval van langdurige afwezigheid van de ambtenaar, d.w.z. een afwezigheid van langer dan 30 aaneengesloten dagen, vindt er over de periode van afwezigheid geen vergoeding van de telefoonkosten uit hoofde van deze regeling plaats.

Artikel 6 Nadere regels

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

Artikel 7 Ingangsdatum

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997, onder gelijktijdige intrekking van alle bestaande regelingen, richtlijnen, dan wel handelswijzen omtrent tegemoetkomingen in telefoonkosten van de gemeenten Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen.

Lid 2

Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling telefoonkostenvergoeding gemeente Moerdijk 1997".

Algemeen (T)

De regeling gaat zeer duidelijk uit van het maken van onkosten. Op het moment dat er geen sprake is van het maken van telefonische onkosten uit hoofde van de functie kan er ook geen sprake zijn van een vergoeding. Verder wordt er impliciet van uitgegaan dat men -anno 1997- normaliter in het bezit is van een telefoon. Dit betekent dat in principe uitsluitend ambtenaren voor een vergoeding in aanmerking komen die:

 • a

  of, uit hoofde van de functie, met grote regelmaat op het privé-adres telefonisch bereikbaar dienen te zijn,

 • b

  of, uit hoofde van de functie, met grote regelmaat zelf vanuit het privé-adres moeten telefoneren in het belang van de dienst.

Draagbare mobiele telefoons (nummers beginnende met 0653...) vallen niet onder de telefoonkostenregeling. Voor deze toestellen zijn door de gemeente zelf abonnementen afgesloten en worden abonnements- en gesprekskosten door de gemeente zelf betaald.