Regeling representatie

Geldend van 01-06-2009 t/m heden

Intitulé

Regeling representatie

Regeling representatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  werkgever:de gemeente Moerdijk.

 • -

  werknemer:de bij de werkgever in dienst zijnde ambtenaar als bedoeld in hoofdstuk 1 van de CAR.

 • -

  overheidsdiensttijd:de diensttijd doorgebracht in een betrekking bij een overheidsorganisatie zoals vastgesteld in bijlage 1.

 • -

  gemeentediensttijd:de diensttijd doorgebracht bij de gemeente Moerdijk, inclusief de eventuele diensttijd doorgebracht bij één van de voormalige gemeenten Klundert, Zevenbergen, Willemstad,, Fijnaart en Heijningen of Standdaarbuiten, waar men op 31 december 1996 werkzaam was.

 • -

  salaris:het bedrag van de schaal dat aan de werknemer is toegekend of, indien voor de betrekking een vast bedrag geldt, dit bedrag.

 • -

  vaste toelagen:de aan de medewerker toegekende emolumenten en toelagen niet zijnde onkostenvergoedingen.In de zin van deze regeling worden de persoonlijke toelage, de garantietoelage, de prestatietoelage, de waarnemingstoelage en de functioneringstoelage als vaste toelagen aangemerkt.

Artikel 2 Signalering

Het bewaken en signaleren van (bijzondere) gebeurtenissen geschiedt door de afdelingsmanager. Cluster Personeelszaken verleent hierin een ondersteunende rol door het vervaardigen van een Jaaroverzicht diensttijdjubilea.

Artikel 3 25 jaar overheidsdienst

Lid 1

De werknemer ontvangt in de maand waarin hij 25 jaar in overheidsdienst is bij zijn salaris een gratificatie ten bedrage van een half maandsalaris plus 8% vakantietoeslag. Als de medewerker naast zijn bruto schaalbedrag vaste toelagen ontvangt, worden deze voor de berekening van de gratificatie meegerekend (artikel 3:5:1 UWO).

Lid 2

Vanaf 16.00 uur kan er een afdelingsbijeenkomst plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Lid 3

De afdelingsmanager regelt en overhandigt namens de gemeente een cadeaubon ter waarde van € 50,= en een bloemetje ter waarde van € 20,=.

Lid 4

Indien en voor zover dit jubileum binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met een jubileum als gevolg van een 25-jarig gemeentedienstverband, of eervol ontslag wegens pensionering/FPU/arbeidsongeschiktheid wordt er slechts éénmaal een afdelingsbijeenkomst aangeboden, op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Lid 5

Aan de werknemer die wordt ontslagen:

 • a

  op grond van artikel 8:4 CAR;

 • b

  op grond van artikel 8:5 CAR bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

 • c

  op grond van artikel 8:10 of 8:11 indien en voor zover het een volledig ontslag betreft;

en die indien het ontslag niet had plaatsgevonden het voor een gratificatie vereiste aantal dienstjaren binnen vijf jaren na de ontslagdatum had kunnen vervullen, wordt een proportionele gratificatie toegekend (artikel 3:5:1 UWO).

Artikel 4 25 jaar in gemeentedienst

Lid 1

De werknemer ontvangt in de maand waarin hij 25 jaar in gemeentedienst is bij zijn salaris een gratificatie ten bedrage van een half maandsalaris plus 8% vakantietoeslag. Als de medewerker naast zijn bruto schaalbedrag vaste toelagen ontvangt, worden deze voor de berekening van de gratificatie meegerekend.

Lid 2

Vanaf 16.00 uur kan er een receptie plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Lid 3

De afdelingsmanager regelt en overhandigt namens de gemeente een cadeaubon ter waarde van € 70,= en een bloemetje ter waarde van € 20,=.

Lid 4

Indien en voor zover dit jubileum binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met een jubileum als gevolg van een 25-jarig overheidsdienstverband, of eervol ontslag wegens pensionering/FPU/arbeidsongeschiktheid wordt er slechts éénmaal een receptie aangeboden, op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Artikel 5 40 of 50 jaar in overheidsdienst

Lid 1

De werknemer ontvangt in de maand waarin hij 40 of 50 jaar in overheidsdienst is bij zijn salaris een gratificatie ten bedrage van een maandsalaris plus 8% vakantietoeslag. Als de medewerker naast zijn bruto schaalbedrag vaste toelagen ontvangt, worden deze voor de berekening van de gratificatie meegerekend (artikel 3:5:1 UWO).

Lid 2

Vanaf 16.00 uur kan er een receptie plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Lid 3

De afdelingsmanager regelt en overhandigt namens de gemeente een cadeaubon ter waarde van € 70,= en een bloemetje ter waarde van € 20,=.

Lid 4

Indien en voor zover dit jubileum binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met een jubileum als gevolg van een 25- of 40-jarig gemeentedienstverband of eervol ontslag wegens pensionering/FPU/arbeidsongeschiktheid wordt er slechts éénmaal een receptie aangeboden.

Lid 5

Aan de werknemer die wordt ontslagen:

 • a

  op grond van artikel 8:4 CAR;

 • b

  op grond van artikel 8:5 CAR bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

 • c

  op grond van artikel 8:10 of 8:11 indien en voor zover het een volledig ontslag betreft;

en die indien het ontslag niet had plaatsgevonden het voor een gratificatie vereiste aantal dienstjaren binnen vijf jaren na de ontslagdatum had kunnen vervullen, wordt een proportionele gratificatie toegekend (artikel 3:5:1 UWO).

Artikel 6 40 jaar in gemeentedienst

Lid 1

De werknemer ontvangt in de maand waarin hij 40 jaar in gemeentedienst is bij zijn salaris een gratificatie ten bedrage van een maandsalaris plus 8% vakantietoeslag. Indien de werknemer naast zijn bruto schaalbedrag vaste toelagen ontvangt, worden deze voor de berekening van de gratificatie meegerekend.

Lid 2

Vanaf 16.00 uur kan er een receptie plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Lid 3

De afdelingsmanager regelt en overhandigt namens de gemeente een cadeaubon ter waarde van € 70,= en een bloemetje ter waarde van € 20,=.

Lid 4

Indien en voor zover dit jubileum binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met een jubileum als gevolg van een 40-jarig overheidsdienstverband of eervol ontslag wegens pensionering/FPU/arbeidsongeschiktheid wordt er slechts éénmaal een receptie aangeboden.

Artikel 7 Eervol ontslag wegens pensionering/FPU/arbeidsongeschiktheid

Lid 1

De werknemer ontvangt een gratificatie afhankelijk van de gemeentediensttijd:

 • -

  tot 10 jaar gemeentediensttijd : een bedrag van een kwart maandsalaris plus 8% vakantietoeslag;

 • -

  van 10 tot 30 jaar gemeentediensttijd: een bedrag van een half maandsalaris plus 8% vakantietoeslag

 • -

  meer dan 30 jaar gemeentediensttijd: een bedrag van een heel maandsalaris plus 8% vakantietoeslag.

Als de medewerker naast zijn bruto schaalbedrag vaste toelagen ontvangt, worden deze voor de berekening van de gratificatie meegerekend. De gratificatie wordt met het salaris over de laatste maand uitbetaald.Deze gratificatie wordt uitsluitend toegekend voor zover het afscheid niet binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met een 25- of 40-jarig gemeentedienstverband of een 25-, 40- of 50 jarig overheidsdienstverband. Daarnaast wordt aan de werknemer of diens partner een bloemetje ter waarde van € 20,= overhandigd.

Lid 2

Vanaf 16.00 uur kan er een receptie plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Lid 3

Indien en voor zover dit afscheid binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met een jubileum als gevolg van een 25- of 40 jarig gemeentedienstverband of een 25-, 40- of 50 jarig overheidsdienstverband wordt er slechts éénmaal een receptie aangeboden.

Artikel 8 Eervol ontslag op eigen verzoek

Lid 1

Voor de werknemer die minder dan 5 jaren in gemeentedienst is geweest geldt het volgende:

 • a

  De afdelingsmanager regelt en overhandigt namens de gemeente een cadeaubon ter waarde van € 25,00 en een bloemetje ter waarde van € 20,=.

 • b

  Vanaf 16.00 uur kan er een afdelingsbijeenkomst plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Lid 2

Voor de werknemer die minimaal 5 jaren in gemeentedienst is geweest geldt het volgende:

 • a

  De afdelingsmanager regelt en overhandigt namens de gemeente een cadeaubon ter waarde van € 100,= en een bloemetje ter waarde van € 20,=.

 • b

  Vanaf 16.00 uur kan er een receptie plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in bijlage 2.

Artikel 9 Kosten fotoboek en/of video-opname

Als aan een werknemer bij diens jubileum of afscheid een fotoboek en/of video-opname van de receptie wordt aangeboden, komen de kosten tot maximaal € 175,00 ten laste van het budget organisatiekosten jubilea.

Artikel 10 Huwelijk en 25-jarig huwelijksjubileum (waarmee geregistreerd partnerschap gelijk wordt gesteld)

Lid 1

De werknemer ontvangt van de afdelingsmanager namens de gemeente een cadeaubon ter waarde van € 45,= en een bloemetje ter waarde van € 20,=.

Lid 2

De werknemer krijgt bij het huwelijk één dag bijzonder verlof, op te nemen op de dag waarop het huwelijk gevierd wordt (artikel 6:4:1 lid 1b UWO).

Artikel 11 Ziekte van een werknemer

In geval van langdurige ziekte - van geval tot geval te beoordelen - of opname in het ziekenhuis ontvangt de werknemer van de afdelingsmanager namens de gemeente een bloemetje, fruitmand of andere attentie ter waarde van € 20,=.

Artikel 12 Geboorte van een kind

Lid 1

De werknemer ontvangt van de afdelingsmanager namens de gemeente een cadeau ter waarde van € 35,=.

Lid 2

Bij de bevalling van de echtgenote of geregistreerd partner heeft de werknemer recht op bijzonder verlof conform het bepaalde in artikel 6:4 CAR onder verwijzing naar de bepalingen van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ).

Artikel 13 Overlijden van een werknemer

Lid 1

In geval van overlijden van een werknemer ontvangt de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de werknemer een overlijdensuitkering (artikel 8:16:2 UWO).

Lid 2

Als de nabestaanden dit op prijs stellen wordt er namens het college van burgemeester en wethouders een rouwadvertentie geplaatst in de regionale dagbladen.

Lid 3

De gemeente biedt een rouwtak of, indien de nabestaanden dat wensen, een andere attentie aan ter waarde van € 100,=.

Artikel 14 Bijzonder verlof bij overlijden van een familielid

Lid 1

Bij overlijden van de echtgenoot, de geregistreerde partner of bloed- en aanverwanten in de eerste graad heeft de werknemer recht op 4 werkdagen verlof

Lid 2

Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad heeft de werknemer recht op 2 werkdagen verlof tenzij de ambtenaar belast is met het regelen van de begrafenis en/of nalatenschap. Verlof wordt voor maximaal 4 werkdagen verleend en moet binnen een periode van 7 kalenderdagen zijn opgenomen.

Artikel 15 Slotbepaling

Lid 1

In voorkomende gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2009 en kan worden aangehaald als “Regeling representatie gemeente Moerdijk 2009”.

Bijlage 1 Samenvatting van de Rijksregeling ter bepaling van overheidsdienstjaren

De bepaling van wat wel en wat geen overheidsdienstjaren zijn, in het kader van de ambtsjubileumgratificatie, is een lokale aangelegenheid. Gemeente Moerdijk volgt hierbij de onderstaande richtlijnen welke zijn opgesteld volgens de Rijksregeling.

Onder overheidsorganisatie wordt verstaan: een organisatie die aangesloten was bij het ABP in de periode dat de betreffende medewerker bij deze organisatie werkzaam was. Dienstjaren bij bijvoorbeeld PTT, N.S. en Staatsmijnen, voor hun privatisering, tellen volgens deze definitie ook mee.

Daarnaast geeft onderstaand schema weer wanneer er wel en wanneer er geen sprake is van opbouw van overheidsdienstjaren.

soort betrekking:

volgens rijksregeling:

aanstelling bij een overheidsorganisatie

ja, telt mee

arbeidsovereenkomst bij een overheidsorganisatie

ja, telt mee

iemand die een deeltijd dienstverband heeft

ja, deze periode telt volledig mee (geen verschil met volledig dienstverband)

buitengewoon verlof o.b.v. non-activiteit bij een overheidsorganisatie voor iemand die naast zijn huidige functie ook nog parttime wethouder is

parttime wethouder: de periode waarin hij zijn huidige functie houdt, telt mee. (wordt gelijkgesteld aan een deeltijder)

voor iemand die fulltime wethouder is

fulltime wethouder: nee

militaire dienst

ja, telt mee

vrijwillige brandweer

nee, telt niet mee

stage bij de gemeente

nee, telt niet mee

via uitzendbureau bij een gemeente

nee, telt niet mee

iemand heeft twee verschillende betrekkingen tegelijk

dit telt maar één keer mee (niet dubbel)

buitengewoon verlof met behoud van de bezoldiging

ja, telt mee

onbetaald verlof

nee, tenzij dit wordt opgenomen t.b.v het algemene belang.

Bijlage 2 Richtlijnen organisatie receptie/afdelingsbijeenkomst

De medewerker kan zijn/haar jubileum of afscheid naar keuze op twee verschillende manieren vieren nl. in de kantine van het gemeentehuis of op een locatie naar eigen keuze. Afhankelijk van de soort gebeurtenis kan er een afdelingsbijeenkomst dan wel receptie georganiseerd worden.

Organisatie afdelingsbijeenkomst in de kantine van het gemeentehuis:

 • -

  de werknemers van de afdeling waar de werknemer werkt en de eventuele partner en kinderen kunnen hiervoor worden uitgenodigd;

 • -

  de werknemer geeft aan wanneer hij de afdelingsbijeenkomst wil organiseren. Dit kan vanaf 16.00 uur. De afdelingsmanager beslist uiteindelijk of dit akkoord is;

 • -

  tijdens de afdelingsbijeenkomst worden er op kosten van de gemeente hapjes en drankjes geserveerd;

 • -

  het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de organisatie van de afdelingsbijeenkomst en ziet erop toe dat de kosten in de hand worden gehouden.

 • -

  de medewerkers buitendienst worden in de gelegenheid gesteld om de afdelingsbijeenkomst op hun eigen werklocatie te organiseren.

Organisatie receptie in de kantine van het gemeentehuis:Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor de organisatie van een afdelingsbijeenkomst, behalve dat de werknemer voor een receptie ook externen kan uitnodigen. Deze ontvangen een schriftelijke uitnodiging die door het afdelingshoofd wordt opgesteld. Als de werknemer daar prijs op stelt, is een lid van het college van burgemeester en wethouders aanwezig.

“Vrije invulling” organisatie afdelingsbijeenkomst:

 • -

  de werknemer regelt zelf een locatie;

 • -

  de werknemer brengt de afdelingsmanager op de hoogte van zijn/haar keuze, de datum en het tijdstip van de afdelingsbijeenkomst. Tevens geeft hij/zij aan welke personen hij/zij wil uitnodigen. Dit moet een representatief aandeel van de medewerkers van de organisatie zijn. De afdelingsmanager ziet toe op naleving van deze voorwaarde.

 • -

  als de afdelingsbijeenkomst binnen de openingstijden van het gemeentehuis wordt georganiseerd, moet de bezetting gegarandeerd zijn. De afdelingsmanager is hiervoor verantwoordelijk;

 • -

  de afdelingsmanager is verantwoordelijk voor de organisatie van de afdelingsbijeenkomst en ziet erop toe dat de kosten in de hand worden gehouden.

 • -

  De factuur moet ingeleverd worden bij de cluster Personeelszaken. De medewerkers van de cluster Personeelszaken zorgen voor het betalen van de factuur.

“Vrije invulling” organisatie receptie:Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor “vrije invulling” organisatie afdelingsbijeenkomst.

Als een medewerker geen gebruik maakt van het aanbod om een afdelingsbijeenkomst/receptie (zelf) te organiseren, dan is de voorziening niet inwisselbaar, bijvoorbeeld in geld of voor wat anders.

Hoe te handelen als een medewerker “dubbel” jubilaris is?

Als een medewerker gelijktijdig jubilaris is in overheidsdienst én ge¬meentedienst, wordt er maar één receptie georganiseerd.De waarde van de cadeaubonnen wordt gecumuleerd. De jubilaris ontvangt bij een dubbel 25-jarig dienstverband een cadeaubon ter waarde van € 120,= en bij een dubbel 40-jarig dienstverband een cadeaubon ter waarde van € 140,=.

Fotoboek of video-opname:

Op initiatief van de afdelingsmanager wordt aan de jubilaris of vertrekkende medewerker een fotoboek of video-opname van de receptie aangeboden.