Regeling (bijzonder) verlof

Geldend van 01-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Regeling (bijzonder) verlof

Regeling (bijzonder) verlof

Artikel 1

Lid 1

Iedere ambtenaar heeft naast de reguliere verlofaanspraken op grond van de CAR/UWO, per jaar de beschikking over 36 extra verlofuren, welke naar eigen inzicht kunnen worden ingezet;

Lid 2

Voor deeltijders geldt het bepaalde in lid 1 naar rato van de dienstbetrekkingsomvang.

Artikel 2

Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag 5 mei zijn aangewezen als dagen als genoemd in artikel 4:5, lid 4, CAR/UWO waarop de openbare dienst van de gemeente is gesloten.

Artikel 3

Lid 1

Bij overlijden van de echtgenoot, de geregistreerde partner of bloed- en aanverwanten in de eerste graad heeft de werknemer recht op 4 werkdagen verlof

Lid 2

Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad heeft de werknemer recht op 2 werkdagen verlof tenzij de ambtenaar belast is met het regelen van de begrafenis en/of nalatenschap. Verlof wordt voor maximaal 4 werkdagen verleend en moet binnen een periode van 7 kalenderdagen zijn opgenomen.

Artikel 4

In aanvulling op het bijzonder verlof genoemd in artikel 1 van deze regeling wordt de ambtenaar in redelijkheid en billijkheid gelegenheid gegeven tot deelname aan een sollicitatieprocedure.

Artikel 5

Het is de ambtenaar in enig kalenderjaar toegestaan maximaal 36 uren over te hevelen naar het volgende kalenderjaar, tenzij door burgemeester en wethouders op een desbetreffend schriftelijk verzoek van de ambtenaar uitdrukkelijk anders is beslist.

Artikel 6

Voor de medewerkers die op 31 december 2009 in dienst zijn en op die datum 55 jaar of ouder, respectievelijk 60 jaar of ouder zijn, geldt tot de beëindiging van het dienstverband het volgende overgangsrecht leeftijdsverlof:

  • -

    Leeftijdscategorie 55-59:het aantal uren van 36 zoals vermeld in artikel 1, wordt verhoogd met 7,2 uur;

  • -

    Leeftijdscategorie 60-65:het aantal uren van 36 zoals vermeld in artikel 1, wordt verhoogd met 14,4 uur.

Artikel 7

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling (bijzonder) verlof gemeente Moerdijk ” en treedt in werking op 1 januari 2016.