Kaderregeling arbeidsduur en werktijden

Geldend van 01-06-2014 t/m heden

Intitulé

Kaderregeling arbeidsduur en werktijden

Kaderregeling arbeidsduur en werktijden

Artikel 1 Doelstelling

Vanuit het uitgangspunt goed werkgeverschap en goed werknemerschap worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid en in onderling overleg tussen medewerker en leidinggevende afspraken gemaakt over de invulling van de werktijden in relatie tot de werkzaamheden. De leiding stuurt op uitvoering van taken en bezettingsgraad en laat een deel van de control los in ruil voor verantwoordelijkheid en taakvolwassenheid van de medewerker. Samen met de leidinggevende is de medewerker verantwoordelijk voor de voortgang van de aan zijn functie en afdeling toebehorende werkzaamheden. In deze regeling geldt dat zowel de externe als de interne klant centraal staat en de bedrijfsvoering leidend is. De afweging hiervan ligt bij de leidinggevende.

Artikel 2 Bezetting en werkafspraken

Lid 1

De leidinggevende draagt zorg voor een zodanige bezetting van zijn of haar afdeling of organisatieonderdeel dat de dienstverlening en bereikbaarheid is gewaarborgd.

Lid 2

Het saldo van de door de medewerker gewerkte uren dient over een kalenderjaar genomen gelijk te zijn aan de formele arbeidsduur.

Lid 3

De medewerker wordt in staat gesteld om de arbeid in variabele werktijden te verrichten waardoor werk en privé beter op elkaar afgestemd kan worden.

Lid 4

De leidinggevende maakt één maal per jaar met de medewerker afspraken over de werktijden en/of aanwezigheid en bereikbaarheid. De capaciteitsplanning in het afdelingsplan is de basis voor de invulling van de afspraken.

Lid 5

De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en twee maal per jaar geëvalueerd.

Lid 6

Bijstelling van het afgesproken werkpatroon van de te werken uren per week is in onderling overleg mogelijk op initiatief van zowel leidinggevende als medewerker.

Artikel 3 Toepassing

Lid 1

Deze werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers en bestaat uit een standaardregeling en een bijzondere regeling.

Lid 2

De standaardregeling geldt voor medewerkers die zelf regelruimte hebben om in overleg met de leidinggevende de werktijden te bepalen. Medewerkers in de standaardregeling kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 22:00 uur.

Lid 3

De bijzondere regeling is van toepassing op de functiegroep(en) zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1 van deze regeling. Het dagvenster voor medewerkers in de bijzondere regeling is van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 18:00 uur.

Lid 4

Het college kan met instemming van de OR de in de bijlage 1 genoemde functies / functiegroepen wijzigen.

Lid 5

Indien het in lid 4 bepaalde wordt doorgevoerd, dient hierover duidelijk en tijdig te worden gecommuniceerd.

Artikel 4 Arbeidsduur en werktijden

Lid 1

Voor de invulling van de werkzaamheden mag de gemiddelde formele arbeidsduur op jaarbasis niet worden overschreden.

Lid 2

Het verrichten van extra werkzaamheden gedurende periodes van piekdrukte vindt in eerste instantie plaats binnen de mogelijkheden van de variabele werktijden.

Lid 3

Indien het dienstbelang dat vereist, kan de feitelijke arbeidsduur tijdelijk vastgesteld worden op maximaal 11 uur per dag en maximaal 50 uur per week.

Lid 4

De medewerker mag maximaal 5,5 uur zonder onderbreking door pauze werken. Dan is de medewerker verplicht om minimaal 30 minuten pauze te nemen.

Lid 5

Bedraagt de totale werkdag meer dan 10 uur, dan bedraagt de pauze minimaal 45 minuten voor die dag.

Artikel 5 Compensatie-uren

Lid 1

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker om afwijkingen van de formele arbeidsduur tijdig te bespreken en hierover nadere afspraken te maken Door wekelijks meer of minder te werken dan de formele arbeidsduur wordt een positief dan wel negatief urensaldo opgebouwd.

Lid 2

Een eventueel negatief urensaldo wordt aan het eind van het jaar afgeschreven van het verlof.

Lid 3

Bij ontslag worden negatieve compensatie-uren automatisch gecompenseerd met opgebouwde rechten op het gebied van vakantietoelage (artikel 6:3 CAR-UWO) en/of eindejaarsuitkering.

Lid 4

Positieve compensatie-uren leiden niet tot extra nabetalingen.

Lid 5

Slechts in het geval dat vaststaat dat overschrijding van de formele arbeidsduur in relatie tot de planning van de werkzaamheden onvermijdelijk is, is in bijzondere gevallen compensatie in een vergoeding dan wel vakantieverlof mogelijk. Dit conform artikel 4:2 lid 7 CAR-UWO.

Artikel 6 Werktijden en compensatie

Lid 1

Noodzakelijk bezoek aan medische instanties vindt plaats in eigen tijd.

Lid 2

In bijzondere gevallen kan de leidinggevende besluiten, dat deze tijd als werktijd wordt aangemerkt. De medewerker wordt dan geacht de benodigde tijd binnen de bereikbaarheids-tijden aanwezig te zijn geweest.

Lid 3

Bij ziekte, vakantie en (buitengewoon) verlof geldt de formele arbeidsduur conform het voor de medewerker persoonlijke werkrooster.

Lid 4

Brugdagen worden in mindering gebracht op de verlofuren en / of compensatie-uren.

Artikel 7 Registratie

Lid 1

De registratie van de werktijden geschiedt conform in een interne beleidsregel is vastgesteld.

Lid 2

De medewerker is verantwoordelijk voor een juist gebruik van het registratiesysteem.

Lid 3

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het beheer, toezicht en controle hierop.

Artikel 8 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de directeur een nadere voorziening treffen.

Artikel 9 Slotbepalingen

Lid 1

Burgemeester en wethouders beslissen in alle gevallen waarin over de uitleg van de bepalingen van deze regeling verschil van inzicht bestaat.

Lid 2

De regeling kan worden aangehaald als "Kaderregeling arbeidsduur en werktijden gemeente Moerdijk 2014".

Lid 3

De regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2014.

Bijlage 1 Kaderregeling arbeidsduur en werktijden

De bijzondere regeling conform artikel 4:3 CAR-UWO is van toepassing op de volgende functies:

 • -

  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs)

 • -

  Busbegeleiding

 • -

  Bijzonder opsporingsambtenaar V&H (BOA)

 • -

  RBOR buitendienst

 • -

  RBOR havenmeester

 • -

  RBOR Mauritshuis

 • -

  Medewerkers welke naast hun reguliere functie beschikbaarheidsdiensten draaien binnen piketdiensten.

Bijlage 2 Kaderregeling arbeidsduur en werktijden

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  College: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk.

 • b

  Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO, alsmede uitzend- en detacheringskrachten, stagiaires en personen dia anderszins werkzaam bij de werkgever.

 • c

  Leidinggevende: De functionaris (afdelingsmanager, teamhoofd) waaraan, volgens de hiërarchische organisatiestructuur, verantwoording verschuldigd is.

 • d

  Arbeidsduur: De vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren in een bepaalde periode, gedurende welke door de medewerker arbeid moet worden verricht.

 • e

  Formele arbeidsduur: De arbeidsduur volgens de aanstelling. De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd aanstelling gemiddeld 36 uur per week. Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het gemiddeld aantal uur als in de aanstelling is vermeld.

 • f

  Feitelijke arbeidsduur: Het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode feitelijk arbeid heeft verricht.

 • g

  Dagvenster: De tijd waarbinnen de medewerker de feitelijke arbeidsduur vervuld dient te hebben.

 • h

  Bedrijfstijd: De bedrijfstijd voor medewerkers die op het gemeentehuis hun werkzaamheden verrichten is op maandag tot en met donderdag gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur en op vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

 • i

  Bereikbaarheidstijd: De bereikbaarheidstijden van het gemeentehuis zijn op maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur. De bereikbaarheidstijd op donderdagavond geldt alleen voor publieksgebonden functies.

 • j

  Compensatie-uren: De gewerkte meer- of minderuren ten opzichte van de formele arbeidsduur.

 • k

  Brugdagen: Dagen welke door het college, in overleg met de Ondernemingsraad, zijn aangewezen als dagen waarop de gehele dienst gesloten is.

Artikel 1

Doelstelling is dat medewerker en leidinggevende samen in overleg de werktijden in relatie tot de planning van de werkzaamheden vaststellen. De capaciteitsplanning zoals opgenomen in het afdelingsplan is de basis voor de nadere invulling op medewerkersniveau. Samen met de leidinggevende is de medewerker verantwoordelijk voor de voortgang van de aan zijn functie en afdeling toebehorende werkzaamheden.In alle gevallen in deze regeling geldt dat zowel de externe als de interne klant centraal staat en de bedrijfsvoering leidend is. De afweging hiervan ligt bij de leidinggevende.

Artikel 2

In dit artikel zijn de bepalingen opgenomen welke de kaders zijn waarbinnen de medewerker en de leidinggevende gezamenlijk afspraken maken over de invulling van de werktijden en de wijze waarop deze afspraken moeten worden vastgelegd. Het maken van afspraken over werktijden betekent afspraken over de daadwerkelijke invulling van de formele arbeidsduur. Daarnaast kunnen ook afspraken gemaakt worden over verplichte aanwezigheid bij bijvoorbeeld teamoverleg dan wel andere bijeenkomsten. De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en twee maal per jaar worden geëvalueerd.

Artikel 3

De regeling arbeidsduur en werktijden is van toepassing op alle medewerkers met een aanstelling in vaste of tijdelijke dienst, personeelsleden met een arbeidsovereenkomst, personeel dat bij de gemeente Moerdijk is gedetacheerd, uitzendkrachten, oproepkrachten en stagiaires. Deze werktijdenregeling bestaat uit een standaardregeling en een bijzondere regeling.Het belangrijkste criteria voor aanwijzing onder de standaardregeling dan wel de bijzondere regeling is de mate van invloed / zeggenschap van de medewerker op de invulling van de werktijden. Vanaf 1 juni 2014 is een aantal functies onder de bijzondere regeling aangewezen. Deze functies zijn in bijlage 1 opgenomen.

Artikel 4

Dit artikel houden bepalingen in voor een efficiënte bedrijfsvoering, waarbinnen de invulling van de werktijden voor een individuele medewerker kan worden gehonoreerd.

Artikel 5

Uitgangspunt is dat op jaarbasis de formele arbeidsduur niet wordt overschreden. Binnen deze bandbreedte hebben de medewerker en de werkgever de mogelijkheid om in gezamenlijk overleg de werktijden flexibel in te vullen. Alleen als er gewerkt wordt kunnen compensatie-uren worden opgebouwd en dus compensatie-uren worden opgenomen. Ook hier geldt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de leidinggevende om vooraf en bij overschrijding van de norm afspraken te maken dan wel de invulling van de werktijden bij te stellen.

Artikel 6

Noodzakelijke bezoeken aan medische instanties zijn altijd in eigen tijd, dus ook als de afspraak valt binnen het persoonlijk werkrooster. Bezoek aan de bedrijfsarts valt ook onder dit artikel. Alleen wanneer er sprake is van een kennelijke vorm van hardheid, kunnen deze bezoeken bij bijzondere omstandigheden in werktijd plaatsvinden. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan frequente controle bezoeken in verband met langdurige ziekte.

Artikel 7

Voor het bijhouden van gewerkte uren maakt iedereen gebruik van een registratiesysteem conform hetgeen in een interne beleidsregel is vastgesteld. Dit geldt niet voor diegene waarmee afspraken zijn gemaakt omtrent vaste werktijden. Overigens betekent het dat diegene geen compensatie uren op kan bouwen, met uitzondering van compensatie overuren.

Uitgangspunt is dat alleen die uren worden geregistreerd die worden gewerkt. Voor personeels-bijeenkomsten als jubileum, afscheid, kerstcabaret, nieuwjaarsreceptie, etc. geldt dat op die wijze nooit compensatie-uren mogen worden opgebouwd. Voor die dag vindt een “technische tijdcorrectie” plaats tot de uren die gelijk zijn aan het persoonlijke dagrooster, tenzij aantoonbaar meer uren zijn gewerkt.