Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Geldend van 01-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

  • a

    buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

  • b

    CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de Gemeente Moerdijk.

Artikel 2 Aanstelling

Lid 1

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Lid 2

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris en toelagen

Lid 1

De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Lid 2

De vergoeding is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

Lid 3

De vergoeding van het eerste lid wordt verhoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:18a, lid 1, van de CAR/UWO.

Lid 4

Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen van 4 maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8.

Lid 5

Artikel 3:11 van de CAR/UWO (toelage onregelmatige dienst) is van overeenkomstige toepassing. Als salaris wordt het totaal van de vergoeding op basis van de voorgaande drie leden beschouwd.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

Lid 1

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op salaris en toegekende toelagen bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling salaris en toegekende toelagen en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

Lid 2

Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris en toelagen verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

Lid 3

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

Lid 4

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

Lid 1

Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 (wegens ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

Lid 2

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Overige rechten en plichten

De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 8

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Moerdijk 2016” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 2

De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. De aanstelling vindt in principe plaats voor een periode van 5 jaar. Op verzoek van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand kan de aanstelling voor eenzelfde periode worden verlengd.

Artikel 3

Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor bezoldiging moet worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Het eerste lid maakt duidelijk dat de bezoldiging bestaat uit een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het tweede lid legt de relatie met de salarisschaal waarin de functie van de ambtenaar voor de burgerlijke stand doorgaans is ingeschaald. In het tweede en derde lid wordt het basisbedrag opgehoogd met een toeslag voor respectievelijk de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering. De grondslag voor de berekening van de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering is de basisvergoeding van vier uursalarissen. Ten slotte wordt in het vierde lid het recht op vakantie-uren, dat de ‘normale’ gemeenteambtenaar heeft op grond van artikel 6:2 van de CAR, afgekocht door het toekennen van een vergoeding van 8,6%. Dit percentage is gebaseerd op de breuk tussen het aantal vakantie-uren per jaar (158,4 uren) en de arbeidsduur per jaar (1836 uren) van de gemeenteambtenaar. Vakantie-aanspraken worden afgekocht vanwege het oproepkarakter van de werkzaamheden.

Rekenvoorbeeld: Uitgaande van een salarisbedrag € 3027,- (max schaal 8 peildatum 01-06-2008), een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 5,5% vindt de volgende berekening plaats:

4 maal 1/156e deel van € 3027,-

€ 77,64

8% vakantietoelage van € 77,64

€ 6,22

5% eindejaarsuitkering van € 77,64

€ 4,28

8,6% afkoop vakantie-uren van € 77,64

€ 6,68

Totale vergoeding

€ 94,82

De vakantietoelage en eindejaarsuitkering wordt gereserveerd en vervolgens in mei respectievelijk december uitbetaald.

Artikel 4

Gelet op het dwingende karakter van de sociale wetgeving zijn de bepalingen van de CAR/UWO omtrent loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratieverplichtingen van toepassing verklaard op de babs jonger dan 65 jaar. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid van een babs ontstaat een financiële verplichting én een verplichting tot reïntegratieactiviteiten voor de werkgever voor minimaal 24 maanden.

De functie van babs is een nevenfunctie welke in omvang sterk kan variëren. Met betrekking tot de loondoorbetaling wordt voor het bepalen van de bezoldiging uitgegaan van de gemiddelde inkomsten over een periode van 12 maanden voorafgaande aan de eerste ziektedag. Als eerste ziektedag geldt de dag waarop de babs is ingeroosterd om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

Artikel 5

De babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders. Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden getroffen. Er wordt een limitatieve opsomming gegevens van de ontslaggronden voor de babs, onder verwijzing naar de CAR/UWO. Schorsing is in artikel 8:15:1 van de CAR/UWO geregeld en kan om uiteenlopende redenen plaatsvinden.

Artikel 6

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de babs van toepassing verklaard. Voor de inhoud van artikelen wordt verwezen naar de CAR/UWO

Artikel 7            Plichtsverzuim

Bij het niet nakomen van verplichtingen of bij plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de buitengewoon ambtenaar, die uiteenlopen van een schriftelijke berisping tot ontslag. Hierbij is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld.