Regeling vervallen per 01-02-2012

Verordening Rekeningcommissie 2007

Geldend van 11-12-2008 t/m 31-01-2012

Intitulé

Verordening Rekeningcommissie 2007

Provinciale Staten van Noord-Brabant

- gelezen het voorstel van de Rekeningcommissie d.d. 2 november 2007;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Verordening Rekeningcommissie 2007

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Rekeningcommissie: een commissie zoals bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet.

Artikel 2 De Rekeningcommissie

 • 1 De commissie bestaat uit leden van Provinciale Staten.

  Iedere fractie kan ten minste met één lid in de commissie vertegenwoordigd zijn. Het maximum aantal leden per fractie in de commissie is twee.

 • 2 De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een waarnemende voorzitter.

 • 3 Op de Rekeningcommissie is het reglement op de Statencommissies van toepassing met uitzondering van artikel 3 (voorzitter), 7 (quorum), 12 (besluitvorming).

Artikel 3 Taak van de Rekeningcommissie

 • 1 De Rekeningcommissie houdt zich bezig met onderwerpen en documenten die verband houden met de Planning en Control-cyclus waarbij de controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van de collectieve middelen centraal staat.

 • 2 De Rekeningcommissie behandelt en onderzoekt de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden jaarrekening met bijbehorende bijlagen in de zin van getrouwheid en rechtmatigheid van financieel beheer.

 • 3 De Rekeningcommissie heeft tevens tot taak de jaarrekening te onderzoeken ten behoeve van een beoordeling van de doelmatigheid van het door of namens Gedeputeerde Staten gevoerde financieel beheer en beleid.

 • 4 De Rekeningcommissie fungeert als gesprekspartner van de accountant in het kader van de door laatstgenoemde uit te voeren accountantscontrole.

Artikel 4 Overige onderzoeksmogelijkheid

 • 1 De commissie kan in opdracht van Provinciale Staten een nader onderzoek instellen naar het door of namens Gedeputeerde Staten gevoerde financieel beheer en beleid.

 • 2 Op een onderzoek door de Rekeningcommissie kan de verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van toepassing.

   

Artikel 5 Tot slot

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Rekeningcommissie 2007”.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 14 december 2007 Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter  J.R.H. Maij-Weggen
de griffier mw. drs. E.M.W.J. Wöltgens