Regeling vervallen per 01-02-2012

Verordening op de Rekeningcommissie 2006

Geldend van 15-02-2007 t/m 31-01-2012

Intitulé

Verordening op de Rekeningcommissie 2006

Provinciale Staten stellen de Verordening op de Rekeningcommissie 2006 vast.

Verordening, regelende de samenstelling, taak en werkwijze van de vaste statencommissie tot onderzoek en advies omtrent de provinciale rekening- en verantwoordingsstukken ten behoeve van de beoordeling van het in de provincie gevoerde financiële beheer en beleid (Verordening op de rekeningcommissie)

Artikel 1

 • 1 De commissie bestaat uit leden uit Provinciale Staten. Iedere fractie kan ten minste met één lid in de commissie zijn vertegenwoordigd. Het maximum aantal leden per fractie in de commissie is twee.

 • 2 De leden van de commissie, alsmede de plaatsvervangende leden, worden benoemd door de voorzitter van Provinciale Staten, na overleg met de fractievoorzitters. De benoeming geldt voor de tijd gelijk aan de zittingsperiode van Provinciale Staten.

 • 3 De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter.

 • 4 De griffier van Provinciale Staten wijst een bij de griffie werkzame ambtenaar aan als secretaris van de commissie.

Artikel 2

 • 1 De commissie heeft tot taak ten behoeve van een beoordeling door Provinciale Staten van het door of namens Gedeputeerde Staten gevoerde financieel beleid en beheer de overgelegde verantwoordingsstukken in het kader van de rekening te onderzoeken.

 • 2 De commissie kan in opdracht van Provinciale Staten een onderzoek instellen naar de uitvoering van speciale projecten

Artikel 3

 • 1 De commissie brengt van haar bevindingen bij de onderzoeken als bedoeld in artikel 2 een openbaar schriftelijk verslag uit aan Provinciale Staten en aan Gedeputeerde Staten.

 • 2 Het staat de commissie vrij naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende zaken vertrouwelijk te rapporteren aan Provinciale Staten en/of Gedeputeerde Staten.

Artikel 4

 • 1 De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. Daarbij zijn de in dat verband relevante artikelen van het vigerende reglement op de statencommissies van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Ingeval Provinciale Staten een opdracht verstrekken als bedoeld in artikel 2 tweede lid van deze verordening, kunnen Provinciale Staten in die opdracht bindende aanwijzingen geven voor de werkwijze van de commissie.

 • 3 In het in artikel 2 tweede lid bedoelde geval kan de commissie zich laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 5

 • 1 Gedeputeerde Staten beslissen binnen 3 weken over verzoeken van de commissie met betrekking tot de door deze commissie nodig geachte stukken, waaronder bescheiden, boekhoudingen en besluiten.

 • 2 De commissie is bevoegd inlichtingen te vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

 • 3 Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen namens het college kan de commissie de Commissaris van de Koningin, Gedeputeerde Staten en leden van Gedeputeerde Staten ter vergadering uitnodigen. deze kunnen zich daarbij door één of meer ambtenaren laten vergezellen.

 • 4 Bij een onderzoek als bedoeld in artikel 2 tweede lid van deze verordening zijn de volgende bepalingen aanvullend van toepassing:

  • a.

   De commissie kan ten behoeve van haar werkzaamheden gebruik maken van ambtelijke ondersteuning.

  • b.

   Betrokkenen zijn met betrekking tot hun werkzaamheden als zodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

  • c.

   De commissie en haar ambtelijke ondersteuning kunnen ten behoeve van hun werkzaamheden gebruik maken van de administratieve diensten van het provinciaal apparaat.

  • d.

   Indien een advies of rapportage aan Provinciale Staten niet met algemene stemmen wordt vastgesteld, kan aan het advies of rapport een minderheidsnota worden toegevoegd.

  • e.

   Met betrekking tot het onderzoek kunnen door of vanwege de commissie Gedeputeerde Staten of een lid van het college van Gedeputeerde Staten en provinciale ambtenaren gehoord worden of hun verzocht worden nadere inlichtingen te verstrekken. De gevraagde inlichtingen worden binnen twee weken gegeven. Het college van Gedeputeerde Staten of een lid daarvan kan ook op eigen verzoek worden gehoord.

  • f.

   Door of vanwege de commissie kunnen getuigen en deskundigen worden gehoord.

  • g.

   Door of vanwege de commissie kan inzage genomen worden en zonodig afschriften gemaakt worden van alle op het onderzoek betrekking hebbende documenten, bescheiden en correspondentie, die het provinciaal bestuur onder zich heeft. Gedeputeerde Staten dragen zorg, dat de commissie en haar eventuele ambtelijke ondersteuning de documenten, bescheiden en correspondentie ter beschikking gesteld worden, die zij voor de uitvoering van de hun opgedragen taak naar hun oordeel nodig hebben. Ten aanzien van documenten, bescheiden en correspondentie die het provinciaal bestuur niet onder zich heeft bevorderen Gedeputeerde Staten dat deze de commissie desgevraagd eveneens ter beschikking komen.

  • h.

   De commissie is overigens bevoegd al datgene te ondernemen, hetgeen aangewezen is om te bereiken, dat het onderzoek en de spoedige afdoening daarvan de vereiste aandacht wordt geschonken.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de Rekeningcommissie 2006".

 • 2 Deze verordening treedt in werking op de dag na haar afkondiging in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 24 april 2006.