Regeling vervallen per 02-05-2020

Verordening Commissie voor Klachten en Verzoeken 1999

Geldend van 03-01-2008 t/m 01-05-2020 met terugwerkende kracht vanaf 16-03-2007

Intitulé

Verordening Commissie voor Klachten en Verzoeken 1999

PROVINCIALE STATEN van Noord-Brabant

Besluiten:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Commissie voor Klachten en Verzoeken 1999

Artikel 1

 • 1 De Commissie voor Klachten en Verzoeken bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 leden van Provinciale Staten. De leden worden benoemd door de voorzitter van Provinciale Staten, overeenkomstig een voordracht van de voorzitters der fracties in Provinciale Staten. Op deze voordracht zijn zoveel personen vermeld als er leden zijn te benoemen. Indien deze voordracht ontbreekt of daarover geen eenstemmigheid bestaat, benoemen Provinciale Staten de leden.

 • 2 Op dezelfde wijze als in het eerste lid bepaald, wordt voor elk lid van de Commissie een plaatsvervangend lid benoemd. Een plaatsvervangend lid kan voor 1 of meerdere leden als plaatsvervanger worden aangewezen. Het plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van degene, die hij vervangt.

 • 3 De leden van de Commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter.

 • 4 Een lid of plaatsvervangend lid treedt af op het tijdstip, waarop het ophoudt lid van Provinciale Staten te zijn.

Artikel 2

 • 1 De Griffier der Staten benoemt, op voordracht van de Commissie voor Klachten en Verzoeken de secretaris van de Commissie, alsmede een plaatsvervangend secretaris. Deze worden ook door hem geschorst en ontslagen.

 • 2 De secretaris is met betrekking tot zijn werkzaamheden als zodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Commissie voor Klachten en Verzoeken.

 • 3 De secretaris kan ten behoeve van zijn werkzaamheden gebruik maken van de administratieve diensten van het provinciaal apparaat.

 • 4 Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van de secretaris treedt de plaatsvervangend secretaris op als secretaris van de Commissie. De plaatsvervangend secretaris treedt in alle rechten en plichten van de secretaris.

Artikel 3

 • 1 De Commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden hem dit met opgaaf van redenen verzoeken.

 • 2 De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering en zorgt voor tijdige, zo mogelijk schriftelijke oproeping der leden.

 • 3 De Commissie kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud der stukken, welke aan de leden worden voorgelegd geheimhouding opleggen. Deze wordt door alle leden, ook door hen die niet bij de behandeling aanwezig waren, en de secretaris in acht genomen, totdat de Commissie haar opheft.

Artikel 4

 • 1 Over een bij de Commissie aanhangig gemaakte zaak kan door of vanwege de Commissie aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, of de Commissaris worden verzocht nadere inlichtingen te verstrekken. De gevraagde inlichtingen worden binnen vier weken gegeven.

 • 2 Door of vanwege de Commissie kan inzage genomen worden en zonodig afschriften gemaakt worden van de gebruikelijke op de desbetreffende zaak betrekking hebbende documenten, bescheiden en correspondentie, die het bestuursorgaan onder zich heeft. Het bestuursorgaan draagt zorg, dat de Commissie en de secretaris de documenten, bescheiden en correspondentie ter beschikking gesteld worden, die zij voor de uitvoering van de hun opgedragen taak naar hun oordeel nodig hebben.

 • 3 De Commissie kan getuigen en deskundigen horen.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 15 maart 2007.

Ondertekening

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter mw. J.R.H. Maij-Weggen
de griffier, mw.drs. E.M.W.J. Wöltgens