Regeling vervallen per 01-01-2016

Nadere regeling Toetsingskader

Geldend van 24-04-2008 t/m 31-12-2015

Intitulé

Nadere regeling Toetsingskader

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 lid 1, 4 en 6 van de Subsidieverordening Inrichting landelijk gebied 2007:

Gelet op artikel 10.1 lid 1a en artikel 11.7 lid 1a van de subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 van de provincie Noord-Brabant

Overwegende:

Dat het voor de uitvoering van het in de Subsidieverordening Landelijk Gebied 2007 neergelegde beleid wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor de besteding van de provinciale en Europese gelden die in dit kader zijn gereserveerd voor de optimalisering van het landelijk gebied.

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Citeertitel

  • 1 De begripsbepaling in artikel 1 lid 1 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 zijn onverkort van toepassing.

Artikel 2 Minimaal Toetsingskader voor ontwikkelingsplannen

  • 1 De Plaatselijke groep zoals bedoeld in art 10.1 lid 2 van de subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 draagt zorg dat het toetsingskader in het ontwikkelingsplan blijft voldoen aan het format genoemd in bijlage 1.

    De plaatselijke groepen zoals bedoeld in art 11.1 lid 1 subsidieregeling Plattelandsontwikkeling 2008 draagt zorg dat het toetsingskader in het ontwikkelingsplan blijft voldoen aan het format genoemd in bijlage 2.

Artikel 3 Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking op de eerste werkdag na publicatie van de regeling in het provinciaal publicatieblad en zal komen te vervallen per 31 december 2015.

Artikel 4 Citeertitel

  • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Toetsingskader Leader.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 8 april 2008
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter                  de secretaris
J.R.H. Maij-Weggen   drs. W.G.H.M. Rutten