Regeling vervallen per 01-03-2013

Subsidieregeling Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk

Geldend van 05-06-2008 t/m 28-02-2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende Subsidieregeling Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk.

Artikel 1 Afkortingen, definities en toelichting op gebruikte begrippen

Mantelzorg: Zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meer leden uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.

Intramurale zorg: Zorg, die wordt geleverd binnen de muren van ziekenhuis of andere instelling

GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg

GAAZ: Geriatrische afdeling algemeen ziekenhuis

Sociale infrastructuur: Voorzieningen die betrekking hebben op de menselijke samenleving

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2 Doel

Het doel van de subsidieregeling is het bieden van subsidie voor het opstarten van een Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk. Via een Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk wordt het aanbod voor ondersteuning in de regio en de aanwezige expertise over dementie transparant en toegankelijk gemaakt. Op basis hiervan kan gezamenlijk expertise en ondersteuning verder worden ontwikkeld. Het effect van een Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk is het verbeteren van ondersteuning aan mensen met dementie en hun betrokkenen: mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Hierdoor:

 • -

  Kan men beter omgaan met dementie;

 • -

  Wordt draagkracht van de mantelzorger vergroot en zorgbelasting verlicht;

 • -

  En kan het sociale isolement van mensen met dementie en hun mantelzorger worden doorbroken en wordt participatie gestimuleerd.

Artikel 3 Doelgroep

De volgende partijen kunnen een subsidieverzoek indienen: Zorginstellingen, gemeenten, welzijnorganisaties, steunpunten mantelzorg / informele zorg en vrijwilligersorganisaties.

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1 De volgende actoren zijn minimaal betrokken bij het opstarten van een Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk:

  • a.

   alle intramurale zorgaanbieders in het werkgebied;

  • b.

   GGZ;

  • c.

   Alzheimer afdeling;

  • d.

   ziekenhuis/GAAZ;

  • e.

   thuiszorg;

  • f.

   welzijnsorganisatie;

  • g.

   en indien aanwezig Steunpunten mantelzorg / informele zorg.

 • 2 In een Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk zijn eind 2011 minimaal de volgende functies aanwezig:

  • a.

   verspreiden van kennis;

  • b.

   breed informeren over dementie;

  • c.

   breed adviseren over dementie;

  • d.

   helpen bij de zoektocht naar hulp;

  • e.

   bieden van scholing en training:

   • e.1

    scholing en ondersteuning van professionals;

   • e.2

    leerplaats (stage, opleidingsplaatsen;

   • e.3

    training van mantelzorgers en vrijwilligers;

  • f.

   signaleren van knelpunten ten behoeve van beleid;

  • g.

   cliëntsysteembegeleiding en opbouw van sociale netwerken rond cliëntsystemen;

  • h.

   stimuleren van de implementatie van ‘best practices of care;’

  • i.

   optioneel: onderzoek naar geschikte en succesvolle omgangs- en ondersteuningsmethoden voor het clientsysteem en professionele hulpverleners.

 • 3 Verder zijn de overige criteria van belang:

  • a.

   het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk sluit aan bij de regionale en lokale sociale infrastructuur. Dit wil zeggen dat aanwezige lokale steunpunten mantelzorg / informele zorg en WMO-loketten expliciet partner zijn bij de uitvoering van het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk;

  • b.

   de expertise en het aanbod van het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk worden bekend en toegankelijk via alle WMO-loketten in het werkgebied;

  • c.

   er worden laagdrempelige dementie ondersteunings- en ontmoetingspunten in de wijk of kern opgezet die passen bij de regionale en/of lokale sociale infrastructuur en de behoeften van de doelgroep.

Artikel 5 Kosten die voor subsidiëring in aanmerking komen

 • 1 Kosten die voor subsidiëring in aanmerking komen:

  • a.

   inhuren van een projectleider voor de start van een Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk vanaf start tot uiterlijk 31 december 2011 tot een maximum van € 100.000,-;

  • b.

   kosten voor communicatie en Public Relations ten behoeve van het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk tot een maximum van € 10.000,-.

 • 2 Kosten die niet voor subsidiëring in aanmerking komen:

  • a.

   Ondersteuning van Stichting ZET. Stichting Zet biedt potentiële initiatiefnemers kosteloze ondersteuning, maximaal 70 uur per jaar per project, bij het ontwikkelen van het netwerk, het projectplan en de subsidieaanvraag, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Artikel 6 Beoordelingscriteria subsidieverzoek

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende punten:

 • a.

  wordt er voldaan aan de doelstellingen (artikel 1);

 • b.

  wordt er voldaan aan de subsidiecriteria (artikel 3);

 • c.

  bevat het inhoudelijke projectplan ten minste de volgende onderdelen:

  • -

   hoe worden de functies vormgegeven;

  • -

   hoe wordt het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk geïntegreerd in de bestaande sociale infrastructuur;

  • -

   een communicatieplan;

 • d.

  is er een gespecificeerde begroting;

 • e.

  is er een getekend convenant van de deelnemende organisaties;

 • f.

  is er aantoonbaar (schriftelijk) draagvlak bij de gemeenten;

 • g.

  zijn verantwoordings- en evaluatieactiviteiten in de projectopzet opgenomen;

 • h.

  zijn expertise en methoden / methodieken van aanbod overdraagbaar naar andere regio’s;

 • i.

  kan binnen een maand na toekenning worden gestart met de uitvoering.

Artikel 7 Termijnbepaling en beschikbare middelen

 • 1 Het project heeft een looptijd tot uiterlijk 31 december 2011.

 • 2 De subsidie bedraagt maximaal € 110.000,- per project. Naast deze subsidie heeft Stichting ZET per project maximaal 70 uur per jaar beschikbaar voor ondersteuning in de uitvoering. Stichting Zet kan ondersteuning bieden bij het opstellen van de aanvraag en draagt zorg voor uitwisseling tussen de regio’s.

 • 3 Het subsidieplafond is vastgesteld op maximaal € 770.000,-.

Artikel 8 Indienen van subsidieaanvraag

 • 1 Aanvragen voor subsidie dienen schriftelijk te worden ingediend met behulp van een volledig ingevuld “Aanvraagformulier Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk”. Aanvragen dienen altijd vergezeld te gaan van een inhoudelijk projectplan (minimale criteria staan vermeld bij artikel 4) en een gespecificeerde begroting. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren, vergezeld van alle gevraagde bescheiden, worden in behandeling genomen. Een digitale versie van het aanvraagformulier kan worden opgevraagd via hgent@brabant.nl of rwerkhoven@brabant.nl of worden gedownload via www.brabant.nl onderdeel leven / ouderen.

 • 2 Eén rechtspersoon dient namens alle deelnemers een aanvraag in.

 • 3 Projectaanvragen worden gericht aan: College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie SCO, Bureau Zorg en Welzijn T.a.v. mw. R.M. Werkhoven - Schuur Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch

 • 4 Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf publicatie van deze beleidsregel tot 1 maart 2009. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 5 Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mw. R. Werkhoven-Schuur, beleidsmedewerker Zorg en Welzijn, directie SCO, bureau Zorg & Welzijn, tel. 073-680 80 99 of e-mail rwerkhoven@brabant.nl

Artikel 9 Behandeling van de aanvraag

Het College beslist uiterlijk 8 weken na ontvangst van het subsidieverzoek.

Artikel 10 Citeertitel

Citeertitel: Subsidieregeling Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk

Artikele 11 Inwerkingtreding

De subsidieregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 27 mei 2008

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M Rutten