Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de bewaring van roerende zaken 2002

Geldend van 07-01-2002 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de bewaring van roerende zaken 2002

De raad van de gemeente Harderwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2001, nr. 80k;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de bewaring van roerende zaken 2002.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "bewaarrechten" worden rechten geheven voor:

 • a.

  de bewaring c.q. stalling van in verband met toepassing van artikel 33 van de Wegenverkeerswet naar het politiebureau of naar voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond vervoerde fietsen, bromfietsen, motorrijtuigen en rij- of voertuigen voortbewogen door een motorrijtuig;

 • b.

  de bewaring van andere dan de onder a genoemde roerende zaken in een gemeentegebouw of op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van de eigenaar of van de houder van de in artikel 1 bedoelde roerende zaken.

Artikel 3 Tarieven

 • 1. Het in artikel 1, onder a, genoemde recht bedraagt per kalenderweek of een gedeelte daarvan voor:

  • a.

   een fiets € 2,30

  • b.

   een bromfiets € 2,30

  • c.

   een tweewielig motorrijtuig € 2,30

  • d.

   een tweewielig motorrijtuig met zijspan(wagen) € 9,70

  • e.

   een motorrijtuig op meer dan drie wielen met een lengte

   van niet meer dan 4½ meter € 9,70

  • f.

   een motorrijtuig op meer dan drie wielen met een lengte

   van 4½ meter of langer € 19,40

  • g.

   een door een motorrijtuig voortbewogen rij- of voertuig

   ongeacht de lengte € 14,50

 • 2. Het in artikel 1, onder b, genoemde recht bedraagt per kalenderweek of een gedeelte daarvan per vierkante meter in beslag genomen vloeroppervlakte of in beslag genomen terrein € 1,15

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder te verstaan een nota of ander schriftuur.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten genoemd in artikel 1, onder a, worden geheven vanaf de zevende dag nadat aan de eigenaar of houder van de roerende zaak bericht is gezonden, dat de fiets, de bromfiets, het motorrijtuig of het rij- of voertuig wederom te zijner beschikking is en ze zijn verschuldigd bij de aanvang van de heffing.

 • 2. De rechten genoemd in artikel 1, onder b, zijn verschuldigd bij de aanvang van de bewaring van de roerende zaken.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In tegenstelling tot artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden voldaan binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 7 Verlenen van kwijtschelding

Van de in artikel 1 genoemde rechten wordt geen kwijtschelding, als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb.221), verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten voor de bewaring van roerende zaken.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “verordening rechten bewaring roerende zaken 2001” van 21 december 2000, nummer 73m, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening rechten bewaring roerende zaken 2002".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Harderwijk in zijn openbare vergadering van 20 december 2001, onder nummer 80k.
De voorzitter,
J.G. de Groot
De secretaris,
K.Dikkema