Verordening, regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissies voor overleg met het bedrijfsleven

Geldend van 28-01-1994 t/m heden

Intitulé

Verordening, regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissies voor overleg met het bedrijfsleven.

De gemeente Harderwijk stelt de VERORDENING, REGELENDE DE INSTELLING, SAMENSTELLING, BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE VAN DE COMMISSIES VOOR OVERLEG MET HET BEDRIJFSLEVEN vast.

Artikel 1 Definitie

In deze verordening wordt verstaan onder: "bedrijfsleven": de industrie respectievelijk het midden- en kleinbedrijf.

Artikel 2 Instelling

Er zijn commissies voor overleg met:

 • a.

  de industrie;

 • b.

  het midden- en kleinbedrijf.

Artikel 3 Samenstelling

De commissies zijn samengesteld uit een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.

Artikel 4 Gemeentelijke vertegenwoordiging

 • 1. Voor de gemeentelijke vertegenwoordiging van het gemeentebestuur wijzen burgemeester en wethouders uit hun midden een lid en een plaatsvervangend lid aan.

 • 2. De aanwijzing door burgemeester en wethouders geschiedt bij de aanvang van elke zittingsperiode van de raad en voorts telkens ter vervanging van hen die tussentijds ontslag hebben genomen of die hebben opgehouden lid van het college van burgemeester en wethouders te zijn.

Artikel 5 Vertegenwoordiging industrie

 • 1.

  De vertegenwoordiging van de industrie bestaat uit de leden van het bestuur van de Fabrikantenvereniging Harderwijk.

Artikel 6 Vertegenwoordiging midden- en kleinbedrijf

 • 1. Voor de vertegenwoordiging van het midden- en kleinbedrijf wordt door elke plaatselijke ondernemersvereniging een lid en een plaatsvervangend lid aangewezen.

 • 2. Voor 1 februari van elk jaar doet elke ondernemersvereniging aan burgemeester en wethouders opgaaf van de namen en adressen van hen die ingevolge het eerste lid als lid en plaatsvervangend lid zijn aangewezen.

 • 3. Degene die als lid of plaatsvervangend lid is aangewezen, houdt op dit te zijn, zodra hij geen lid van de ondernemersvereniging meer is, alsmede indien de ondernemersvereniging schriftelijk aan burgemeester en wethouders doet weten dat zijn aanwijzing als vertegenwoordiger of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Degene, die als lid of plaatsvervanger door de middenstandsvereniging "Handel en Nijverheid" is aangewezen, houdt op dit te zijn zodra hij geen lid van deze vereniging of van een der aangesloten winkeliersverenigingen meer is, alsmede indien het bestuur van de middenstandsvereniging "Handel en Nijverheid" schriftelijk aan burgemeester en wethouders doen weten dat zijn aanwijzing als lid of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen. Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voor zoveel nodig van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Voorzitter

Voorzitter van een commissie is het door burgemeester en wethouders aangewezen lid of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger.

Artikel 8 Taak en bevoegdheden

De commissies beraadslagen over alle onderwerpen van gemeentebeleid, waarbij de belangen van de industrie respectievelijk van het midden- en kleinbedrijf meer in het bijzonder betrokken zijn.

Artikel 9

 • 1. De commissies zijn bevoegd desgevraagd of uit eigen beweging adviezen uit te brengen aan burgemeester en wethouders over de in het vorige artikel bedoelde onderwerpen.

 • 2. Indien een advies, als in het vorige lid bedoeld, betrekking heeft op een onderwerp, hetwelk tot de competentie van de raad behoort, dan delen burgemeester en wethouders dit advies mee aan de raad.

 • 3. Indien over het uitbrengen van een advies, als in de vorige leden bedoeld, of over de inhoud van een advies geen eenstemmigheid bestaat tussen de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, wordt een advies uitgebracht waarin van deze omstandigheden mededeling wordt gedaan onder vermelding van de mening van beide vertegenwoordigingen.

Artikel 10 Vergaderingen

 • 1. De commissies vergaderen als regel eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee leden hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van redenen, aan de voorzitter mededelen.

 • 2. De voorzitter bepaalt plaats, dag en uur der vergadering. Indien de vergadering is gevraagd door het vereiste getal leden wordt deze gehouden binnen 14 dagen na de datum, waarop het verzoek de voorzitter heeft bereikt.

 • 3. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt tenminste twee weken tevoren van de belegde vergadering schriftelijk aan de leden mededeling gedaan, zoveel mogelijk met vermelding van de in die vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 4. De op een uitgeschreven vergadering betrekking hebbende stukken liggen - zoveel als mogelijk - tenminste één week voor de dag der vergadering voor de leden ter inzage.

Artikel 11

 • 1. Een commissievergadering kan slechts worden gehouden wanneer tenminste de helft de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig is.

 • 2. Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaats hebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen twee weken te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval worden behandeld.

Artikel 12

Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken. Het voornemen daartoe wordt zo veel mogelijk tenminste 24 uren voor de vergadering schriftelijk bekendgemaakt aan de voorzitter, met vermelding van de onderwerpen.

Artikel 13 Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Artikel 14 Bijwonen vergaderingen door anderen

 • 1. De leden van het college van burgemeester en wethouders, welke geen lid van de commissie zijn, kunnen te allen tijde de vergaderingen van de commissie bijwonen.

 • 2. De voorzitter kan ambtenaren van de gemeente Harderwijk of andere deskundigen uitnodigen de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 3. De vertegenwoordiging van het bedrijfsleven kan zich, na vooraf gepleegd overleg met de voorzitter, in de vergaderingen doen bijstaan door deskundigen.

 • 4. De in de vorige leden bedoelde ambtenaren en deskundigen kunnen aan de beraadslaging deelnemen.

Artikel 15 Secretariaat

Burgemeester en wethouders wijzen een gemeenteambtenaar tot secretaris van een commissie aan.

Artikel 16

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening voor overleg met het bedrijfsleven".

 • 2. Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Verordening regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissies voor overleg met het bedrijfsleven" vastgesteld bij raadsbesluit van 21 februari 1974 en sedertdien gewijzigd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente
Harderwijk in zijn openbare vergadering van
20 januari 1994, nummer 2.
De burgemeester, J.G. de Groot
De secretaris, K. Dikkema