Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst 2005

Geldend van 20-05-2005 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst 2005

De raad van de gemeente Harderwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2005 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht b e s l u i t:

vast te stellen de volgende Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst 200

Artikel 1: Algemene bepalingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Adviescommissie beeldende kunst: een commissie als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet.

 • 2.

  Kunstwerken/beeldende kunst: producten van beeldend kunstenaars die op grond van hun artistieke kwaliteit als zodanig kunnen worden aangemerkt.

 • 3.

  Beeldend kunstenaar: een natuurlijk persoon die zich beroepsmatig bezighoudt met het vervaardigen van kunstwerken.

 • 4.

  Opdrachtgever: het college van burgemeester en wethouders of een rechtspersoon of natuurlijk persoon die de commissie wil inschakelen.

Artikel 2: Taak commissie

 • 1. Advies

  De commissie heeft primair een adviserende rol:

  • ·

   Het betreft het gevraagd adviseren over de aankopen van 3D kunstwerken die in de openbare ruimte in de gemeente geplaatst worden en 2D aankopen voor de gemeentelijke kunstcollectie.

  • ·

   Daarnaast het gevraagd adviseren over het herstel van beschadigde kunstwerken.

  • ·

   Per 3D opdracht wordt zo nodig geadviseerd over de meest gewenste vorm van participatie (van informatie naar participatie). De verantwoordelijkheid voor dit communicatietraject ligt bij de gemeente.

  • ·

   Daarnaast kan de commissie (on)gevraagd adviseren over de kaders voor plaatsing van kunstaankopen, het cultuurbeleid/masterplan. En signaleert ze kansen en mogelijkheden om aandacht voor kunst te houden.

 • 2. De commissie kan een toegevoegde waarde hebben in het begeleiden van de kunstenaar en opdrachtgever naar de daadwerkelijke plaatsing van het 3D kunstwerk. Dit verzorgt de commissie op verzoek van de opdrachtgever.

Artikel 3: Werkterrein

 • 1. De gemeente Harderwijk is in principe opdrachtgever voor de commissie.

 • 2. De commissie heeft daarnaast toestemming om voor andere gemeenten en derden de genoemde taken uit artikel 2 uit te voeren. Dit laatste doet de commissie op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Artikel 4: Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit extern deskundigen (bijv. architect, stedenbouwkundige, vormgever en beeldend kunstenaars) en een burgerlid woonachtig in de gemeente Harderwijk.

 • 2. De commissie bestaat uit maximaal zes leden; bij voorkeur vijf.

 • 3. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan.

 • 4. De leden bedoeld in lid 1 van dit artikel worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 5. Aftredende leden zijn terstond voor maximaal één periode van vier jaar herbenoembaar.

Artikel 5: Benoeming leden

 • 1. Burgemeester en wethouders benoemen de leden van de commissie.

 • 2. De commissie heeft het recht voor vacatures als bedoeld in artikel 4 lid 1 een aanbeveling in te dienen.

 • 3. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt binnen een door burgemeester en wethouders gestelde termijn, gaan burgemeester en wethouders tot benoeming over.

 • 4. Vacatures als bedoeld in artikel 4 lid 1 worden medegedeeld op de gemeentepagina in de plaatselijke pers en op de website van de gemeente Harderwijk.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent de wijze van totstandkoming van bedoelde aanbeveling.

Artikel 6: Tussentijdse vacatures

 • 1. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 13 weken voorzien.

 • 2. Een tussentijds benoemd lid treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij of zij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

 • 3. Het bepaalde in artikel 4 is bij tussentijdse vacatures ook van toepassing.

Artikel 7: Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • ·

  door het aflopen van de periode waarvoor het lid is benoemd;

 • ·

  door het nemen van ontslag als lid;

 • ·

  door overlijden van het lid;

 • ·

  door een daartoe strekkend besluit van het college van burgemeester en wethouders;

 • ·

  wanneer betrokkene de in artikel 4, lid 1 genoemde hoedanigheid heeft verloren.

Artikel 8: Taken secretaris

 • 1. De secretaris is voor de gemeente het aanspreekpunt van de commissie.

 • 2. De secretaris verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen. Het verslag wordt als regel binnen twee weken aan de leden en aan het college van burgemeester en wethouders toegezonden.

 • 3. Voor het overige bepaalt de commissie zelf wat de taken van de secretaris zijn.

Artikel 9: Faciliteiten

 • 1. De commissie wordt gefaciliteerd voor zover het opdrachten voor de gemeente Harderwijk betreft: vergaderruimte, gebruik copier, briefpapier, enveloppen en porto. De kosten hiervoor kunnen tot een nader vast te stellen maximum gedeclareerd worden.

 • 2. De commissieleden ontvangen presentiegeld voor hun adviestaak conform de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

 • 3. Wanneer de commissie in opdracht van derden vergadert worden genoemde faciliteiten uit lid 1 van dit artikel verzorgt door de betreffende opdrachtgever.

Artikel 10: Beleggen vergadering

 • 1. De commissie vergadert indien de voorzitter of de secretaris of ten minste drie van de overige leden dat onder opgaaf van redenen nodig achten.

 • 2. De commissie vergadert maximaal zes maal per jaar.

 • 3. Besluiten over adviezen worden genomen indien ten minste drie leden aanwezig zijn.

 • 4. De adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, brengt de commissie een verdeeld advies uit.

 • 5. Er wordt schriftelijk advies uitgebracht aan het college en van een motivering voorzien. Na besluitvorming van het college is het advies openbaar.

 • 6. Op verzoek geeft de commissie het college inzage in de stukken die betrekking hebben op de adviezen die in voorbereiding zijn.

 • 7. Op verzoek van de commissie woont de ambtenaar cultuur en/of stadsbeheer de vergadering bij.

Artikel 11: Openbaarheid

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 12: Niet voorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders beslist in die gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, gehoord de commissie.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen

 • 1. De commissie is niet bevoegd tot het doen van aankopen of het geven van opdrachten voor beeldende kunst of het maken van afspraken die kunnen leiden tot juridische en/of financiële consequenties voor de gemeente.

 • 2. De aankoop van een kunstwerk en/of opdracht tot het vervaardigen van een kunstwerk – terzake waarvan de commissie advies dient uit te brengen - kan noch direct, noch indirect ten goed komen aan leden van de commissie.

Artikel 14: Wijziging

Omtrent voorstellen tot wijziging van deze verordening wordt de commissie gehoord.

Artikel 15: Overgangsbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening adviescommissie beeldende kunst 2005”.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Verordening adviescommissie beeldende kunst 1994”, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 20 januari 1994.

Ondertekening

Aldus vastgesteld met inachtneming van het amendement betreffende burgerlid uit Harderwijk door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van 21 april 2005, onder nummer 29.
De voorzitter,
w.g. drs. J.C.G.M. Berends MPA
De griffier,
W.g. mw. mr. J.Th. van der Kwast