Regeling vervallen per 01-03-2012

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen

Geldend van 30-10-2008 t/m 29-02-2012

Intitulé

Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen

GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant:

Gelet op artikel 152 van de provinciewet Gelet op titel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

BESLUITEN:

vast te stellen de Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. woning: tot bewoning bestemd gebouw dat vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, geschikt en blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden. Bovendien dient een woning te voldoen aan de volgende criteria:

  • 1. de toegang tot de woonruimte wordt geboden door een eigen toegangsdeur, hetzij direct vanaf de openbare weg, hetzij via een gemeenschappelijke ruimte (zoals portiek, galerij, trappenhuis of corridor);

  • 2.

   de woning dient tenminste 14 m2 aan verblijfsruimte te bevatten;

  • 3.

   de woning dient te beschikken over een toilet en over een keukeninrichting die is bestemd voor de bereiding van complete maaltijden.

 • b. in aanbouw zijnde woning: woning waarvan de bouw is gestart en de fundering er ligt.

 • c.

  goedkope koopwoning: een koopwoning met een koopprijs van maximaal € 170.000,- vrij op naam of een energiezuinige woning met een koopprijs van maximaal € 187.000,- voor zover deze deelneemt aan de provinciale stimuleringsregeling voor goedkope energiezuinige woningen. (prijspeil per 1-1-2007, de maximumprijs wordt jaarlijks geïndexeerd en bekend gemaakt via publicatie in het Provinciaal Blad)

 • d.

  koopprijs: het bedrag (inclusief BTW) dat de individuele koper in rekening wordt gebracht voor de koop van een woning.

 • e.

  koopwoning: woning die anders dan door huurkoop eigendom wordt van een particulier en door diezelfde particulier wordt bewoond.

 • f.

  energiezuinige woning : woning met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) waarde van 0,5 tot en met 0,0. De EPC wordt bepaald conform de energieprestatienorm NEN 5128.

 • g.

  regio: regio waarmee de provincie een regionaal planningsoverleg voert in het kader van de monitoring van de regionale uitwerkingsplannen van de Interimstructuurvisie Noord-Brabant.

 • h.

  basisambitie: de eerste 60 % van de in 2007 door de gemeenten in de provincie opgegeven plancapaciteit voor de bouw van in totaal 10.900 goedkope koopwoningen. Deze ambitie omvat de bouw van 6.650 goedkope koopwoningen.

 • i. plusambitie: de na de realisering van de basisambitie resterende 40 % van de in 2007 door de gemeenten opgegeven plancapaciteit voor de bouw van in totaal 10.900 goedkope koopwoningen te kunnen realiseren. Deze ambitie omvat de bouw van 4.250 goedkope koopwoningen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Gedeputeerde Staten verstrekken aan gemeenten in de provincie Noord-Brabant een subsidie ten behoeve van de realisering van goedkope koopwoningen.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidie

 • 1 Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de goedkope koopwoningen in de periode van 2007 tot en met 2011 opgeleverd of in aanbouw te zijn genomen.

 • 2 Er wordt pas subsidie gegeven voor goedkope koopwoningen in de plusambitie, nadat de binnen de desbetreffende gemeente te realiseren goedkope koopwoningen in de basisambitie in aanbouw zijn genomen.

 • 3 Aan de hand van een provinciaal voorstel maakt de regio met de provincie bestuurlijke afspraken over de invulling van de basis- en plusambitie per gemeente. Daarbij mag de regio binnen de randvoorwaarden van het provinciale voorstel een andere verdeling per gemeente maken. De bestuurlijke afspraken worden per regio schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4 Uitsluiting van subsidie

Er wordt geen subsidie verleend voor het omzetten van huurwoningen in goedkope koopwoningen.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1 De subsidie voor de realisering van goedkope koopwoningen in de basisambitie bedraagt eenmalig? € 1.000,- per goedkope koopwoning.

 • 2 De subsidie voor de realisering gvan goedkope koopwoningen in de plusambitie bedraagt eenmalig € 2.200,- per goedkope koopwoning.

Artikel 6 Subsidieplafond en prioritering

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen voor deze regeling een subsidieplafond vast en stellen op basis van de bestuurlijke afspraken over de invulling van de basis- en plusambitie per gemeente per regio een subsidieplafond vast. Gedeputeerde Staten publiceren deze in het Provinciaal Blad.

 • 2 Er kunnen slechts bijdragen worden toegekend tot maximaal het bedrag van het voor deze regeling en voor de regio’s vastgestelde subsidieplafonds.

Artikel 7 Subsidieverlening

 • 1 Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de afzonderlijke gemeenten op basis van de bestuurlijke afspraken in de regio een subsidieverzoek in bij Gedeputeerde Staten.

 • 2 In afwijking van artikel 33 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant zijn geen andere gegevens nodig dan waar in deze regeling om wordt gevraagd.

 • 3 De subsidie voor de te realiseren goedkope koopwoningen in de basisambitie wordt volledig als voorschot aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het voorschot wordt binnen 30 dagen na het besluit tot verlening uitbetaald.

 • 4 Het gedeelte van het subsidie dat tot de plusambitie behoort, wordt op basis van geleverde prestaties beschikbaar gesteld (zie artikel 9).

Artikel 8 Verplichtingen van de gemeenten

 • 1 De ontvangen subsidie dient te worden gebruikt voor volkshuisvestingsdoeleinden.

 • 2 De gemeenten waaraan subsidie is verleend geven elk jaar voor 1 april door hoeveel goedkope koopwoningen zij in het voorgaande jaar hebben gerealiseerd. Het aantal energiezuinige woningen moet hierbij apart vermeld worden.

 • 3 Indien de prestaties afwijken van de gemaakte bestuurlijke afspraken over de invulling van de basis- en plusambitie per gemeente kan een herverdeling plaatsvinden. Deze herverdeling kan zowel binnen een regio als tussen regio’s plaatsvinden. Een herverdeling zal worden vastgelegd in nieuwe bestuurlijke afspraken tussen de provincie en de regio’s. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieplafonds per regio daarop aanpassen.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1 Binnen 6 maanden na 1 januari 2012 dient de gemeente een verantwoordingsverslag met bestuursverklaring, zoals is vastgelegd bij deze regeling (bijlage 1), in bij het college van Gedeputeerde Staten.

 • 2 In afwijking van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant zijn geen andere gegevens of bescheiden nodig voor de vaststelling van de subsidie dan waar in deze regeling om wordt gevraagd.

 • 3 De provincie controleert of de verantwoording volledig is en vraagt eventueel aanvullende informatie op. Gedeputeerde Staten nemen binnen 8 weken na ontvangst van de bestuursverklaring c.q. aanvullende informatie een besluit over de subsidievaststelling.

 • 4 De subsidie voor realisering van goedkope koopwoningen in zowel de basisambitie als de plusambitie zal worden vastgesteld op basis van de geleverde prestaties. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele herverdeling als bedoeld in artikel 8, derde lid. Eventueel te veel ontvangen subsidie dient door de gemeente te worden terugbetaald.

 • 5 De gemeente is verplicht om, onder het gestelde in lid 4 van dit artikel, binnen 30 dagen na de schriftelijke mededeling van de provincie de te veel ontvangen subsidie terug te betalen.

Artikel 10 Intrekking en terugvordering

 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking waarin wordt voorzien in de verlening of vaststelling van een subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorschriften;

  • b.

   de subsidie is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • 2. Bij de intrekking kunnen Gedeputeerde Staten de al betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk en eventueel met vergoeding van de wettelijke rente terugvorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd af te wijken van deze regeling in gevallen waarin onverkorte toepassing daarvan voor een gemeente gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding met het door deze regeling te dienen doel.

 • 2 In de in het eerste lid bedoelde gevallen, alsmede in gevallen die niet zijn voorzien in deze regeling, beslissen Gedeputeerde Staten naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 12 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie van deze regeling in het Provinciaal Blad.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen.

’s-Hertogenbosch, 16 september 2008

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,
De voorzitter J.R.H. Maij-Weggen
De secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

BIJLAGE Bestuursverklaring voor de verantwoording van de subsidie op grond van de Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen.

(Briefhoofd gemeente)

Aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant,

(Datum)

Geacht college,

Op uw verzoek verstrekken wij u deze bestuursverklaring bij de verantwoording over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 met betrekking tot de provinciale subsidie betreffende de Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen toegekend met kenmerk …. d.d. …….

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de verantwoording van deze subsidie in overeenstemming met wettelijke regelingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met kenmerk …. . Wij hebben de verantwoording conform deze vereisten opgemaakt.

Naar onze mening zijn de vermelde opgaven van gerealiseerde goedkope koopwoningen rechtmatig. Dat wil zeggen dat de vermelde aantallen goedkope koopwoningen voldoen aan de gestelde maximumprijs en in de periode 1 januari 2007 t/m 31 december 2011 opgeleverd of in aanbouw zijn in onze gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ….. .

N.B.

Het verantwoordingsverslag bevat het aantal gerealiseerde goedkope koopwoningen per jaar.

Eventueel een opgave van de energiezuinige goedkope koopwoningen per jaar. Deze mogen maximaal 10% boven de geïndexeerde maximumprijs van € 170.000,- vrij op naam worden gerealiseerd.

Ruimte voor eventuele opmerkingen en toelichting.