Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Geldend van 09-10-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2008

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2008 gehoord: de commissie Algemene Zaken

BESLUIT:

vast te stellen de verordening: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-gerechtigden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

 • b.

  Cliëntenraad Wsw: de door burgemeester en wethouders als zodanig erkende en voor deze gemeente actief zijnde cliëntenraad van Wsw-gerechtigden: hierna te noemen: Wsw-raad;

 • c.

  Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijke vertegenwoordigers, te weten:

  • ·

   Wsw-gerechtigden op de wachtlijst;

  • ·

   Wsw-gerechtigden als werknemer van een Sociaal werkvoorzienings-bedrijf of

  • ·

   Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever

  • ·

   en /of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid.

Artikel 3 Invulling minimale eisen verordening

 • a. De Wsw-raad, bestaande uit diverse leden, een voorzitter en een secretaris, vergadert meerdere keren per jaar. Alle leden worden hiertoe ruimschoots op tijd uitgenodigd door de secretaris. De adviezen worden op enigerlei wijze in de besluitvorming betrokken.

 • b. Leden kunnen onderwerpen voor de agenda aanleveren bij de secretaris.

 • c. De secretaris voorziet de leden van informatie ten behoeve van een adequate deelname aan het overleg.

 • d. De Wsw-raad kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan Burgemeester en wethouders over onderwerpen die het Wsw beleid betreffen.

Artikel 4 Nadere regelgeving en afspraken

Burgemeester en wethouders stellen nadere regels over de organisatie van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid. De Wsw-raad wordt hierover gehoord.

Artikel 5 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als: de Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 6 Tijdstip inwerkingtreding

De verordening cliëntenparticipatie Wsw treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2008.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 15 september 2008.

Toelichting Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

Algemeen

De Wsw-geïndiceerde (Wsw-er) staat centraal in de uitvoering van de nieuwe Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Om die reden vindt de regering cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In de wet (artikel 2, lid 3 Wsw) is geregeld dat de gemeenteraad bij de verordening regels stelt over de manier waarop Wsw-ers betrokken worden bij de uitvoering van de Wsw.

De Wsw-raad behartigt de belangen van alle Wsw-geïndiceerden bij de lokale invulling van het Wsw-beleid. De bedoeling is de Wsw-raad te betrekken bij de voorbereiding van het beleid, maar ook bij kaderstellende besluiten door de gemeenteraad. Het beleidsterrein voor advisering strekt zich uit van de Wsw tot de inrichting en uitvoering van lokaal beleid om (weer) mee te doen in de samenleving (arbeidsmarktbeleid en maatschappelijk participatiebeleid), voor zover dat betrekking heeft op de Wsw. Het advies kan gaan over beleidsvoorstellen, verordeningen, nota’s, gevolgde procedures, inzet van voorzieningen (zoals Persoonsgebonden budget), de uitvoering van de wetgeving, beoordeling van begroting, verantwoording en evaluaties en dergelijke.

Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

Artikelsgewijs

Deze artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven.

Artikel 1

Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen. Uit de definitie van het begrip Wsw-raad volgt dat deze adviesraad een orgaan is dat functioneert binnen het beleidsterrein van de Wsw, dat in de gemeente actief is, en dat zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige burgers met een (potentiële) indicatie voor de Wsw, de Wsw gerechtigden.

Is binnen de gemeente geen een Wsw-raad actief dan rust op Burgemeester en wethouders de inspanningsverplichting om de totstandkoming daarvan te bevorderen.

Inzet van de 4 gemeenten die samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling WAA Venlo e.o. is om te komen tot één gezamenlijke Wsw-raad. Voordelen daarvan zijn dat deskundigheid gebundeld en versterkt wordt, en dat binnen het werkgebied van de door deze gemeenten aangewezen uitvoeringsorganisatie (WAA-Groep NV) zoveel mogelijk gelijkluidend beleid wordt gevoerd.

Artikel 3 – Invulling minimale eisen verordening

In dit artikel staan een viertal algemene bepalingen genoemd met betrekking tot de samenstelling van de Cliëntenraad Wsw, de wijze van vergaderen, en over onderwerpen waarover advies wordt uitgebracht.

Wat betreft de samenstelling van een Wsw-raad: als gekomen wordt tot één cliëntenraad voor meerdere gemeenten, dan dient bij voorkeur uit elke gemeente een (evenredige) vertegenwoordiging van belanghebbenden zitting te nemen.

De verordening moet aan een minimum aantal vereisten voldoen. Deze minimale vereisten bestaan uit het bij verordening regelen van de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met direct belanghebbenden of hun vertegenwoordigers;

 • b.

  direct belanghebbenden of hun wettelijke vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 • d.

  door op te nemen dat de Wsw-raad zowel gevraagd als ongevraagd advies uit kan brengen, wordt de onafhankelijkheid van de adviesraad vorm gegeven.

Er is voor gekozen om in dit artikel alleen in algemene zin inhoud te geven aan de minimale vereisten. Het college van burgemeester en wethouders stelt vervolgens nadere regels over de wijze waarop in het specifieke geval vorm wordt gegeven aan de organisatie van cliëntenparticipatie. Deze nadere regels worden vastgelegd in een reglement c.q. convenant. Bij wijzigingen kan het reglement c.q. convenant op eenvoudige wijze worden aangepast. Bovendien biedt deze aanpak de mogelijkheid om de aanstaande Wsw-raad te betrekken bij de organisatie en de werkwijze van de Wsw-raad.

Waarover kan advies worden uitgebracht?

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Wsw-raad betrokken bij het gemeentelijk Wsw-beleid. In een reglement dient nader geregeld te worden in welke gevallen in ieder geval advies wordt gevraagd. Bijvoorbeeld bij vaststelling of wijziging van verordeningen Cliëntenparticipatie en PGB, en eventuele andere Wsw-verordeningen. De Wsw-raad kan over allerhande zaken advies uitbrengen, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief):

 • -

  wachtlijstbeheer;

 • -

  beleid van de gemeente om werkgevers actief te benaderen voor het beschikbaar stellen van werkplekken voor Begeleid werken;

 • -

  beleid m.b.t. behoud verworven vaardigheden wachtende Wsw-gerechtigden (sluitende aanpak);

 • -

  gemeentelijke verantwoording met betrekking tot gemeentelijk Wsw-beleid;

 • -

  financiële verantwoording gemeente met betrekking tot de Wsw;

 • -

  beleid gemeente met betrekking tot verwijderen van wachtlijst Wsw bij weigering ‘passend’ werk aanbod door gemeente;

 • -

  de Wsw-raad kan ook adviseren over de klachten- of bezwaarprocedures en regelingen.

De Wsw-raad houdt zich in ieder geval NIET bezig met:

 • ·

  individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele geïndiceerden;

 • ·

  verplichte uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen beleid bestaat.

 • ·

  taken en bevoegdheden die op grond van de Wet op de ondernemingsraden zijn voorbehouden aan de ondernemingsraad.