Inspraakverordening provincie Noord-Brabant 1995

Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Intitulé

Inspraakverordening provincie Noord-Brabant 1995

Provinciale Staten van Noord-Brabant

gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten d.d. 28 september 1994 ,nr. 69173;

gelet op artikel 147 van de Provinciewet;

besluiten

vast te stellen de "Inspraakverordening provincie Noord-Brabant 1995".

Artikel 1

Bij het verlenen van inspraak bij de voorbereiding van provinciaal beleid als bedoeld in artikel 147 van de Provinciewet vindt het bepaalde in hoofdstuk 3, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de in samenhang hiermede genomen uitvoeringsbesluiten zoveel mogelijk overeenkomstig toepassing.

Artikel 2

  • 1 Bij de beslissing ter vaststelling van provinciaal beleid vermeldt het desbetreffende bestuursorgaan de overwegingen omtrent de naar voren gebrachte zienswijzen.

  • 2 Degenen die bij de voorbereiding van provinciaal beleid hun zienswijze naar voren hebben gebracht, krijgen daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijke mededeling. In voorkomende gevallen kan mededeling geschieden op dezelfde wijze als waarop overeenkomstig artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kennis is gegeven van het beleidsvoornemen.

Artikel 3

  • 1 Ingezetenen en in de provincie een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen hun beklag doen over de uitvoering van deze verordening.

  • 2 Een dergelijke klacht wordt voor de toepssing van deze verordening gelijkgesteld met het maken van bezwaar bedoeld in artikel 1:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 3 De in deze provincie voor de behandeling van dergelijke bezwaarschriften geregelde werkwijze en het bepaalde in de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht zijn op de afdoening van klachten zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Inspraakverordening provincie Noord-Brabant 1995".

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995.

Ondertekening

's-Hertogenbosch, 14 oktober 1994
Provinciale Staten voornoemd,
voorzitter. mr. F.J.M. Houben,
griffier. mr.drs. A.J. Modderkolk,