Regeling vervallen per 01-01-2024

Handleiding voor functioneel ontgronden

Geldend van 04-06-2002 t/m 31-12-2023

Intitulé

Handleiding voor functioneel ontgronden

GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant

hebben op 4 juni 2002 de “Handleiding voor functioneel ontgrondingen” vastgesteld.

.

In deze handleiding worden de inrichtingsvoorwaarden voor de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen beschreven. Een functionele ontgronding is gekoppeld aan de realisering van een maatschappelijk gewenste functie. Het winnen van zand is daarbij geen doel meer op zich maar essentieel onderdeel van een verbetering van de omgevingskwalteit gemotiveerd vanuit het ontwikkelen van ruimtelijke projecten of functies.

Naast inrichtingsvoorwaarden worden in de handleiding bij elke categorie functionele ontgrondingen tevens locatievoorwaarden aangegeven. Dit zijn kenmerken waaraan een locatie voor een specifieke functionele ontgronding idealiter voldoet ten aanzien van de bodemgesteldheid, waterhuishouding en ligging ten opzichte van andere functies. Deze zijn bepalend voor de mate waarin de beoogde functie te realiseren is.

De handleiding dient tezamen met de nota “Bouwen op (Zee)zand” en de nota “De bodem in zicht” (landbouwkundige verbeteringen) als basis voor de beoordeling van een aanvraag voor een ontgrondingvergunning.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en de handleiding liggen vanaf 8 juli gedurende zes weken ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te Den Bosch. De Handleiding is te bestellen bij het servicecentrum van de provincie (073-6812525).

De inhoud van de handleiding luidt als volgt:

Handleiding voor functioneel ontgronden.

Ondertekening

’s Hertogenbosch, 4 juni 2002
Gedeputeerde Staten voornoemd,
De voorzitter mr. F.J.M. Houben
De griffier M. Bruinsma