Regeling vervallen per 01-01-2012

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011

Geldend van 24-12-2010 t/m 31-12-2011

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2011(Verordening brandweerrechten 2011)

De raad van de gemeente Katwijk;

gelezen het voorstel van het college van 2 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2011

(Verordening brandweerrechten 2011)

Artikel 1 Belastbaar feit

1 Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

a rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of onderhoud zijn;

b rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

2 Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven terzake van:

a het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

b het beperken van brandgevaar;

c het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

d al hetgeen met de onderdelen a,b, en c verband houdt;

e het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

1 degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in

artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

2 degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is

verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1 De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak

op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten

als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden

overblijven.

4.Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

1 De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

2 Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten terzake daarvan worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

1 In afwijking van artikel 9 van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden

betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving,

dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen acht dagen na dagtekening van de

schriftelijke kennisgeving.

2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid

gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De “Verordening Brandweerrechten 2010” van de gemeente Katwijk van 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

4 Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Brandweerrechten 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.

TARIEVENTABEL 2011 BEHORENDE BIJ DE

“VERORDENING BRANDWEERRECHTEN 2011”

Hoofdstuk 1 Technische hulpverlening

Voor hulpverleningen, geen brandblussing zijnde of hiermee verband houdende, bestaande uit:

1lonen, persoon per uur

2de kosten van verbruikte brandstof etc., in overeenstemming met de geldende dagprijs

3autoladder, per uur, inclusief benodigd hulpmateriaal en exclusief lonen personeel

4een autospuit, per uur, inclusief benodigd hulpmateriaal en exclusief lonen personeel

5overige brandweervoertuigen, per uur, exclusief lonen personeel

6klein gereedschap, zoals lichtaggregaat, dompelpomp, kettingzaag, redschaar, waterstofzuiger, persluchttoestel, draagbare motorspuit etc., per uur

7motorspuitaanhanger, per uur

Buiten de gemeentegrens wordt voor een voertuig per te rijden kilometer extra berekend

€ 

35,00

190,00

138,00

33,00

25,00

45,00

8,75

Hoofdstuk 3 Overige werkzaamheden en diensten

1Verhuur van watervoerende armaturen, per dag

2Verhuur van brandslangen, per slang, per dag

3Voor het beschikbaar stellen van draagbare blustoestellen, per toestel, per dag

4Voor het aanbrengen van draagbare blustoestellen op de plaats van gebruik, per toestel

5Voor het reinigen en ontsmetten en testen van gelaatstukken, per gelaatstuk

6Voor het wassen en drogen van bluskleding, per uniform

7Voor het schoonmaken, persen en controleren van een brandslang

8Voor het bendelen van een koppeling opslang, exclusief materiaal

9Vulkaniseren van een brandslang, per vulkaniseerpleister,

vermeerderd met:

per vulkaniseerpleister

10Voor het controleren c.q. nazien werking particuliere brandkranen, per brandkraan

11Het vullen van een persluchtcylinder, per liter flesinhoud

12Wegens het openen van ramen en deuren

13Wegens het dichten van ramen en deuren (exclusief hout en draadplastic)

14Verwijderen van een antenne van een dak

15Wegens het beschikbaar stellen van gereedschap voor het reinigen van rookkanalen, per dag

16Wegens het houden van een rookproef, per rookkanaal

17Voor het controleren en onder werkdruk afpersen van een droge blusleiding

18Voor het beschikbaar stellen van een ruimte in de brandweerkazerne voor brandweerdoeleinden, per uur

19Voor het beschikbaar stellen van een ruimte in de brandweerkazerne voor gebruik door derden (zoals o.m. les, instructie), per uur

20Wegens lonen, per persoon, per uur

21Indien de dienst- c.q. hulpverlening gepaard gaat met de levering en/of verwerking van materialen of brandstof, danwel dat vernieuwing of herstel van de dienst- c.q. hulpverlening verloren gegane, verbruikte of beschadigde materialen plaatsvindt, wordt hiervoor de kostende prijs in rekening gebracht.

€ 

7,60

7,10

7,00

19,00

12,00

11,00

9,00

9,00

7,50

2,50

11,00

1,25

44,50

44,50

67,00

6,50

78,00

40,00

15,00

23,00

35,00

Hoofdstuk 4 Berekeningswijze

1Een gedeelte van een dag, uur of kilometer wordt voor een gehele dag, uur of kilometer berekend.

2Voor tijdsduur geldt de tijd tussen het moment van vertrek uit de brandweerkazerne en het moment van terugkomst in de brandweerkazerne.

3Alle genoemde verschuldigde bedragen zijn inclusief 10 % algemene kosten.

Deze tarieventabel behoort bij de “Verordening Brandweerrechten 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.